Thursday, 28 July 2022 19:22

Ψηφίστηκε νομοθετική ρύθμιση για τις λαϊκές αγορές

Written by

Με δελτίο τύπο ο πρώην βουλευτής Δ. Κυριαζίδης αναφορικά με το θέμα των λαϊκών αγορών αναφέρει τα ακόλουθα: «Τα θέματα-προβλήματα για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, παραγωγοί, λαϊκές αγορές) που συζητήθηκαν κατά τη πρόσφατη συνάντηση του Δημήτρη Κυριαζίδη με τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, αλλά και για τις αναγκαίες παρατάσεις για την εγκατάσταση των λαϊκών αγορών (πρόβλημα που ιδιαίτερα απασχολεί τον τόπο μας) και ως ο ίδιος δεσμεύθηκε για νέα νομοθετική ρύθμιση, συμπεριελήφθησαν σε σχετική διάταξη σε Νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο ψηφίσθηκε και αναμένεται η δημοσίευσή του».

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις»

Άρθρο 131
Προθεσμία καταχώρησης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. στοιχείων των λαϊκών αγορών – Κάτοχοι θέσεων αδειών επαγγελματία πωλητή -Προσωρινές θέσεις – Έννοια κενών θέσεων -Κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή αυγών και μελιού- Τροποποίηση του άρθρου 66 του ν. 4849/2021.
Στο άρθρο 66 του ν. 4849/2021 (Α’ 207), α) στην παρ. 1 αα) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προθεσμία και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ο.Π.Σ.Α.Α. από τους αρμόδιους φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αβ) προστίθεται τρίτο εδάφιο, β) τροποποιείται η περ. β’ της παρ. 2, προκειμένου να υπάρχει ομοιόμορφη ρύθμιση της ανανέωσης της άδειας για τους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, γ) στην παρ. 4 γα) η λέξη «αδειούχους» αντικαθίσταται από τις λέξεις «κατόχους άδειας», γβ) καταργείται το στοιχείο ii, γγ) το στοιχείο i τίθεται ως δεύτερο εδάφιο και προστίθεται η πρόβλεψη της κατοχής μόνιμης θέσης, γδ) στο τέλος του τέταρτου εδαφίου τίθεται αποκλειστική προθεσμία για την αποστολή της πρόσκλησης και προστίθεται νέο πέμπτο εδάφιο, γε) στο υφιστάμενο πέμπτο εδάφιο προβλέπεται ανώτατη προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών , γστ) τροποποιείται το δέκατο εδάφιο ως προς τον ορισμό των κενών θέσεων γζ) τροποποιείται το δέκατο έκτο εδάφιο με τη διαγραφή της απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας για την υποβολή της αίτησης για απόδοση θέσης δραστηριοποίησης και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, γη) προστίθεται νέο εικοστό τρίτο εδάφιο, γθ) στο υφιστάμενο εικοστό τρίτο εδάφιο απαλείφεται η φράση «καταγράφει τους πωλητές της περ. ii) και», γι) στο υφιστάμενο εικοστό τέταρτο εδάφιο προστίθεται καταληκτική προθεσμία, γκ) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, δ) αντικαθίσταται η παρ. 6, ε) προστίθεται παρ. 8Α, στ) προστίθεται έκτο εδάφιο στην παρ. 9, ζ) τροποποιείται η παρ. 10, ως προς την πρόβλεψη έκδοσης προεδρικού διατάγματος αντί αποφάσεων των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, η) καταργείται η παρ. 15, θ)
προστίθεται παρ. 16 και το άρθρο 66 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 66 Μεταβατικές διατάξεις»
1. Μέχρι την 31η.10.2022 οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας των υπαίθριων οργανωμένων αγορών οφείλουν να καταχωρήσουν στο Ο.Π.Σ.Α.Α. τα στοιχεία των υποπερ. περ. αα’, αβ’ και αγ’ της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 56. Αν οι αρμόδιοι φορείς λειτουργίας παραλείψουν να εκπληρώσουν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, υπόκεινται στις κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 62. Για τις λαϊκές αγορές, για τις οποίες δεν έχουν καταχωρισθεί τα ως άνω στοιχεία μέχρι την 31η.10.2022, θεωρείται ότι η αρμόδια αρχή δεν επιθυμεί τη συνέχιση της λειτουργίας τους, και καταργούνται αυτοδικαίως.
2. Οι κάτοχοι υφιστάμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δραστηριοποιούνται στο εξής σύμφωνα με τα ακόλουθα: α) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που 108 αναγράφεται στην άδειά τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του δήμου ή της περιφέρειας, κατά περίπτωση. β) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών επαγγελματία πωλητή διατηρούν τις θέσεις τους στις λαϊκές αγορές όπου δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, καθώς και τη θέση τους στο στάσιμο εμπόριο ή το δικαίωμα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που αναγράφεται στην άδειά τους, εφόσον καταβάλλουν αντίστοιχο τέλος όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, την απόφαση του Δήμου ή της Περιφέρειας, κατά περίπτωση. γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά. δ) Η περ. γ) δεν ισχύει για όσες από τις παλαιότερες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά ή οι κάτοχοί τους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν: i) για όσες άδειες έχουν ανακληθεί οριστικά, σύμφωνα με προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, ii) για τις άδειες οι κάτοχοι των οποίων έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος, iii)για τους παραγωγούς που είχαν υπαχθεί στην παρ.4 του άρθρου 13 του ν. 4497/2017 (Α’ 171).3. Θέσεις που έχουν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, χορηγούνται σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης που έχει εκδοθεί. Η Περιφέρεια δύναται να επαναπροκηρύξει τις θέσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. δ) της παρ. 1του άρθρου 14.
4. Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειά τους σε λαϊκή αγορά, διενεργείται, εντός της ίδιας λαϊκής αγοράς, η διαδικασία αρχικά της «βελτίωσης θέσης» και στη συνέχεια της «χορήγησης θέσης». Για υφιστάμενους κατόχους άδειας οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους σε λαϊκή αγορά και στους οποίους έχει χορηγηθεί η θέση που κατέχουν μόνιμα με διοικητική πράξη, διενεργείται η διαδικασία βελτίωσης θέσης. Η βελτίωση θέσης αφορά τις κενές θέσεις μίας (1) λαϊκής αγοράς. Η διαδικασία βελτίωσης και χορήγησης θέσης διενεργείται ως ακολούθως: α) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ή Δημάρχου (ανάλογα με τον φορέα λειτουργίας), συγκροτούνται πενταμελείς επιτροπές, που αποτελούνται από τρία (3) αιρετά μέλη του φορέα λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και ορίζονται από τον Περιφερειάρχη ή τον Δήμαρχο και δύο (2) εκπροσώπους των πωλητών, έναν παραγωγό και έναν επαγγελματία, που υποδεικνύονται από τα συλλογικά όργανα των πωλητών κατόπιν πρόσκλησης του φορέα λειτουργίας, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την αποστολή της πρόσκλησης. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, στη θέση των εκπροσώπων των πωλητών ορίζονται δύο (2) επιπρόσθετα αιρετά μέλητου φορέα λειτουργίας. β) Με την απόφαση της περ. α) ορίζεται προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες, για όσους πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία βελτίωσης καθιστά αυτομάτως τη θέση την οποία κατείχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή κενή. Με το πέρας της διαδικασίας ο πωλητής επανέρχεται είτε στην αρχική θέση που κατείχε είτε σε όποια του αποδοθεί μέσω της διαδικασίας. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η επιτροπή της περ. α) καταγράφει τους πωλητές και τις θέσεις που καταλαμβάνουν, καθώς και τις κενές θέσεις στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητά της. Ως κενές θέσεις νοούνται όσες δεν έχουν αποδοθεί σε πωλητή με διοικητική πράξη και όσες καταλαμβάνονται από πωλητές που συμμετέχουν στη διαδικασία βελτίωσης θέσης της παρούσας και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. γ) Η ανωτέρω επιτροπή καταγράφει τους πωλητές της περ. i και καταρτίζει προσωρινό πίνακα ο οποίος αναρτάται στη λαϊκή αγορά, καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα λειτουργίας. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και εξετάζονται από την ίδια επιτροπή. Μετά την εξέταση των ενστάσεων αναρτάται, ως ανωτέρω, ο οριστικός πίνακας καταγραφής. Ακολουθεί αξιολόγηση των πωλητών από την επιτροπή, με κριτήρια ως εξής: γα) παλαιότητα άδειας (αφορά στο έτος έκδοσης της άδειας): πέντε (5) μόρια, ανά έτος παλαιότητας, γβ) ενημερότητα του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’170) (φορολογική ενημερότητα): τριάντα (30) μόρια. Για την απόδειξη των ανωτέρω ο πωλητήςυποβάλλει στον φορέα λειτουργίας με την αίτησή του αντίγραφο της άδειάς του, καθώς και τις ενημερότητες εντός προθεσμίας που καθορίζει ο φορέας λειτουργίας από την ημερομηνία ανάρτησης του οριστικού πίνακα. Ο υποψήφιος οφείλει να είναι φορολογικά ενήμερος μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων. Κατόπιν της αξιολόγησης η επιτροπή καταρτίζει πίνακα με τους πωλητές σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας, καθώς και τη θέση τους στην αγορά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση. Στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κενές θέσεις (θέσεις που δεν κατέχει πωλητής). Οι πωλητές, κατά σειρά προτεραιότητας, επιλέγουν από τον πίνακα θέση στην αγορά. Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι πωλητές με τις θέσεις επιλογής τους. Μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων η επιτροπή καταρτίζει οριστικό πίνακα, σύμφωνα με τον οποίο ο φορέας λειτουργίας χορηγεί με απόφασή του θέση στους πωλητές. Μετά το πέρας της διαδικασίας της βελτίωσης θέσης η επιτροπή της περ. α) διενεργεί τη διαδικασία χορήγησης θέσης, σύμφωνα με την περ. γ). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης σε κάθε λαϊκή αγορά, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 31η.12.2022, όλοι οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές κατέχουν θέση που τους έχει χορηγηθεί με διοικητική πράξη. Οι θέσεις αυτές είναι αριθμημένες από τον φορέα λειτουργίας, ο οποίος καταρτίζει το τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς. Ο φορέας λειτουργίας της αγοράς αναρτά αμελλητί πίνακα των πωλητών που αντιστοιχούν στις θέσεις της λαϊκής αγοράς, στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στον οποίο περιλαμβάνονται αριθμημένες οι κενές θέσεις.
5. Δεν επιτρέπεται η προκήρυξη για τη χορήγηση θέσεων δραστηριοποίησης επαγγελματιών πωλητών σε λαϊκές αγορές, σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 16, χωρίς προηγουμένως να έχει διενεργηθεί η διαδικασία της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 14 και της παρ. 4 του παρόντος. Για τους παραγωγούς πωλητές απαιτείται επίσης να έχει προηγουμένως διενεργηθεί η διαδικασία της παρ. 4.6. Οι λαϊκές αγορές, για τις οποίες η διαδικασία της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης της παρ. 4 δενέχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31η12.2022, και δεν έχει αναρτηθεί ο πίνακας του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4, τίθενται αυτοδικαίως σε καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας αίρεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της βελτίωσης και της χορήγησης θέσης της παρ. 4, την ανάρτηση του πίνακα του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 στο Ο.Π.Σ.Α.Α. και τη διατύπωση έγγραφου αιτήματος του φορέα λειτουργίας της αγοράς. 7. Κάτοχοι άδειας και θέσης χειροτέχνη καλλιτέχνη που χορηγήθηκαν σύμφωνα με τον ν. 4497/2017, δραστηριοποιούνται σε θέση αγοράς χειροτεχνών καλλιτεχνών του οικείου Δήμου κατόπιν συμμετοχής στην προκήρυξη του οικείου Δήμου. Εναλλακτικά η τοποθέτηση γίνεται με απόφαση του Δήμου χορήγησης της άδειας και της θέσης χωρίς να απαιτείται η συμμετοχή σε προκήρυξη, με καταβολή του τέλους της θέσης, όπως ορίζεται στον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Στην περίπτωση αυτή η έναρξη της δραστηριοποίησης και η επαναχορήγηση (ανανέωση) της θέσης τους διενεργούνται ταυτόχρονα με όσους λαμβάνουν για πρώτη φορά θέση μέσω προκήρυξης, σύμφωνα με το παρόν. Μέχρι την ίδρυση και την έναρξη λειτουργίας των αγορών χειροτεχνών καλλιτεχνών, οι ανωτέρω κάτοχοι αδειών δραστηριοποιούνται στις θέσεις που τους έχουν χορηγηθεί. 8. Υφιστάμενοι, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κάτοχοι άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που έχουν την καλλιέργειά τους εντός της Περιφέρειας Αττικής και η καλλιεργούμενη έκταση δεν υπερβαίνει τα είκοσι (20) στρέμματα, δύνανται να αιτηθούν τη μετατροπή της άδειάς τους σε άδεια επαγγελματία πωλητή ως ακολούθως: α) Αρμόδια αρχή για τη μετατροπή της άδειας είναι ο Δήμος μόνιμης κατοικίας του πωλητή. Για τους παραγωγούς των οποίων ο Δήμος μόνιμης κατοικίας ανήκει στην Περιφέρεια Αττικής σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους, σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής αρμόδια αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής. β) Μαζί με την αίτησή του ο πωλητής υποβάλλει στην αρμόδια αρχή και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με την καταβολή των τελών του άρθρου 23. Οι αρμόδιες αρχές θεώρησης οφείλουν να εξετάσουν το αληθές της δήλωσης αυτής. γ) Κατά τη μετατροπή της άδειας τα προϊόντα εμπορίας δεν μεταβάλλονται, αλλά προσαρμόζονται στις κατηγορίες προϊόντων των επαγγελματιών πωλητών. δ) Μετά από τη μετατροπή της άδειας σε επαγγελματική και εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι πωλητές δραστηριοποιούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. β) της παρ. 2. Μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας δεν επιτρέπεται η μετατροπή. ε) Για τον αριθμό των αδειών παραγωγών που μετατρέπονται σε επαγγελματικές, προκηρύσσονται αντίστοιχες άδειες παραγωγών σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 13 έως 16. 8Α. Η παρ. 8 ισχύει και για τους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή που παράγουν και πωλούν, αποκλειστικά, αυγά ή μέλι στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 30η.9.2022. Οι ως άνω παραγωγοί, των οποίων η άδεια μετατρέπεται σε άδεια επαγγελματία πωλητή, έχουν την δυνατότητα να πωλούν αποκλειστικά αυγά ή μέλι αντίστοιχα.9. Για τις ειδικές περιπτώσεις υφιστάμενων αγορών ορίζονται τα εξής: α) Οι κυριακάτικες αγορές που λειτουργούν κατά την έναρξη του παρόντος, με Κανονισμό Λειτουργίας που έχει εκδοθεί με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, εξακολουθούν να λειτουργούν ως έχουν. Αν κριθεί απαραίτητο, ο Κανονισμός Λειτουργίας συμπληρώνεται, ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Λοιπές βραχυχρόνιες αγορές οφείλουν να εναρμονίσουν τον Κανονισμό Λειτουργίας τους εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. β) Ο κάτοχος άδειας πωλητή κυριακάτικης αγοράς, σύμφωνα με προγενέστερες του παρόντος διατάξεις, δραστηριοποιείται στις κυριακάτικες αγορές για τις οποίες του έχει χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδότησή του. Ο κάτοχος άδειας ρακοσυλλέκτη δραστηριοποιείται στις αγορές ρακοσυλλεκτών για τις οποίες του έχει χορηγηθεί η άδεια, η οποία ισχύει έως τη συνταξιοδότησή του. γ) Για τις υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κυριακάτικες αγορές φορέας λειτουργίας ορίζεται ο δήμος, εντός των διοικητικών ορίων που αυτές λειτουργούν.10. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται η διάρθρωση της υπηρεσίας που θα έχει τις αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας λαϊκών αγορών των δήμων που ανήκουν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Περιοχή Θεσσαλονίκης. 11. Οι κάτοχοι αδειών που δραστηριοποιούνται έξι (6) ημέρες και λαμβάνουν επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, δεν δικαιούνται να ανανεώσουν την άδειά τους μετά από τη λήξη της. 12. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων καθορισμού τελών από τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 23 ισχύουν αυτές που εκδόθηκαν κατά τη διάρκεια ισχύος του ν. 4497/2017 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου. 13. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων του άρθρου 67:α) για τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 3 του ν. 4497/2017,β) για τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 67, ισχύουν τα άρθρα 7 και 17, καθώς και η περ. ε) του άρθρου 31 του ν. 4497/2017,γ) για τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 67, ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4497/2017,δ) για τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 67, ισχύει το άρθρο 38 του ν. 4497/2017, ως προς τους όρουςκαι τα είδη διάθεσης στις βραχυχρόνιες αγορές,ε) για τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7 και του άρθρου 67 ισχύουν τα άρθρα 5, 15 και η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4497/2017. 14. Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπαίθριες αγορές, οι οποίες δεν ανήκουν στις κατηγορίες της περ. α) του άρθρου 3, καταργούνται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. 15. [Καταργείται] 16. Η ισχύς της άδειας υφιστάμενων κάτοχων άδειας υπαίθριου εμπορίου, που έχουν υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειάς τους στην αρμόδια αρχή, επεκτείνεται μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ανανέωσης και πάντως για χρονικό διάστημα έως και δύο (2) μήνες από την υποβολή της αίτησης. Η παρούσα ισχύει μέχρι την 31η.12.2022.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr