rena

rena

Μετά την κατάθεση της Τροπολογίας στη Βουλή, τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, στη συνέχεια θα ακολουθήσει ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.koinonikomerisma.gr στην οποία οι δικαιούχοι θα καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

“Βήμα – βήμα” η διαδικασία για υποβολή αίτησης

Βήμα 1
Με την είσοδό στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να εισάγετε ένα e-mail και τον αριθμό ενός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων. Επίσης, θα πρέπει να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται, δηλαδή των στοιχείων που αφορούν εσάς, την/τον σύζυγό σας ή/και τα προστατευόμενα τέκνα σας.
Αν το σύστημα δεν πιστοποιεί τον συνδυασμό ΑΦΜ και ΑΜΚΑ που έχετε εισάγει, θα εμφανιστεί αντίστοιχο μήνυμα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να πάτε σε ένα ΚΕΠ και να ζητήσετε να ενημερώσετε την εγγραφή του ΑΜΚΑ σας ως προς το πεδίο του ΑΦΜ. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστείτε ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά σας (ΑΔΤ, Διαβατήριο, κ.τ.λ.) και ένα έγγραφο που να αναγράφει το ΑΦΜ μαζί με τα προσωπικά στοιχεία σας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας). Μόλις γίνει η διόρθωση μπορείτε να ξεκινήσετε εκ νέου τη διαδικασία (Βήμα 1) προκειμένου να διαπιστώσετε αν είστε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος.

Βήμα 2
Αφού συναινέσετε στην επεξεργασία προσωπικών και λοιπών στοιχείων, θα εμφανιστεί μια φόρμα που αναφέρει τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων), μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και τέλος, μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.
Αν κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να διορθώσετε το στοιχείο που εμφανίζεται εσφαλμένα χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει την αλλαγή που θέλετε να κάνετε. Αν το σύστημα δεν έχει σωστή ένδειξη για το κριτήριο ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσετε να διορθωθούν τα στοιχεία σας προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο.

Βήμα 3
Αμέσως μετά είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίον είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Θα πρέπει να δηλώσετε έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.).

Βήμα 4
Σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας περιλαμβάνει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων, μέσω των κωδικών τους στο Taxisnet, για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την ΓΓΠΣ προκειμένου να διαπιστώσετε αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Η θετική συγκατάθεση όλων των φιλοξενούμενων ενηλίκων εντός της προθεσμίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση ολοκλήρωσης της αίτησης.
Αν διαπιστώσετε ότι άγνωστο σε εσάς άτομο απεικονίζεται ως φιλοξενούμενός σας, μπορείτε να το εξαιρέσετε χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη δίπλα στο όνομα του. Η επιλογή αυτή συνιστά καταγγελία προς τη ΔΟΥ σε βάρος του εμφαινόμενου ως φιλοξενούμενου, περί ψευδούς υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Αν έχετε αποκτήσει τέκνο μετά την 1/1/2018 μπορείτε να το δηλώσετε εισάγοντας τον αριθμό ΑΜΚΑ. Καμία άλλη αλλαγή στη σύνθεση του νοικοκυριού δεν θα είναι δυνατή.

Βήμα 5
Στο βήμα αυτό εμφανίζεται η ένδειξη που αναφέρει αν πληρούνται τα κριτήρια χορήγησης. Σε θετική περίπτωση, ενημερώνεστε αμέσως για το ποσό του κοινωνικού μερίσματος που αντιστοιχεί στο νοικοκυριό σας. Διαφορετικά, εμφανίζονται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους δεν είστε δικαιούχος του μερίσματος. Εάν δεν εμφανιστεί αυτή η πληροφορία, κάποιο από τα μέλη του νοικοκυριού δεν έχει δώσει ακόμα την συναίνεση του ή έχει αρνηθεί να την δώσει.

Βήμα 6
Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια, θα πρέπει να κάνετε την επιλογή [Αποδέχομαι το κοινωνικό μέρισμα] ώστε να καταστείτε δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος. Σε περίπτωση μη αποδοχής δεν θα καταστείτε δικαιούχος ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια.
Αν κατά τα τέσσερα πρώτα βήματα έχει προκύψει η ανάγκη να διορθώσετε τα στοιχεία σας σε ΚΕΠ ή στον ΕΦΚΑ, για να ενημερωθεί η πλατφόρμα με τις αλλαγές που κάνατε, πρέπει να ζητήσετε να γίνει επαναξιολόγηση του νοικοκυριού σας κάνοντας την επιλογή στην οθόνη «Αξιολόγηση επιλεξιμότητας κοινωνικού μερίσματος». Η διαδικασία θα πρέπει πάντως να ολοκληρωθεί εντός της σχετικής προθεσμίας αποδοχής του κοινωνικού μερίσματος, ήτοι έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Ποια είναι τα κριτήρια
Περιουσιακά κριτήρια


α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν.4223/2013 (Α' 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα μέχρι 31.10.2017 πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 120.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του ποσού των 180.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:
Το συνολικό ύψος των καταθέσεων όλων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.τ.λ., όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 9.000 ευρώ για μονομελή ωφελούμενη μονάδα, πολλαπλασιαζόμενο με την αντίστοιχη κλίμακα ισοδυναμίας της ωφελούμενης μονάδας ανάλογα με τη σύνθεση αυτής.
Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών της ωφελούμενης μονάδας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του φορολογικού έτους 2017, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:
Ετήσιος τόκος = 9.000*κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο 2017/100

Κλίμακα ισοδυναμίας νοικοκυριών
Το άθροισμα της στάθμισης που προκύπτει ανάλογα με τη σύνθεση της ωφελούμενης μονάδας και τον αριθμό των μελών της, δίνοντας στάθμιση 1 μονάδα στον πρώτο ενήλικα, 0,5 σε κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,25 στα ανήλικα μέλη. Προκειμένου για ωφελούμενη μονάδα με ένα τουλάχιστον πρόσωπο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (κωδικοί εντύπου Ε1: 001, 002, 005, 006 905, 906, 913 και 914), η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδος προσαυξάνεται κατά 0,5 για κάθε ανάπηρο μέλος. Το μέγιστο της κλίμακας ισοδυναμίας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 3.
Προκειμένου για μονογονεϊκά νοικοκυριά που λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το ειδικό επίδομα τρίτεκνων/πολύτεκνων οικογενειών η κλίμακα ισοδυναμίας ωφελούμενης μονάδας προσαυξάνεται κατά 0,25 για τον πρώτο ενήλικα.

 

ΠΗΓΗ: www.iefimerida.gr

Εικόνες από την πολύπαθη Δράμα κατά την περίοδο της Βουλγαρικής κατοχής με τους κατοίκους να συνωστίζονται για τα συσσίτια και τους Βούλγαρους αξιωματικούς να ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό με τον αέρα του κατακτητή.

14316740 1734841083444840 1024348752146433205 n

 του Imperial War Museum του Λονδίνου 2

 του Imperial War Museum του Λονδίνου. 1

 ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ

 ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 2

 φαγητού σε κατοίκους της Δράμας

 των χρόνων της βουλγαρικής ΚατοχήςJPG

 

IMG 0190

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ πού τέλεσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας. Στή συνέχεια ἀπηύθηναν χαιρετισμούς ὁ Περιφερειάρχης Ἀνατολικῆς Μακεδονίας καί Θράκης κ. Χρῆστος Μέτιος καί ὁ Ἀντιπεριφερειάρχης τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Δράμας κ. Ἀνάργυρος Πατακάκης.
Ἀκολούθησε σύντομη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δράμας κ. Παύλου στήν ὁποία ἐξῆρε τή σπουδαιότητα τοῦ Ἑλληνικοῦ Φροντιστηρίου τῆς Τραπεζούντας καί ἐξήγησε τό λόγο γιά τόν ὁποῖο ἔδωσε τό ὄνομα αὐτό στό ἀνακαισμένο Πνευματικό Κέντρο.
Ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας εὐχαρίστησε μέ εὐγνωμοσύνη ὀνομαστικά ὅλους ὅσους συνέβαλλαν καί κοπίασαν γιά νά ἀνακαινιστεῖ ἡ θαυμάσια αἰθουσα καθώς καί τούς συντελεστές τῆς ὄμορφης ἐκδηλώσεως. Ἀπένειμε δέ στόν πρὠην Ἀντιπεριφερειάρχη τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητας Δράμας κ.Ἰωάννη Ξανθόπουλο τήν ἀνώτατη τιμητική διάκριση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δράμας, τόν χρυσοῦν Σταυρόν τοῦ ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, γιά τή συμβολή του στήν ἀνακαίνιση τοῦ Πνευνατικοῦ Κέντρου.
Ἡ ἐκδήλωση συνεχίστηκε μέ καλλιτεχνικό πρόγραμμα πού περιλάμβανε ποντιακά δρώμενα, ποντιακά τραγούδια καί χορούς. Παρουσιάστηκε ἐπίσης καί προβολή γιά τὀ Ἑλληνικό Φροντιστήριο τῆς Τραπεζούντας.
Ἡ ἐκδήλωση τελείωσε μέ τά ἀποκαλυπτήρια θαυμασίου ψηφιδωτοῦ στήν εἴσοδο τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου, πού φιλοτέχνησαν ἀδελφές τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας τοῦ Ἔβρου Μάκρης καί ἀπεικονίζει τὀ Ἑλληνικό Φροντιστήριο Τραπεζούντος.
Πηγή : www.imdramas.gr

IMG 0077

IMG 0078

IMG 0079

IMG 0086

IMG 0092

IMG 0096

IMG 0104

IMG 0143

IMG 0186

 

Wednesday, 28 November 2018 21:29

CITY WALKS - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Πόσο καλά γνωρίζουμε την πόλη μας;

Μετά τις καπναποθήκες Αναστασιάδη και οδού Περδίκα, το Σατριβάν και Αράπ τζαμί, ο πολιτιστικός σύλλογος ART'n ROLL διοργανώνει το
2ο CITY WALKS-ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.

Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018,
Μακεδονικός Τάφος
(με την ευγενική συνεργασία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας και της αρχαιολόγου κας Πουλιούδη),
Στοά Καραπαναγιωτίδη
Σημείο συνάντησης: ΑΤΜ Εθνικής Τράπεζας επί της Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018:
Συζήτηση για την ιστορία της οδού Βενιζέλου,
τα καταστήματα Τσακμάκη, το Ελευθερία, την εκκλησία Αγίας Σοφίας
& τέλος τα Βυζαντινά Τείχη της Δράμας (στο Παλιό Ρολόι).
Σημείο συνάντησης: οδοί Βενιζέλου με 19ης Μαΐου
.
Παρακαλούμε να είστε παρόντες 13:50 στα σημεία συνάντησης και λόγω των περιορισμένων θέσεων σε κάθε ξενάγηση,
είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Από την Ένωση Κυριών Δράμας-Σ.Α.Φ. το ΚΕΘΙ και τον Δήμο Δράμας Τμήμα Παιδείας, Διά βίου μάθησης και Πολιτισμού
Στην κατάμεστη αίθουσα του παλιού Δημαρχείου Δράμας πραγματοποιήθηκε χθες με απόλυτη επιτυχία για τέταρτη συνεχή χρονιά η εκδήλωση ViaDrama.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, η οποία έχει καθιερωθεί να τιμάται την 25η Νοεμβρίου. Η βία κατά των γυναικών είναι ίσως η πιο επαίσχυντη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν κάνει διαχωρισμό μεταξύ συνόρων, πολιτισμών ή πλούτου. Όσο, συνεχίζεται, δεν μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι κάνουμε ουσιαστική πρόοδο προς την ισότητα, την ανάπτυξη και την ειρήνη. Η Ένωση Κυριών Δράμας-Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για Θέματα Ισότητας των δύο φύλων και Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Πολιτισμού του Δήμου Δράμας έστειλαν το δικό τους ηχηρό μήνυμα για την συγκεκριμένη ημέρα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία από την Διδάκτορα Θεοδώρα Κ. Παντελίδου με τίτλο «Από τη βία στη βία», ενώ την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η κα Ευφημία Ζάννη με τους Γιάννη Αναστασιάδη, Έλενα Βασιλοπούλου, Δρόσο Δρόσο, Δημήτρη Κάζη, Αριάδνη Χρυσάφη, Μαγδαληνή Παπαδοπούλου και Παναγιώτα Ασημάκη. Στον χώρο υπήρχε μία έκθεση φωτογραφίας και μία έκθεση ρούχων, τα οποία παρέπεμπαν σε πραγματικά περιστατικά, που έχουν φιλοξενηθεί στο Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Βουλευτής Ν. Δράμας Χαρά Κεφαλίδου, ο Δήμαρχος Δράμας Χριστόδουλος Μαμσάκος, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Χειράκη Γεωργία και Λιθηρόπουλος Χρήστος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μπαϊρακτάρης Κωνσταντίνος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παπαεμμανουήλ Γρηγόρης και Αλέξανδρος Τσιαμπούσης, καθώς και εκπρόσωποι Δραμινών Συλλόγων.
Μέσα στο «μοβ κλίμα» της εκδήλωσης, καθώς το μοβ είναι το χρώμα που απεικονίζει τη βία ακούστηκαν ηχηρά μηνύματα. «Στη βία δεν πρέπει να απαντήσουμε με σιωπή! Η σιωπή είναι η σιωπή συναίνεσης σ’ ένα άδικο σύστημα που σκοτώνει και αποκτηνώνει τους ανθρώπους. Είναι η σιωπή της αδιαφορίας, της δειλίας, του φόβου. Μη σιωπάς, μη συμβιβάζεσαι, μη φοβάσαι. Μίλα».

5

«Η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι βασική πολιτική της Διοίκησής μας. Με τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του ναού της Αγίας Σοφίας στη Δράμα από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειάς μας κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση».
Με αυτά τα λόγια σχολίασε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος την απόφαση για τη χρηματοδότηση με 740.000 ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του ναού της Αγίας Σοφίας, του σημαντικότερου βυζαντινού μνημείου της Δράμας, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε για το θέμα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δράμας κ. Παύλο στο μητροπολιτικό μέγαρο.
Το έργο της αποκατάστασης του ναού είναι μέρος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης της Πολιτιστικής Διαδρομής Εγνατίας Οδού και θα το υλοποιήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας. Προβλέπει, μεταξύ άλλων, εργασίες καθαρισμού και στερέωσης τμημάτων της τοιχοποιίας, επικεραμώσεις, αποκατάσταση και συντήρηση τοιχογραφιών, αποκάλυψη της δυτικής πλευράς και διαμόρφωση του εξωτερικού χώρου του μνημείου, τοποθέτηση συστήματος φωτισμού, εκτύπωση ειδικού πληροφοριακού υλικού, τοπογραφική και φωτογραφική αποτύπωση.
Με το πέρας της συνάντησής τους, οι κ.κ. Παύλος και Μέτιος ξεναγήθηκαν στο μνημείο από τον προϊστάμενο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας κ. Ευστράτιο Παπαδόπουλο, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κώστα Κινατζίδη και του περιφερειακού συμβούλου Δράμας κ. Χρήστου Γεωργιτσόπουλου.

4

3

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, πόροι συνολικού ύψους 1.076.880 ευρώ από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας θα διατεθούν στα Επιμελητήρια Δράμας, Καβάλας και Έβρου καθώς και στο Δήμο Δράμας για δράσεις που έχουν στόχο την στήριξη της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης των αντίστοιχων Δήμων.
Ενόψει της υπογραφής της απόφασης για τη χρηματοδότηση, ο κ. Μέτιος, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ. Κώστα Κινατζίδη, επισκέφθηκε το Επιμελητήριο Δράμας και είχε συζήτηση με τον πρόεδρο κ. Στέφανο Γεωργιάδη και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τις σχεδιαζόμενες δράσεις της Περιφέρειας για την στήριξη της επιχειρηματικότητας.
1. Δράμα - Δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας
Στη Δράμα, η Περιφέρεια θα διαθέσει από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα 581.105 ευρώ για την πραγματοποίηση τριών έργων. Τα δύο από αυτά, που αφορούν στη δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας και στην προμήθεια του εξοπλισμού της, προϋπολογισμού 290.000 και 61.105 ευρώ αντίστοιχα, είναι του Επιμελητηρίου Δράμας, ενώ το τρίτο, που αφορά στην κατασκευή των υποδομών που θα στεγάσουν τη δομή στήριξης, είναι του Δήμου και έχει προϋπολογισμό 230.000.
Συγκεκριμένα, ο Δήμος Δράμας θα διαμορφώσει στο ισόγειο του κτιρίου που βρίσκεται στην οδό Λαμπριανίδη 40 δύο ανεξάρτητους χώρους. Εκεί το Επιμελητήριο θα δημιουργήσει και θα λειτουργήσει μια πλήρως εξοπλισμένη δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Στόχος της δομής θα είναι η ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης μέσα από την υποστήριξη ατόμων, κατά βάση ανέργων, που επιθυμούν να ξεκινήσουν την δική τους επιχείρηση και έχουν ήδη επεξεργασθεί ένα επιχειρηματικό πλάνο στους τομείς της αγροδιατροφής, του τουρισμού-πολιτισμού, των πλαστικών και χημικών, της υγείας, του περιβάλλοντος και της ενέργειας, των υβριδικών τεχνολογιών και του ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2. Καβάλα - Δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας
Στην Καβάλα, η Περιφέρεια θα διαθέσει από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα 310.375 ευρώ προκειμένου το Επιμελητήριο να δημιουργήσει μια πλήρως εξοπλισμένη δομή στήριξης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Στόχος της δομής θα είναι η υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στους τομείς του τουρισμού και της πολιτιστικής βιομηχανίας, μέσα από τη βοήθεια και την καθοδήγηση σε άτομα, αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχους εξειδίκευσης, κατά προτεραιότητα ανέργους, που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες επιχειρήσεις.
3. Έβρος - Δημιουργία δομής στήριξης της επιχειρηματικότητας
Στον Έβρο, η Περιφέρεια θα διαθέσει από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα 185.400 ευρώ προκειμένου το Επιμελητήριο να δημιουργήσει μια δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας στην Αλεξανδρούπολη. Στόχος της δομής θα είναι η ενίσχυση της αυτο-απασχόλησης μέσα από την υποστήριξη ατόμων, κατά βάση ανέργων, που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν εργασθεί σε ένα επιχειρηματικό πλάνο. Η δομή θα δίνει προτεραιότητα στις ευπαθείς ομάδες των ανέργων, ενώ θα μπορεί να φιλοξενήσει και υπό σύσταση επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης και έχουν ανάγκη καθοδήγησης και δικτύωσης.

Την Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, στην «Αίθουσα Αυτοδιοίκησης» του κτιρίου της Π.Ε. Δράμας, έλαβε χώρα η δεύτερη σύσκεψη του Έκτακτου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με το κατεπείγον θέμα της επανεκτίμησης της κατάστασης της γέφυρας του Ποταμού Νέστου, η οποία βρίσκεται στα όρια του οικισμού Παρανεστίου.
Στην σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Χρήστου Μέτιου και υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ.Αργύρη Πατακάκη, συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Π.Α.Μ.Θ. κ.Δημήτριος Παπαλέξης, ο Δήμαρχος Δράμας κ.Χριστόδουλος Μαμσάκος, η Δήμαρχος Παρανεστίου κα Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου, η συνεργάτης του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Νομού Δράμας Χρήστου Καραγιαννίδη κα Μάρθα Μαλέζογλου, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Ιωάννης Παπαθανασίου, Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Δράμας, καθώς και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών.
Αρχικά, τον λόγο πήρε ο ειδικός μελετητής κ.Αργύριος Πλέσιας, ο οποίος αναφέρθηκε τεκμηριωμένα στην τεχνική κατάσταση της γέφυρας και τις αντοχές της.
Στην συνέχεια, σχετικά με τα προβλήματα που θα προκύψουν σε περίπτωση διακοπής της κυκλοφορίας και μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Δράμας κ.Θεόδωρου Σιδηρόπουλου και πρότασης του Προέδρου του Σ.Ο.Π.Π. και Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Δράμας κ.Αργύρη Πατακάκη, αποφασίστηκε η λήψη των αναγκαίων μέτρων, τα οποία συνοψίζονται ως εξής :
Πρώτον, ο περιορισμός της κίνησης των οχημάτων στη γέφυρα με τον έλεγχο του βάρους τους σε δύο (2) τόνους και της ταχύτητάς τους σε δέκα (10) χιλιόμετρα ανά ώρα.
Δεύτερον, η τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης στη γέφυρα.
Τρίτον, η εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών επισκευής και αναβάθμισης στις εναλλακτικές οδούς κυκλοφορίας, προκειμένου για τη διευκόλυνση των πολιτών.

Με τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές προ των πυλών, βλέπουμε ολοένα και περισσότερους ανθρώπους να αποφασίζουν να ασχοληθούν με τα κοινά.
Μια τέτοια προσωπικότητα είναι και αυτή του κ. Αναστάσιου Καγιάογλου, ο οποίος θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος στο Δήμο Παρανεστίου.
Από τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και από συζητήσεις διαπιστώνουμε ότι, πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ως κύριο μέλημα του την ανάπτυξη του τόπου του, την προώθηση του ως τόπο εναλλακτικού τουρισμού, προβάλλοντας το φυσικό πλούτο – ομορφιές της περιοχής του, αλλά και την αγωνία του για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των συμπολιτών του.

Ο Δήμος Παρανεστίου, είναι ένας προικισμένος από την φύση Δήμος ,που μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος όχι μόνον των κατοίκων του, αλλά και ολόκληρου του νομού Δράμας, καθώς διαθέτει μοναδικής ομορφιάς μέρη, ιστορία που χάνεται στους προϊστορικούς αιώνες, πλούσιο υπέδαφος και παρθένες περιοχές προς εξερεύνηση από τους λάτρεις του εναλλακτικού τουρισμού.
Ο Τάσος Καγιάογλου είναι ένας νέος άνθρωπος, πετυχημένος επιχειρηματικά, που επέλεξε να ζήσει και να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στη γενέτειρα του και σήμερα δηλώνει «παρών», έτοιμος να κάνει το επόμενο βήμα, προσφέροντας στον τόπο του, με όραμα και μεράκι για δουλειά.

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr