rena

rena

Κοπή της Βασιλόπιτας των αθλητικών συλλόγων ΑΣ πολυνίκης και Α.Ο. Δράμας, την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 στο δημοτικό Ωδείο Δράμας. Θα ακολουθήσει η βράβευση των αθλητών - τριων που διακρίθηκαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα .

Ο Δήμος Προσοτσάνης αναδεικνύει το ανθρώπινο του πρόσωπο, χτίζοντας σχέσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς ανάμεσα στους δημότες του, οργανώνοντας ένα δίκτυο εθελοντικής αιμοδοσίας με την δημιουργία Τράπεζας Αίματος, ώστε να καλύπτονται άμεσα ανάγκες συνδημοτών μας οποιαδήποτε στιγμή χρειαστούν το πολύτιμο αυτό αγαθό. Η αιμοδοσία θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην έδρα του Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου προς διευκόλυνση των εθελοντών ή στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας. Μια πρωτοβουλία του Δήμου Προσοτσάνης & του Κέντρου Κοινότητας σε συνεργασία με το τμήμα αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας που προάγει ένα υψηλό αίσθημα ευθύνης, αγάπης και ενεργής συμμετοχής. Ένα νέο μονοπάτι ανοίγει, νέοι ορίζοντες με έναν κοινό σκοπό και εσάς συνοδοιπόρους. Δίνουμε αίμα… Μοιραζόμαστε την ζωή!!!
Η πρώτη προγραμματισμένη εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 στον χώρο του Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Προσοτσάνης και αναμένεται κάθε μήνα οι εθελοντές να προσέρχονται στο Γενικό Νοσοκομείο προσφέροντας ένα δώρο ζωής σε δημότες μας που το έχουν πραγματική ανάγκη!
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης - Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 (κτίριο πρώην ΕΠΑΛ) τηλ.: 2522021156.

Πρόσκληση υποβολής επενδυτικών σχεδίων με τίτλο «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει ότι η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανακοίνωσε το πρόγραμμα που αφορά ενίσχυση επενδυτικών ίδρυσης νέων επιχειρήσεων κατά προτεραιότητα στους κλάδους της μεταποίησης και κυρίως της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.
Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρή-σεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (Δράση 3α.4.2)» ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000 €. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευ-σης σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-δύσεων.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ενισχύεται η ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι του Καν. Ε.Ε. 651/2014 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: «ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΜΕ»), στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώστε να βελτιωθεί ο βαθμός οικονομικής εκμετάλλευσης νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 20.000 € και μέγιστο ε-πιχορηγούμενο π/υ 285.000 €.

Η Δημόσια Χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης ορίζεται σε 70% και η Ιδιωτική Συμμετοχή σε 30%.

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δε θα μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.
Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, είναι:

Δικαιούχοι, που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας πρό-σκλησης, είναι:

υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που:

α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έ-χουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν, επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» και

β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)».

Επισημαίνεται ότι:

Δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχει-ρηματικής τους δραστηριότητας. λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτο-μία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Δράση ενισχύει κατά προτεραιότητα την ίδρυση επιχειρήσεων σε τομείς της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Περιφερειακής RIS3), ήτοι Αγροδιατροφής, τουρισμού - πολιτισμού, υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών, χημικών, φαρμάκων και υγείας, περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών, ηλεκτρο-λογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και του τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επι-κοινωνιών (ΤΠΕ). Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας δίνονται ανα-λυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14: «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)» της παρούσας πρόσκλησης της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πα-ρούσας απόφασης.

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται το διάστημα από 18-02-2020 έως και την καταληκτική ημερομηνία 30-04-2020 ώρα 14:00.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΣΜ-ΟΣ Α.Μ.Θ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ, στη διεύθυνση: Όπισθεν οικισμού Ηφαίστου - έναντι Πανεπιστημιούπολης - 69150 Κομοτηνή, ΤΘ 145, τηλ. 25310 35916, 72388, 84099 και e-mail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Επίσης μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Δράμας με αποστολή μηνύματος και με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ο οδηγός του προγράμματος επίσης έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Δράμας
dramanet.gr

 

Επιμελητήριο Δράμας

«Η περίοδος χάριτος για την Κυβέρνηση της ΝΔ τελείωσε», δήλωσε σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η βουλευτής Δράμας και τομεάρχης Παιδείας του Κινήματος Αλλαγής, Χαρά Κεφαλίδου. Αναφερόμενη στις μέχρι σήμερα κινήσεις της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, σχολίασε ότι «μέχρι σήμερα αναλώνεται σε καθημερινές ανακοινώσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα», ενώ τόνισε ότι προϋπόθεση για όποια στοχευμένη πρωτοβουλία, είναι η επανίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). «Μόνον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ευρύτερες συναινέσεις και μια εθνική εκπαιδευτική στρατηγική», ανέφερε.
«Το υπουργείο δεν έχει φέρει, μέχρι σήμερα, έξι μήνες μετά, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Παιδεία της χώρας μας. Αποκαλύπτεται ότι παρά τις στομφώδεις προεκλογικές εξαγγελίες αλλά και τις πολλά υποσχόμενες Προγραμματικές Δηλώσεις, η Κυβέρνηση δεν έχει εθνικό σχέδιο για την παιδεία. Η υπουργός Παιδείας συνεχίζει με αποσπασματικές ρυθμίσεις και ισχυρές επικοινωνιακά μόνο πολιτικές», είπε χαρακτηριστικά η κ. Κεφαλίδου.
Η κ. Κεφαλίδου επέκρινε την υπουργό, Νίκη Κεραμέως, με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου και του άρθρου 50, με βάση το οποίο ανοίγονται δυνατότητες πρόσληψης μέσω των προκηρύξεων του ΑΣΕΠ στη Γενική Εκπαίδευση. Χαρακτήρισε τη ρύθμιση «ισοπεδωτική» και σημείωσε ότι «υποβαθμίζει τυπικά και ουσιαστικά το δημόσιο ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα». Παράλληλα, τόνισε ότι το εν λόγω άρθρο δεν τέθηκε στη Διαβούλευση --«μάλλον έτσι εννοεί το υπουργείο τον δημόσιο διάλογο και τη διαφάνεια για ένα τόσο καίριο ζήτημα», σχολίασε-- και εκτίμησε ότι άνοιξε η πόρτα της πλήρους εξίσωσης των κολεγίων με τα πανεπιστήμια «άτσαλα, άναρχα, χωρίς κριτήρια και λάθρα». «Ο τομέας των παιδαγωγικών είναι μόνον η αρχή. Έπεται και συνέχεια. Η κυρία Κεραμέως άνοιξε την αγορά χωρίς κανέναν έλεγχο και έκλεισε τα αφτιά της στις φωνές των αρμόδιων φορέων. Οικοδομεί ένα νέο λάθος πάνω σε προηγούμενο λάθος του κ. Γαβρόγλου», είπε χαρακτηριστικά.
Σχετικά με τη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, τόνισε ότι δεν έχει τις προϋποθέσεις για να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς «μόνο ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να θεωρηθεί με όλη τη δομή της διοίκησής της να ορίζεται από την υπουργό μέσω της Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας».
Επίσης, σχετικά με τις ρυθμίσεις για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ανέφερε ότι η κ. Κεραμέως αγνόησε και τις προτάσεις του Κινήματος Αλλαγής και της Συνόδου των Πρυτάνεων για την αποδέσμευση των ΕΛΚΕ από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. «Προηγούμενες γραφειοκρατικές διατάξεις αντικαθίστανται με νέες. Επιμένουμε στην απεμπλοκή από το δημόσιο λογιστικό καθώς και στην ίδρυση ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση και διαχείριση των πόρων των ΑΕΙ. Αυτό άλλωστε το είχαμε νομοθετήσει ως ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011 με τον Νόμο 4009», επεσήμανε.

Ακολουθεί η συνέντευξη της Χαράς Κεφαλίδου στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στην Αθηνά Καστρινάκη

ΕΡ.Πολύς λόγος έχει γίνει για το άρθρο 50 του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα και το οποίο «άνοιξε την πόρτα» των προσλήψεων σε αποφοίτους κολεγίων. Το Κίνημα Αλλαγής καταψήφισε. Γιατί;
Εμείς διαφωνήσαμε από την πρώτη στιγμή και καταψηφίσαμε. Το άρθρο αυτό μέσα στην ασάφειά του κρύβει τη βιασύνη και το άγχος να περάσει δια της πλαγίας οδού η καταστρατήγηση του άρθρου 16. Την ατολμία του ΣΥΡΙΖΑ στην πρόσφατη συνταγματική αναθεώρηση θα την βρίσκουμε μπροστά μας συνέχεια. Το συγκεκριμένο άρθρο δεν μπήκε ποτέ στη Διαβούλευση. Μάλλον έτσι εννοεί το υπουργείο τον δημόσιο διάλογο και τη διαφάνεια για ένα τόσο καίριο ζήτημα. Αποτελεί ισοπεδωτική νομοθετική ρύθμιση που υποβαθμίζει τυπικά και ουσιαστικά το δημόσιο ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα. Η διαδικασία πρόσληψης και οι προϋποθέσεις διορισμού των εκπαιδευτικών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο της εθνικής κυβέρνησης. Η ΝΔ ως κυβέρνηση οφείλει να ανοίξει με καθαρότητα και κανόνες το θέμα του επαναπροσδιορισμού του τρόπου πρόσληψης των εκπαιδευτικών.
Κληθήκαμε να ψηφίσουμε και να αποφασίσουμε χωρίς όμως να έχουμε ολόκληρη την εικόνα. Το υπουργείο δεν μας έχει κοινοποιήσει το σύνολο της αλληλογραφίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακόμη και σήμερα (έξι μήνες μετά) δεν γνωρίζουμε εάν η χώρα μας πράγματι εγκαλείται από την Ε.Ε. για παραβίαση της Κοινοτικής Οδηγίας ή αν πρόκειται για ένα κείμενο διαβούλευσης. Με την ψήφιση του άρθρου 50, το οποίο αποτελεί πλέον επίσημο Νόμο του Κράτους, επανακαθορίζονται στην ουσία τα προσόντα του προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επομένως, θα μπορούν να διορίζονται στα σχολεία, ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές, απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων, ελληνικών κολεγίων που συνεργάζονται με ξένα ιδρύματα χωρίς την αναγνώριση του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, και απόφοιτοι ιδιωτικών κολεγίων της χώρας που συνεργάζονται με παραρτήματα πανεπιστημίων του εξωτερικού, έχοντας απλώς αποκτήσει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων τους.
Θυμίζουμε ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη προ-νομοθετήσει, τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχίων από τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε. 'Αρα ουσιαστικά αναγνωρίζει τα πτυχία από τις χώρες αυτές. Κρύβεται πίσω από την Κοινοτική Οδηγία, που την χρησιμοποιεί ως άλλοθι. 'Αρα μιλάμε για ξεκάθαρη πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης. Τέλος, είναι ανεπίτρεπτο την ώρα που υπάρχει σε εξέλιξη μια Προκήρυξη για εκπαιδευτικούς να αλλάζει το υπουργείο άρδην τους όρους της. Για ποια ισονομία μιλάμε; Μέχρι σήμερα το μόνο που έχει κάνει είναι να εφαρμόσει τον Νόμο Γαβρόγλου, τον οποίο είχε και αυτή καταψηφίσει ως Αντιπολίτευση.

ΕΡ.Θεωρείτε ότι με το άρθρο αυτό ανοίγει η μεγαλύτερη πόρτα, της πλήρους εξίσωσης των κολεγίων με τα πανεπιστήμια;
Σίγουρα ναι. 'Ατσαλα, άναρχα, χωρίς κριτήρια και λάθρα. Ο τομέας των παιδαγωγικών είναι μόνον η αρχή. Έπεται και συνέχεια. Το ερώτημα είναι τί μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Θα πρέπει το υπουργείο να θέσει ένα αυστηρό πλαίσιο ελέγχου των κολεγίων κάτι που έπρεπε ήδη να υπάρχει στον Νόμο που ψηφίστηκε. Αυτό όμως δεν το είδαμε πουθενά. Δεν μπορεί την ώρα που συστήνει τη νέα Αρχή διασφάλισης και αξιολόγησης της ποιότητας στα ελληνικά Πανεπιστήμια, να μην θέτει αυστηρούς όρους ελέγχου και αξιολόγησης των ιδιωτικών κολεγίων. Η κυρία Κεραμέως άνοιξε την αγορά χωρίς κανέναν έλεγχο και έκλεισε τα αφτιά της στις φωνές των αρμόδιων φορέων. Οικοδομεί ένα νέο λάθος πάνω σε προηγούμενο λάθος του κ. Γαβρόγλου. Η Παιδεία μας απαιτεί έναν συνολικό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι άλλους πειραματισμούς.

ΕΡ.Το νομοσχέδιο, βέβαια, κατά βάση ήρθε να αναβαθμίσει την ΑΔΙΠ. Θεωρείτε ότι όντως το υπουργείο το πετυχαίνει με τις νέες ρυθμίσεις;
Το Κίνημα Αλλαγής στηρίζει την ύπαρξη μιας Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Όμως η προτεινόμενη νέα Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε) δεν έχει τις προϋποθέσεις για να συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μόνο ανεξάρτητη αρχή δεν μπορεί να θεωρηθεί με όλη τη δομή της διοίκησής της να ορίζεται από την υπουργό μέσω της Επιτροπής Θεσμών & Διαφάνειας. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. πρέπει να έχει την ευθύνη του ελέγχου υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής, μέσω της σύναψης των προγραμματικών συμφωνιών με τα ιδρύματα και της αξιολόγησης τους. Το ΚΙΝΑΛ στηρίζει τη διαδικασία αξιολόγησης των ΑΕΙ με κύριο στόχο την αντιμετώπιση των όποιων αδυναμιών και ελλείψεων, ώστε τα ΑΕΙ να εργαστούν για την αντιμετώπισή τους, με αρωγό την πολιτεία, με πρόσθετη χρηματοδότηση όταν επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

ΕΡ. Ένα δεύτερο, μεγάλο, κομμάτι του νομοσχεδίου είναι οι διαδικασίες που αφορούν τους ΕΛΚΕ. Το υπουργείο υποστηρίζει ότι πρόκειται για ένα ευέλικτο και ευπροσάρμοστο πλαίσιο λειτουργίας. Συμφωνείτε;
Κάθε άλλο θα έλεγα. Τα άρθρα που έφερε με τον νέο Νόμο το υπουργείο αποτελούν ρυθμίσεις διαδικαστικού χαρακτήρα για τη λειτουργία των ΕΛΚΕ. Είναι μόνο ένα βήμα προς την θετική κατεύθυνση χωρίς να επιλύει σε καμία περίπτωση το βασικό πρόβλημα που είναι η απαλλαγή τους από το δημόσιο λογιστικό. Εμάς δεν μας άκουσε η κυρία υπουργός. Αγνόησε όμως και τη Σύνοδο των Πρυτάνεων η οποία έχει ζητήσει την αποδέσμευση των ΕΛΚΕ από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.
Το άρθρο είναι άτολμο και δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής μας. Προηγούμενες γραφειοκρατικές διατάξεις αντικαθίστανται με νέες. Στην ουσία ο Επιστημονικός Υπεύθυνος παραμένει δέσμιος της γραφειοκρατίας και έτσι χωρίς απαιτούμενη ευελιξία για να κινήσει το ερευνητικό του έργο, δεν αλλάζει τίποτα.
Η δική μας πρόταση είναι ξεκάθαρη: η ριζική αναθεώρηση των ΕΛΚΕ με την αναδιάταξη όλων των αρμοδιοτήτων του Επιστημονικού Υπεύθυνου, επιτρέποντας του με δική του ευθύνη να εκδίδει μόνο με τη δική του υπογραφή εντολές υλοποίησης και πληρωμής εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του. Επιμένουμε στην απεμπλοκή από το δημόσιο λογιστικό καθώς και στην ίδρυση ΝΠΙΔ για την αξιοποίηση και διαχείριση των πόρων των ΑΕΙ. Αυτό άλλωστε το είχαμε νομοθετήσει ως ΠΑΣΟΚ ήδη από το 2011 με τον Νόμο 4009.

ΕΡ. Πώς σχολιάζετε τον γενικότερο σχεδιασμό του υπουργείου για την Παιδεία;
Σήμερα η εκπαίδευση αλλάζει με τρομερή ταχύτητα, τα δεδομένα αλλάζουν, η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει. Όποιο εκπαιδευτικό σύστημα δεν προσαρμοσθεί θα μείνει πίσω. Πρέπει να αλλάξουν πολλά και ο εκπαιδευτικός σε αυτή τη διαδικασία αλλαγής παίζει καθοριστικό ρόλο. Τον τελευταίο καιρό έχει δει το φως της δημοσιότητας μεγάλος αριθμός μελετών (π.χ. ΑΔΙΠΠΔΕ, Ε.Ε. ΟΟΣΑ, PISA 2018, ΚΑΝΕΠ, διαΝΕΟσις) για την ποιότητα της παιδείας στη χώρα μας, οι οποίες συντείνουν σε ένα και μόνο συμπέρασμα: το εκπαιδευτικό μας σύστημα νοσεί βαθύτατα και δεν μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις νέες προκλήσεις και στον ρόλο του να διαπλάθει ενεργούς και σκεπτόμενους πολίτες, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις που γεννά η εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Το υπουργείο δεν έχει φέρει, μέχρι σήμερα, έξι μήνες μετά, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Παιδεία της χώρας μας. Αποκαλύπτεται ότι παρά τις στομφώδεις προεκλογικές εξαγγελίες αλλά και τις πολλά υποσχόμενες Προγραμματικές Δηλώσεις, η Κυβέρνηση δεν έχει εθνικό σχέδιο για την παιδεία. Η υπουργός Παιδείας συνεχίζει με αποσπασματικές ρυθμίσεις και ισχυρές επικοινωνιακά μόνο πολιτικές.

ΕΡ. Τι έχει να προτείνει το Κίνημα Αλλαγής για την Παιδεία;
Για εμάς στο Κίνημα Αλλαγής η Παιδεία είναι εθνικό θέμα και για αυτό πρώτης προτεραιότητας. Υπάρχουν συγκεκριμένοι άξονες.
Πρώτος άξονας: Η ανάπτυξη της τεχνολογικής, επαγγελματικής και τεχνικής εκπαίδευσης και η σύνδεσή της με τις παραγωγικές και κοινωνικές ανάγκες της κάθε περιοχής και της χώρας. Σήμερα υπάρχει μόνο στα χαρτιά, παραμελημένη, υποβαθμισμένη και κοινωνικά απαξιωμένη.
Δεύτερος άξονας: Ίσες ευκαιρίες για όλους και στήριξη της ποιότητας και της Αριστείας. Η εξασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφόρηση και τη γνώση σε όλους και ιδιαίτερα για όσους είναι κοινωνικά ή οικονομικά αποκλεισμένοι.
Τρίτος άξονας: Ισχυροποίηση της προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, των ολοήμερων Δημοτικών σχολείων και του Γυμνασίου με καινοτόμα προγράμματα και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Ενίσχυση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου.
Τέλος, η αναβάθμιση του δημόσιου Πανεπιστημίου και η αναγκαία σύνδεσή του με την έρευνα, την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πολυπόθητη παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Προϋπόθεση όμως για όποια στοχευμένη πρωτοβουλία είναι η επανίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). Ενός Συμβουλίου με ουσιαστική συνεισφορά πριν την κατάργησή του από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Μόνον με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε ευρύτερες συναινέσεις και μια εθνική εκπαιδευτική στρατηγική. Η υπουργός μέχρι σήμερα αναλώνεται σε καθημερινές ανακοινώσεις και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Δεν έχει πείσει κανέναν ότι έχει μια ολοκληρωμένη, σοβαρή και συνεκτική στρατηγική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα της χώρας. Η περίοδος χάριτος για την Κυβέρνηση της ΝΔ τελείωσε.

(Απόσπασμα από το υπό έκδοση βιβλίο του Πανεπιστημιακού Γιώργου Παύλος « Γεωπολιτική της Ρωμανίας και Πολιτειολογία της Ρωμηοσύνης»)

Μετά την προδοσία των Μνημονίων, την προδοτική συνθήκη των Πρεσπών και την αποδοχή μαζικής εισροής μεταναστών, γεγονότα, που όλα τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής, τα προσυπέγραψαν και τα επικύρωσαν, τι απομένει να συμβεί στην μαρτυρική Ελλάδα και στον λαό της;
Προφανώς τα επόμενα βήματα θα είναι το μοίρασμα του Αιγαίου, η αποστρατικοποίηση των Ελληνικών νησιών και όσα αλλά έχει σχεδιάσει η Δύση εις βάρος της Ελλάδος και του λαού της.
Αυτονομία της Μακεδονίας, της Θράκης, της Κρήτης;
Η Τουρκία βλέποντας αυτό το κενό στρατηγικής και οράματος από πλευράς της Ελλάδος, καλά κάνει για τον εαυτό της, και διεκδικεί τα πάντα, από την Κύπρο μέχρι την Θράκη.
Θάλασσες, νησιά, φυσικό πλούτο, εδάφη κλπ κλπ. Μάλιστα μέσω των μουσουλμάνων εποίκων και εισβολέων που η ίδια επιμελώς στέλνει στην Ελλάδα, θα μπορεί να διεκδικεί σε λίγο και την Αθήνα την ίδια. Καλύτερους συνεργάτες και συμμάχους, από τα ελληνικά κόμματα και τους υποστηρικτές των, η Τουρκία δεν θα μπορούσε να βρεί, για να κυπροποιήσει και να ιμιοποιήσει όλη την Ελλάδα. Δηλαδή να καταστήσει όλη την Ελλάδα Κύπρο και Ίμια.

Όλα αυτά συμβαίνουν διότι.
Πρώτον η Δύση ασκεί, χωρίς ουδεμία αντίσταση, μάλιστα με πλήρη στήριξη από τα ελληνικά κόμματα, αποικιοκρατική πολιτική στην Ελλάδα και στην Ανατολή.
Δεύτερον διότι τα Ελληνικά κόμματα είναι διαβρωμένα, υποτελή και ελεγχόμενα από ξένα κέντρα εξουσίας, κρυφά ή φανερά, χωρίς να ενδιαφέρονται για να υπηρετήσουν εθνική στρατηγική.
Η διάβρωση αυτή βέβαια έχει εισχωρήσει και στον λαό μας, με ευθύνη των πολιτικών ανδρών, ο οποίος έχει εθιστεί πλέον στην κομματοκρατία και στην υποτέλεια.
Στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος και σε πολλούς άλλους Έλληνες, με βαρύνουσας θέσεις, έχει επιβληθεί πραγματική λοβοτομή, που τους έχει θέσει σε εχθρότητα προς την Ελλάδα, και τους έχει καταστήσει αδιάφορους, πέραν του ατομικού των συμφέροντος, για το μέλλον αυτού του τόπου και αυτού του λαού.
Έτσι, στους Έλληνες ιθύνοντες απουσιάζει κάθε υγειές εθνικό όραμα και εθνική στρατηγική. Θα παπαγαλίζουν σπασμένα, ψεύτικα και υποκριτικά λόγια, εθνικιστικά, χριστιανικά, πατριωτικά, ή σοσιαλιστικά και διεθνιστικά, απλώς και μόνο διαιωνίζοντας το ιδιοτελές και ακόμη χειρότερα την έχθρα των προς ότι Ελληνικό και Ορθόδοξο. Απλώς ζουν για το δικό των συμφέρον, κομματικό ή όποιο άλλο.

Οι Έλληνες πολιτικοί και οι Έλληνες των διαφόρων ιερατείων, που κηδεμονεύουν τον Ελληνικό λαό, ακαδημαϊκοί, εκκλησιαστικοί, δημοσιογράφοι, διανοούμενοι, σοσιαλιστές, πατριώτες, συνδικαλιστές, εκπαιδευτικοί, επιχειρηματίες κλπ, εκτός εξαιρέσεων, αγνοούν τι σημαίνει Ελλάδα, Ρωμανία, Ρωμηοσύνη.
Και ποιά η τεραστίων διαστάσεων σημασία των, για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την παγκόσμια ιστορία.
Η Ελλάδα μπορούσε και έπρεπε να έχει καταστεί παγκόσμιο κέντρο παιδείας και πολιτισμού.
Θα μπορούσε να έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς, μέσω της παιδείας, της επιστήμης, του πολιτισμού, και της τεχνολογίας, με όλους τους λαούς, εγγύς ή μακρύτερα, της Ανατολής και της Δύσης. Βαλκάνιους, Ρώσους, Αμερικανούς και Λατινοαμερικάνους, ευρωπαίους, Άραβες, Αφρικανούς, Τούρκους Εβραίους, Πέρσες, Κινέζους, Ινδούς κλπ.

Η Μεγάλη Ιδέα, αλλά εν τοις πράγμασι πολύ μικρή, των Ελλήνων, πέθανε με την Μικρασιατική καταστροφή. Βέβαια αυτή η μεγάλη ιδέα, η πολύ μικρή στην πραγματικότητα, ήταν ένας δυτικού τύπου στείρος ιδεολογικός εθνικισμός και φυλετισμός, που νέκρωσε την όντως Μεγάλη και διαχρονική Ιδέα, Ελληνική και Ορθόδοξη, Κοινοτική, Οικουμενική, Συνοδική και Πολυκεντρική Πολιτειολογική αντίληψη.
Ο δυτικότροπος φυλετικός εθνικισμός, σαφώς δεν ήταν η μεγάλη Ιδέα, όπως αυτή απορρέει από την διαχρονική εμπειρία και το διαχρονικό Ελληνικό και Ορθόδοξο φαινόμενο.
Η αποκοπή της νεοελληνικής πραγματικότητας από τον διαχρονικό Ανατολικό Ορθόδοξο πολιτισμό των Ελλήνων, δημιούργησε το μεγάλο κενό, τόσο στην πολιτειολογία του Ελληνικού κράτους, όσο και στην εξωτερική του πολιτική.
Αν ένας λαός και ένα κράτος δεν έχει πολιτιστικά Μεγάλη Ιδέα, τότε αναγκαστικά θα αφομοιωθεί από την εποχή του και το περιβάλλον του.
Αν δηλαδή περιφρονεί την ιστορία του την γλώσσα του τον πολιτισμό του. Σήμερα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα, διότι δεν είχαμε θεωρία δική μας για τα γεγονότα.
Η Λιβύη γεμάτη με Ελληνικά μνημεία έγινε εκ των υστέρων, αντικείμενο της εξωτερικής μας πολιτικής, εξ ανάγκης.
Όταν η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε πολιτικά και διπλωματικά την Λιβύη. Το ίδιο η Αίγυπτος και όλη η Ανατολική Μεσόγειος και η Μέση Ανατολή, μολονότι ο Ελληνισμός αναπτύχθηκε ιστορικά και, διαμόρφωσε αυτές τις περιοχές.
Το κενό αυτό το συμπληρώνει η Τουρκία ως ο πολιτικός διάδοχος της Ελληνικής Αυτοκρατορικής Ρωμηοσύνης.
Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου όπως και η Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος, έμειναν άγονες περιοχές και άδειασαν από Έλληνες, αντί το Ελληνικό κράτος να προνοήσει και να τα έχει καταστήσει όλα αυτά κέντρα ανάπτυξης.
Ακόμη και τις βραχονησίδες θα έπρεπε να τις έχει κατοικήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αλλά πως αυτό να γίνει όταν Ελλάδα ήταν μόνο το Κολωνάκι!
Όταν δηλαδή τα Ελληνικά κόμματα και οι Ελληνικές κυβερνήσεις είχαν μυωπία και όλο το πολιτικό και εθνικό ενδιαφέρον των, ήταν απλώς η πλατεία Συντάγματος και το Κολωνάκι.
Όταν αγνοούσαν την Ελληνική παραμεθόριο. Ακόμη και σήμερα, όταν η Τουρκία θα πει πως το Καστελόριζο είναι μακριά από την Ελλάδα, το Ελληνικό ΥΠΕΞ και οι ελληνικές Κυβερνήσεις δεν απάντησαν το αυτονόητο.
Ότι το Καστελόριζο δεν είναι μακριά από την Ελλάδα, αλλά είναι η ίδια η Ελλάδα. Διότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Πλατεία Συντάγματος και το Κολωνάκι.
Πως όμως, να σκεφτούν έτσι τα Ελληνικά κόμματα και οι Έλληνες πολιτικοί άνδρες, όταν αγνοούν, Ελληνική Ιστορία, Ελληνικό και Ορθόδοξο Πολιτισμό, Ελληνική Εθνογεωγραφία, αλλά και τόσα άλλα.
Όταν για αυτούς Ελλάδα είναι μόνο η Αθήνα και η Πλατεία Συντάγματος. Όταν Ελλάδα είναι μόνο η κομματική παρεούλα τους και το αρχηγικό και φεουδαρχικό κόμμα τους.
Επί είκοσι χρόνια αγωνίστηκα να εμπνεύσω στους Έλληνες πολιτικούς, όλων των κομμάτων, μια προχωρημένη εξωτερική πολιτική μέσω της ελληνικής γλώσσας και της Ελληνικής παιδείας τρέχοντας στα Βαλκάνια, στην Βόρεια Αφρική και στην Μέση Ανατολή, για να ιδρύσουμε κέντρα Ελληνικής γλώσσας και Ελληνικού πολιτισμού.
Το αποτέλεσμα;
Στο τέλος πολεμήθηκα από τον ίδιο τον πολιτικό κόσμο. Έφθασε επώνυμο πολιτικό πρόσωπο να μου πει, πως ότι κάνεις φίλε μου δεν αρέσει. Πολεμιέται από πολύ υψηλά, από υψηλά πολιτικά κέντρα. Σε πολεμούν από πολύ υψηλά!
Η Ελλάδα των πολιτικών κομμάτων και του πολιτικού διπολισμού δεξιάς και αριστεράς, αυτοκτονεί εδώ και πολλές δεκαετίες. Τώρα ζούμε το αποτέλεσμα αυτής της εσωτερικής προδοσίας.
Ακόμη και σήμερα, ότι γίνεται στην εξωτερική μας πολιτική, αν δεν υπηρετεί την προδοσία της Ελλάδας, όπως τα Μνημόνια και οι Πρέσπες, γίνεται ως σπασμωδική κίνηση και όχι συγκροτημένη Εθνική Στρατηγική.
Η Τουρκία ως αυτοκρατορική χώρα, αφομοίωσε πολύ έξυπνα την θεωρία της ενδιάμεσης περιοχής του Δημήτρη Κιτσίκη, που έπρεπε η Ελλάδα να έχει αφομοιώσει.
Έτσι με τα δικά μας πράγματα, η Τουρκία ως ψευδεπίγραφο Βυζάντιο και ισλαμοποιημένη και γενιτσαρική αντί-Ρωμηοσύνη, κάνει αυτό που η Ελλάδα και η Ρωμηοσύνη, όφειλε να έχει κάνει, όχι στρατιωτικά, αλλά ως παιδεία, διπλωματία, διεθνείς σχέσεις και ως πολιτισμός.
Να έχει ενημερώσει για τα πάντα όλη την ανθρωπότητα και, όλους τους διεθνείς φορείς.
Τώρα θα πάμε στην Χάγη χωρίς να διεκδικούμε τίποτε και, χωρίς να έχουν ενημερώσει την διεθνή κοινή γνώμη για βασικές Ελληνικές Αλήθειες και για βασικά τουρκικά εγκλήματα ή γενοκτονίες.
Διερωτάται έτσι κανείς. Άραγε τα ελληνικά κόμματα και οι κυβερνήσεις των στην Ελλάδα μήπως είναι εγκάθετοι της Τουρκίας και, πολλών άλλων; Μήπως έχουν αναλάβει ως εργολαβία να γκρεμίσουν όλη την Ελλάδα και να εκδιώξουν τους Έλληνες από αυτήν;
Αλήθεια ποιανών συμφέροντα εξυπηρετούν οι Έλληνες πολιτικοί και οι Ελληνικές κυβερνήσεις, δεξιές ή αριστερές;

Ο Γεώργιος Π. Παύλος είναι Καθηγητής Φυσικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) και Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Αριστοτέλειου Παν. Θεσ/κης (Α.Π.Θ.). Διδάσκει μαθήματα Φυσικών Επιστημών και Φιλοσοφίας στην Πολυτεχνική και άλλες σχολές του Δ.Π.Θ

Το ΔΣ του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αδριανής Δράμας σας προσκαλεί στην κοπή της Βασιλόπιτας του το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου 2020 στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Αδριανής.
Μετά την κοπή της βασιλόπιτας θα πραγματοποιηθεί Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του 2019, συζήτηση για τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν το σύλλογο και τέλος θα βραβευτεί και ένας μαθητής που εισήχθη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα που αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας στα σχολεία βρίσκει επιτέλους λύση .
Συγκεκριμένα με την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών στις 20/12/2019 ο Δήμος Παρανεστίου χρηματοδοτείται με το ποσό των 29.400,00 ευρώ από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ μετά από την πρόταση που κατέθεσε η νέα δημοτική αρχή στις 24/10/2019 για την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στα σχολεία του Δήμου Παρανεστίου.
Το πρόγραμμα αφορά τα μέτρα πυροπροστασίας, την εγκατάσταση, συμπλήρωση, αντικατάσταση, αλλά και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας των συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας των σχολείων μας .
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου σε δηλώσεις αναφορικά με το θέμα ανέφερε : «Για μας το θέμα της ασφάλειας των δημοτών μας και ιδιαίτερα των παιδιών μας είναι σε πρώτη προτεραιότητα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η πρώτη πρόταση για χρηματοδότηση που υποβάλαμε ως νέα δημοτική αρχή εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και έτσι θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα που τόσο μεγάλη ανάγκη είχαν τα σχολεία μας και μάλιστα χωρίς οι δημότες μας να πληρώσουν ούτε ένα ευρώ».

 Η πρώτη συνάντηση για την εφαρμογή ενός ολιστικού μοντέλου ανάπτυξης της πεδιάδας των Φιλίππων, με τη σύσταση φορέα υλοποίησης του Master Plan που ανέθεσε ο Δήμος Καβάλας στην επιστημονική ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, στη δημοτική κοινότητα Κρηνίδων.
Πιο συγκεκριμένα, με πρωτοβουλία του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη και με τη συμμετοχή των Δημάρχων Δράμας, Χριστόδουλου Μαμσάκου, Παγγαίου, Φίλιππου Αναστασιάδη, Προσοτσάνης, Θόδωρου Αθανασιάδη, Δοξάτου, Θέμη Ζεκερίδη και Αμφίπολης, Στέργιου Φραστανλή, μπήκαν οι βάσεις για την προώθηση μιας Ολοκληρωμένης Χωροταξικής Επένδυσης στον τομέα του Πολιτισμού, καθώς και για την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και του συνόλου των εκμεταλλεύσιμων στοιχείων που φιλοξενεί η περιοχή.
Η παρουσίαση του Μaster Plan έγινε από την εκπρόσωπο της επιστημονικής ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους», Γεσθημανή Τσουρουκίδου, η οποία, πέρα από την παράθεση έργων και δράσεων, όπως η δημιουργία τοπικού συμφώνου ποιότητας, η διασύνδεση του πρωτογενή με τον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα, η εισαγωγή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς και η αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επισήμανε ότι βασικοί στόχοι του προτεινόμενου σχεδίου ανάπτυξης του Πάρκου των Φιλίππων είναι η μετατροπή του σε πεδίο εφαρμογής βέλτιστων περιβαλλοντικών, αγροτικών και τουριστικών πρακτικών, η βελτίωση, ισχυροποίηση και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η καλλιέργεια συμμετοχικής προσέγγισης στην ανάπτυξη της περιοχής σε προορισμό παγκόσμιας ακτινοβολίας και η συμβολή του στην αναδιάρθρωση του παραγωγικού μοντέλου.

 ΦΙΛΙΠΠΩΝ 4
Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, μεταξύ των άλλων ανέφερε ότι «η ανάδειξη του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος των αρχαιολογικών χώρων των Φιλίππων και της Αμφίπολης, σε συνδυασμό με την οργανωμένη προβολή και τοποθέτηση των αγροτικών προϊόντων του εν λόγω κάμπου στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό, μπορούν αφενός μεν να αυξήσουν σε σημαντικό βαθμό το τουριστικό ρεύμα σε όλους τους δήμους και μάλιστα καθ΄όλη τη διάρκεια τους έτους και αφετέρου να μας δώσουν νέες θέσεις εργασίας ή ακόμη και να διογκώσουν την οικονομική επιφάνεια των υφιστάμενων εταιριών».
Ο Δήμαρχος Δράμας, Χριστόδουλος Μαμσάκος, εξέφρασε την άποψη πως πρέπει να αναζητηθούν άμεσα οι τρόποι ουσιαστικής και πυκνής συνεργασίας ανάμεσα στους δήμους της περιοχής και τους εκπροσώπους της επιστημονικής ομάδας «Οψόμεθα εις Φιλίππους». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης, προτείνοντας παράλληλα να παρουσιαστεί η μελέτη για την ανάπτυξη του Πάρκου των Φιλίππων και στον περιφερειάρχη ΑΜ-Θ, Χρήστο Μέτιο, προκειμένου να στηρίξει το όλο εγχείρημα και να προετοιμάσει το έδαφος για τη διεκδίκηση πόρων από την επόμενη προγραμματική περίοδο.
Τέλος, οι Δήμαρχοι Προσοτσάνης και Δοξάτου, Θόδωρος Αθανασιάδης και Θέμης Ζεκερίδης, τόνισαν πως, εκτός από τις γνώμες των ειδικών για την αναβάθμιση των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών που διαθέτει η ευρύτερη περιοχή, κρίνεται απαραίτητη και η συνδρομή νομικών συμβούλων, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς εμπόδια και καθυστερήσεις η προσπάθεια σύστασης του φορέα διαχείρισης, ενώ ο Δήμαρχος Αμφίπολης, Στέργιος Φραστανλής, ζήτησε από τους συναδέλφους του να εξεταστεί το ενδεχόμενο κοινής συμπόρευσης του Πάρκου Φιλίππων με το Δίκτυο Πόλεων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο ιδρύθηκε πριν από τρία χρόνια.
Η επόμενη συνάντηση των Δημάρχων της πεδιάδας των Φιλίππων, κατόπιν σχετικής πρότασης του Δημάρχου Καβάλας, Θόδωρου Μουριάδη, θα γίνει το συντομότερο δυνατόν και αφού προηγηθεί συνεννόηση μεταξύ των συνεργατών τους για το καθορισμό συγκεκριμένης πλέον ατζέντας.

 ΦΙΛΙΠΠΩΝ 2

 ΦΙΛΙΠΠΩΝ 3

 ΦΙΛΙΠΠΩΝ 5

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα χρηματοδότησης των Σχεδίων Βελτίωσης των αγροτών και κτηνοτρόφων όλης της χώρας.

Τα Σχέδια Βελτίωσης υποβάλλονται από τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους όλης της χώρας (αφορούν ως επί το πλείστον οικογενειακές γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων καθώς πολύ σπανιότερες είναι οι περιπτώσεις ομαδικών / συλλογικών προτάσεων) και αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες συνθήκες. Πολλά από αυτά αξιοποιούνται ώστε οι νέοι γεωργοί να δημιουργήσουν την εκμετάλλευσή τους. Αξίζει δε να τονισθεί ότι από όλα τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απευθύνονται στην γεωργία, τα Σχέδια Βελτίωσης είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που η χρηματοδότηση απευθύνεται απευθείας στον γεωργό / κτηνοτρόφο χωρίς να υπεισέρχονται κανείς ενδιάμεσα.
Παρά την σπουδαιότητα που αναμφισβήτητα κατέχουν τα Σχέδια βελτίωσης, η διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης πέτυχε μία αξιοπρόσεκτη πρωτιά ! Η Περιφέρειά μας κατατάσσεται ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ «!!!» όσον αφορά το ποσοστό των Σχεδίων Βελτίωσης τα οποία απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (ατομικά σχέδια βελτίωσης) που θα χρηματοδοτηθούν (βλ. τον συνημμένο πίνακα). Δηλαδή σε σχέση με τις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας, το μικρότερο ποσοστό Σχεδίων Βελτίωσης (από την πλευρά της ουσίας δηλαδή των χρημάτων) θα χρηματοδοτηθεί στους νομούς και στις αγροτικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
Όλες (μα όλες) οι άλλες περιφέρειες έχουν καλύτερη επίδοση από την δική μας !
Φυσικά δεν χρειάζεται να αναρωτηθούμε για την αιτία καθώς δεν είναι δύσκολο να την εντοπίσουμε ! Η ανικανότητα και η αναποτελεσματικότητα του κ. Μέτιουκαι όλων των συνεργατών μαζί με την πλήρη αδυναμία τους να αντιληφθούν την σπουδαιότητα και την κρισιμότητα κάθε θέματος. Δεν συζητάμε καν για την αδυναμία τους να πείσουν τον εκάστοτε συνομιλητή τους για οποιοδήποτε αίτημα. Η ανικανότητα αυτή όμως έχει προφανείς επιπτώσεις στους πολίτες και συγκεκριμένα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους.
Η παράταξή μας εκφράζει την συμπαράσταση όλων των μελών της προς τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Δυστυχώς η πολιτική ηθική της διοίκησης, του κ. Μέτιου και των Αντιπεριφερειαρχών του δεν τους επέτρεψε να συζητήσουμε ποτέ τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Προφανώς δεν τα θεώρησαν σημαντικά !
Η παράταξή μας θα επανέλθει πάνω σ' αυτό το θέμα.

Page 1 of 247
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr