Displaying items by tag: ΜΑΚΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Το μάρμαρο χαρακτηρίζει την Περιφέρεια ΑΜΘ και ιδιαίτερα τους νομούς Δράμας και Καβάλας με τα σημαντικά λατομικά κέντρα στις περιοχές Φαλακρού, Παγγαίου, Λεκάνης και Θάσου. Ο κλάδος μαρμάρου αποτελεί σημαντική συνιστώσα της Τοπικής Ανάπτυξης στους δύο νομούς, ο σχεδιασμός της οποίας αποτελεί αρμοδιότητα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας). Ως εκ τούτου θα πρέπει η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες. Μία εξ αυτών αναφέρεται στη δημιουργία Σχολής Μαρμαροτεχνίας στην περιοχή μας και ειδικότερα στη Δράμα. Για τη δυνατότητα/σκοπιμότητα σύστασης της Σχολής Μαρμαροτεχνίας προτείνεται να συνταχθεί αρχικά Οικονομοτεχνική Μελέτη που θα εξετάσει και θα προτείνει τη νομική μορφή, τη διοίκηση, τα αντικείμενα, τη διάρθρωση σε τμήματα, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, το προσωπικό, τους απαραίτητους πόρους κλπ. Η Σχολή μπορεί να λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για το Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης σε συνδυασμό ενδεχομένως και με το πλαίσιο άλλων Υπουργείων π.χ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού ή άλλο ειδικό πλαίσιο που θα προταθεί. Η Σχολή Μαρμαροτεχνίας θα παρέχει εξειδικευμένη Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση, με δυνατότητα παροχής πιστοποιητικών επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σε νέους και νέες από όλη την Ελλάδα, με δεδομένη την ύπαρξη εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προσωπικού και επιχειρήσεων για πρακτική εξάσκηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοια σχολή δε λειτουργεί στη χώρα, ενώ καταγράφεται μόνο το Προπαρασκευαστικό Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών, που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού στην Τήνο, όπου καταφεύγουν νέοι ακόμη και από τα μέρη μας για εξειδίκευση στην καλλιτεχνική επεξεργασία του μαρμάρου. Παράλληλα με την παροχή τυπικής εκπαίδευσης, η Σχολή Μαρμαροτεχνίας θα μπορεί να υλοποιεί και προγράμματα μη τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης σε τεχνικές ειδικότητες/επαγγέλματα του κλάδου μαρμάρου (λατόμοι, μαρμαράδες κλπ), η πλειονότητα των οποίων σήμερα ασκείται εμπειρικά (εξόρυξη, βιομηχανική - βιοτεχνική επεξεργασία, στοιχειώδης καλλιτεχνική επεξεργασία π.χ. για κατασκευή μαρμάρινων αντικειμένων, ταφικών και άλλων μνημείων, τοποθέτηση πλακιδίων σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους κλπ), καθώς και προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανειδίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, ασφάλειας και υγιεινής σε χώρους εργασίας κλπ σχετιζόμενα με τον κλάδο. Τα προγράμματα αυτά θα απευθύνονται τόσο σε εργαζόμενους, όσο και σε ανέργους από όλη την Ελλάδα, όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ηλικιών, ακόμη και σε άτομα που εγκατέλειψαν την υποχρεωτική εκπαίδευση. Για τη δημιουργία, τη λειτουργία, αλλά και για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Σχολής Μαρμαροτεχνίας, μπορεί να γίνει αξιοποίηση των σημαντικών πόρων του επερχόμενου ΕΣΠΑ 2021-2027, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘’Ελλάδα 2.0’’ και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Απαραίτητη βέβαια προϋπόθεση για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτελεί η στενή και διαρκής συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και ιδιαίτερα με τις επιχειρήσεις του κλάδου μαρμάρου. Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα έχουν ήδη εξαγγελθεί κυβερνητικές πρωτοβουλίες, τόσο για θέματα αναδιάρθρωσης των πανεπιστημιακών σχολών, όσο και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο Νομός Δράμας πρέπει έγκαιρα να διαμορφώσει τεκμηριωμένη θέση για τα ζητήματα αυτά και να μην τρέχει ως συνήθως πίσω από τις εξελίξεις.

Μάκης Μουρατίδης

Θα αποκτήσουμε ένα Σχέδιο για το μέλλον ή θα συνεχίσουμε την πορεία στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα;
Το παρακάτω συνοπτικό κείμενο βασίζεται σε επεξεργασία στοιχείων των Περιφερειακών Λογαριασμών που αφορούν μέχρι στο έτος 2018 (προσωρινά στοιχεία) και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερα κείμενα για την περίοδο 2000-2017 δημοσιεύτηκαν στα τοπικά ΜΜΕ από τον Σεπτέμβριο του 2018.
Από την επεξεργασία των στοιχείων των Περιφερειακών Λογαριασμών για την πορεία των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Δράμας κατά την περίοδο 2000-2018 συμπερασματικά προκύπτει ότι:
• Οι πέντε κυρίαρχοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι το έτος 2018 (προσωρινά στοιχεία) κατέχουν αθροιστικά το 88% περίπου της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) στο Ν. Δράμας, είναι οι παρακάτω:
1. Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ 213 εκατ. ευρώ
2. Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ 194 >>
3. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ 169 >>
4. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 94 >>
5. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 93 >>
• Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) του Ν. Δράμας κατά την περίοδο 2000-2018 είναι διαρκώς το μικρότερο μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.
• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας στο τέλος του 2018 αντιστοιχεί περίπου με αυτό του έτους 2001, γεγονός που σηματοδοτεί υποχώρηση (μετά το 2010) κατά 17 περίπου χρόνια.
• Ο Ν. Δράμας, ενώ διαθέτει διαρκώς το μικρότερο ΑΕΠ μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ, εμφανίζεται στο τέλος του 2015 οριακά σε καλύτερη θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης, λόγω αυξομείωσης αριθμητή (ΑΕΠ) / παρονομαστή (πληθυσμός) του κλάσματος. Το 2018 όμως (προσωρινά στοιχεία) ο νομός Δράμας εμφανίζεται σε καλύτερη θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ μόνο σε σχέση με το νομό Ξάνθης. Τονίζεται ότι μετά το 2015 οι νομοί Καβάλας, Έβρου και Ροδόπης εμφανίζουν μικρή ανάκαμψη του ΑΕΠ, σε αντίθεση με τους νομούς Δράμας και Ξάνθης που εμφανίζουν συνεχιζόμενη πτώση.
• Κατά τη δεκαετία 2000-2010 εμφανίζουν άνοδο σχεδόν όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας στο Ν. Δράμας (πλην του κλάδου των Κατασκευών), με τις όποιες βέβαια στρεβλώσεις (π.χ. διπλασιασμός ΑΠΑ Δημόσιας Διοίκησης, άμυνας κλπ καθώς και της Αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας).
• Αντίθετα, κατά το διάστημα 2010-2018 σχεδόν όλοι οι κλάδοι εμφανίζουν πτώση, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σημαντικότατη (π.χ. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο).
• Ο κλάδος Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας του Ν. Δράμας, λόγω και της διαχρονικής σταθερότητας που επιδεικνύει. Διαχρονική σταθερότητα εμφανίζει και ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία.
• Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και ιδιαίτερα της πληθυσμιακής ομάδας 0-29 ετών (μείωση κατά 24,11% μεταξύ 2001-2011, ποσοστό το οποίο διευρύνθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα), σε συνδυασμό με τον υψηλότερο ενδοπεριφερειακά δείκτη γήρανσης (πληθυσμός 65+ / πληθυσμό 0-14 ετών) που εμφανίζει ο Ν. Δράμας, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το αναπτυξιακό του μέλλον.
Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Νομό Δράμας, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης (Μεγέθυνσης) της Τοπικής Οικονομίας, το οποίο θα βασίζεται στην αναλυτική Αποτύπωση και Αξιολόγηση των κλάδων και υποκλάδων των οικονομικών δραστηριοτήτων στο νομό διαχρονικά. Στο Σχέδιο θα διατυπώνονται Κατευθύνσεις για τη μεγέθυνση των κλάδων και υποκλάδων της τοπικής οικονομίας και τη συσχέτισή τους με την αύξηση της απασχόλησης στο νομό, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές. Παράλληλα θα δίνεται έμφαση στη δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών και ενισχυτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο (χωροταξική οργάνωση, αναπτυξιακές υποδομές, συγκροτημένες θεσμικές ρυθμίσεις, κίνητρα κλπ), ιδιαίτερα για κρίσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου, η αγροτική παραγωγή κλπ. Για τις κρίσιμες αυτές οικονομικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να εκπονηθούν περαιτέρω εξειδικευμένα Σχέδια Ανάπτυξης.
Ως επιβεβλημένη κρίνεται η συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ, των Δήμων του νομού και των Επιμελητηρίων (ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) για την εκπόνηση του προαναφερθέντος Σχεδίου Ανάπτυξης (Μεγέθυνσης) της Τοπικής Οικονομίας, κυρίως όμως για τη συντονισμένη υλοποίηση δράσεων και την κατασκευή υποδομών σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις και τις Προτάσεις που θα διατυπώνονται σε αυτό. Για τον σκοπό αυτό θα είναι δυνατή η στοχευμένη αξιοποίηση των σημαντικών πόρων που θα είναι διαθέσιμοι την επόμενη περίοδο, κυρίως μέσω του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ‘’Ελλάδα 2.0’’ και του Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2021 - 2027.

Μάκης Μουρατίδης
Δράμα Σεπτέμβριος 2021

Πίνακας ΑΠΑ 2018

Πίνακες ΑΕΠ 2018

Πίνακες Πληθ. 2018

Published in ΙΣΤΟΡΙΑ
Wednesday, 03 June 2020 21:02

Η Ωραία Κοιμωμένη ………..

Γράφει ο Μάκης Μουρατίδης

Στις 18-5-2020 ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Αμφίπολη- Νέα Καρβάλη». Ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για την κατάθεση γραπτών απόψεων των πολιτών και των φορέων εκπροσώπησής τους ορίστηκε η 18-5-2020 και ημερομηνία λήξης αυτής η 18-6-2020.
Διευκρινίζεται ότι η τρέχουσα διαβούλευση δεν αφορά στη σκοπιμότητα του έργου, αλλά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού.

Επανέρχεται όμως στο προσκήνιο η συζήτηση για το έργο αυτό με τη συγκεκριμένη χάραξη.
Παρακάτω αναφέρονται ορισμένα γεγονότα αλλά και ερωτήματα που τίθενται:

Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) προωθούσαν και προωθούν τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης απευθείας με την Καβάλα (Ν. Καρβάλη) και όχι μέσω Σερρών και Δράμας. Ένα έργο κόστους τουλάχιστον 1-1,5 δις ευρώ (προκοστολόγηση).

Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ), με αναλογική ευθύνη, αδιαφόρησαν, είτε εσκεμμένα, είτε όχι, για τη στοιχειώδη συντήρηση και βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τα δρομολόγια των τρένων συχνά-πυκνά διακόπτονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω μικροσυντηρήσεων ή γενικότερης απαξίωσης. Κι όταν λειτουργεί το δρομολόγιο Δράμα – Ξάνθη, με απόσταση σιδηροδρομικού δικτύου 66 χιλιόμετρα, γίνεται (αν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις) σε 2 ώρες και 5 λεπτά. Μέση ταχύτητα τρένου 30 χλμ/ώρα. Περίπου ταχύτητα βοϊδόκαρου. Πριν δέκα χρόνια το δρομολόγιο γινόταν σε μια ώρα. Πριν δέκα χρόνια το δρομολόγιο από Δράμα για Θεσσαλονίκη γινόταν σε 2,5 ώρες, τώρα δεν φτάνουν 3,5 ώρες.
Δράμα – Παρανέστι – Τοξότες και Δράμα – Φωτολίβος - Λευκοθέα θεωρούνται από τα χειρότερα τμήματα του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Εκ των πραγμάτων λοιπόν τίθενται διάφορα ερωτήματα:
• Πρέπει να απαιτηθεί δυναμικά και άμεσα από όλους τους φορείς της ΑΜΘ η ριζική συντήρηση και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου;
• Πρέπει η μελλοντική (πολύ μελλοντική όμως !!) σύνδεση της Καβάλας με τη Θεσσαλονίκη να γίνει απευθείας ή μέσω Δράμας και Σερρών;
• Με ποια στοιχεία τεκμηριώνεται η βιωσιμότητα ενός τόσο πολυδάπανου έργου;
• Κλπ, κλπ, κλπ

Για τα ζητήματα αυτά και για άλλα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού του νομού Δράμας έχω τοποθετηθεί δημόσια και επανειλημμένα τα τελευταία 20 χρόνια (μάταιος κόπος θα μου πείτε). Δεν θα επανέλθω στο κείμενο αυτό.

Άλλωστε για το συγκεκριμένο θέμα πολύ πιο ενδιαφέρουσες και τεκμηριωμένες απόψεις εξειδικευμένων επιστημόνων μπορεί να βρει στο διαδίκτυο κάθε ενδιαφερόμενος (π.χ. άρθρα των Νανιόπουλου, Μακροδημόπουλου, Κατσιμίγα).

Θα παραθέσω όμως τον επίλογο ενός άρθρου με τίτλο «Σιδηροδρομική Εγνατία χωρίς Σέρρες και Δράμα;» του Αριστ. Νανιόπουλου Καθηγητή ΑΠΘ στα Συστήματα Μεταφορών: ‘’…………. Δυστυχώς ο κακός σχεδιασμός εκδικείται. Ας ξεχάσουμε, προς το παρόν τη «Σιδηροδρομική Εγνατία’’ με τη μορφή που αυτή εξαγγέλθηκε, στις συνθήκες μέσα στις οποίες εξαγγέλθηκε και πολύ περισσότερο ας σταματήσουμε να σπαταλάμε πόρους σε μελέτες έργων όπως αυτή του τμήματος Θεσ/νίκη – Αμφίπολη – Νέα Καρβάλη που η σκοπιμότητα υλοποίησής του δεν τεκμηριώνεται και ας την ξανασκεφτούμε με σύνεση, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, μέσα από μια νέα συνολική μελέτη σκοπιμότητας. Οι πόροι του Ελληνικού λαού είναι πολύ περιορισμένοι για να επενδύονται σε λάθος επιλογές, στην εποχή των μνημονίων και της πανταχόθεν πίεσης.’’
Και ο δικός μου επίλογος:

Κι αν λοιπόν οι θεσμικοί φορείς και οι παράγοντες των γειτονικών νομών αδιαφορούν και ιδίως εκείνοι της Καβάλας θεωρούν ότι τους ευνοεί η μελλοντική σύνδεση απευθείας με τη Θεσσαλονίκη (κακώς κατά την άποψή μου, ιδιαίτερα για τον ρόλο των λιμένων της), νομιμοποιείται ο νομός Δράμας να μην αντιδρά διαχρονικά και να απολαμβάνει τον ύπνο του δικαίου σαν την Ωραία Κοιμωμένη;

Η πτωτική πορεία μετά το 2010 και η αναγκαιότητα ενός Σχεδίου για το μέλλον
Το παρακάτω κείμενο βασίζεται σε επεξεργασία στοιχείων των Περιφερειακών Λογαριασμών που αφορούν μέχρι στο έτος 2017 (προσωρινά στοιχεία) και έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Αναλυτικότερο κείμενο για την περίοδο 2000-2015 δημοσιεύτηκε στα τοπικά ΜΜΕ τον Σεπτέμβριο του 2018.
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι, αφενός η περιγραφή σε αδρές γραμμές της πορείας των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας στο νομό Δράμας κατά την περίοδο 2000-2017 και αφετέρου η διατύπωση συγκεκριμένης πρότασης συνεργασίας των τοπικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας.
APAAEP
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) κατά κλάδο στο Ν. Δράμας

Γενικές Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα

• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας κατά την περίοδο 2000-2017 είναι διαρκώς το μικρότερο μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.

• Κατά τις πενταετίες 2000-2005 και 2005-2010 το ΑΕΠ του Ν. Δράμας αυξήθηκε κατά 27% και κατά 10% αντίστοιχα, ενώ κατά την πενταετία 2010-2015 μειώθηκε κατά 20%. Στο τέλος του 2017 εμφανίζεται περαιτέρω πτώση του ΑΕΠ κατά 3% σε σχέση με το 2015.

• Κατά την πενταετία 2010-2015 η διαφορά μεγέθους ΑΕΠ του Ν. Δράμας σε σχέση με τους υπόλοιπους νομούς της Περιφέρειας ΑΜΘ και ιδίως με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης μειώθηκε σημαντικά λόγω μεγαλύτερης πτώσης του ΑΕΠ στους νομούς αυτούς (μεγάλη πτώση στον τομέα Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ στους νομούς αυτούς). Κατά τα έτη 2016 και 2017 όμως, οι νομοί Ξάνθης και Ροδόπης εμφανίζουν ελαφρά ανάκαμψη και η διαφορά μεγέθους ΑΕΠ με το ν. Δράμας φαίνεται ότι αρχίζει να διευρύνεται και πάλι.

• Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας στο τέλος του 2017 αντιστοιχεί περίπου με αυτό του έτους 2001, γεγονός που σηματοδοτεί υποχώρηση (μετά το 2010) κατά 16 περίπου χρόνια.

• Ο Ν. Δράμας, λόγω μείωσης του πληθυσμού του, εμφανίζεται στο τέλος του 2015 για πρώτη φορά κατά τη δεκαπενταετία 2000-2015 σε καλύτερη θέση ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε σχέση με τους νομούς Ξάνθης και Ροδόπης στους οποίους καταγράφεται αύξηση πληθυσμού. Η διαπίστωση αυτή ισχύει και για τα έτη 2016 και 2017.

• Η πληθυσμιακή συρρίκνωση του Ν. Δράμας και ιδιαίτερα της πληθυσμιακής ομάδας 0-29 ετών (μείωση κατά 24,11% μεταξύ 2001-2011, ποσοστό το οποίο είναι βέβαιο ότι διευρύνθηκε περαιτέρω μέχρι σήμερα), σε συνδυασμό με την γενικότερη μείωση του ενεργού πληθυσμού, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το αναπτυξιακό μέλλον του Νομού.

• Οι πέντε κυρίαρχοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, οι οποίοι το έτος 2017 κατέχουν αθροιστικά το 85% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο Ν. Δράμας, είναι οι παρακάτω:
1. Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ 213 εκατ. ευρώ
2. Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ 184 >>
3. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο κλπ 155 >>
4. Γεωργία, δασοκομία και αλιεία 105 >>
5. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας 99 >>

• Ο κλάδος Δημόσια διοίκηση και άμυνα κλπ από την 3η θέση το 2000 ανέρχεται σταδιακά στη 2η θέση το 2005 και στην 1η θέση το 2010 και το 2017.

• Ο κλάδος Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας του Ν. Δράμας, λόγω και της διαχρονικής σταθερότητας που επιδεικνύει, σε αντίθεση με τους άλλους κλάδους που εμφανίζουν έντονες διακυμάνσεις. Ο συγκεκριμένος κλάδος καταλαμβάνει τη 2η θέση τόσο το 2000, όσο και το 2017.

• Ο κλάδος Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, μεταφορές, υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης κλπ από την 1η θέση το 2000 και το 2005 υποβιβάζεται σταδιακά στη 2η θέση το 2010 και στην 3η θέση το 2015, όπου παραμένει και το 2017.

• Ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία από την 4η θέση το 2000 και το 2005 υποβιβάζεται στην 5η θέση το 2010 και το 2015. Το 2016 επανέρχεται στην 4η θέση, όπου παραμένει και το 2017. Ενδιαφέρον στοιχείο για τον κλάδο αποτελούν οι ελάχιστες διακυμάνσεις του κατά την περίοδο 2000-2017 και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία.

• Ο κλάδος Διαχείριση ακίνητης περιουσίας από την 6η θέση που κατείχε το 2000 ανήλθε σταδιακά στην 5η θέση το 2005 και μετέπειτα στην 4η θέση το 2010 και το 2015. Το 2016 υποβιβάζεται στην 5η θέση, όπου παραμένει και το 2017.

• Ειδική αναφορά θα πρέπει να γίνει στον κλάδο Κατασκευές, ο οποίος το 2000 κατείχε την 5η θέση (78 εκ ευρώ), ενώ το 2017 κατέχει την 7η θέση (31 εκ ευρώ).

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι:

- Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας κατά την περίοδο 2000-2017 είναι διαρκώς το μικρότερο μεταξύ των πέντε νομών της Περιφέρειας ΑΜΘ.

- Το ΑΕΠ του Ν. Δράμας στο τέλος του 2017 αντιστοιχεί περίπου με αυτό του έτους 2001, γεγονός που σηματοδοτεί υποχώρηση (μετά το 2010) κατά 16 περίπου χρόνια.

- Κατά τη δεκαετία 2000-2010 εμφανίζουν άνοδο σχεδόν όλοι οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (πλην του κλάδου των Κατασκευών), με τις όποιες βέβαια στρεβλώσεις (Δημόσια Διοίκηση κλπ, Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, κλπ).

- Αντίθετα, κατά το διάστημα 2010-2017 σχεδόν όλοι οι κλάδοι εμφανίζουν πτώση, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις σημαντικότατη.
- Ο κλάδος Ορυχεία, λατομεία, βιομηχανία κλπ αποτελεί στυλοβάτη της οικονομίας του Ν. Δράμας, λόγω και της διαχρονικής σταθερότητας που επιδεικνύει.

- Ο κλάδος Γεωργία, δασοκομία και αλιεία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομία του νομού, κυρίως λόγω της διαχρονικής σταθερότητάς του, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 2010-2017.

- Οι δύο προαναφερθέντες κλάδοι κατέχουν αθροιστικά το 33% της συνολικής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στο Ν. Δράμας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό ως Μ.Ο. των δύο κλάδων στο σύνολο της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι 26%. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει την σπουδαιότητά τους για την οικονομία του Νομού.

- Η πληθυσμιακή συρρίκνωση και ιδιαίτερα της πληθυσμιακής ομάδας 0-29 ετών, αποτελεί τεράστιο πρόβλημα για το αναπτυξιακό μέλλον του Ν. Δράμας.

• Σε συνέχεια όσων αναφέρθηκαν παραπάνω και για τη βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο Νομό Δράμας, κρίνεται επιβεβλημένη η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, το οποίο θα βασίζεται στην αναλυτική Αποτύπωση και Αξιολόγηση των κλάδων και υποκλάδων οικονομικών δραστηριοτήτων στο νομό. Στο Σχέδιο θα διατυπώνονται Κατευθύνσεις Ανάπτυξης των κρίσιμων κλάδων και υποκλάδων και τη συσχέτισή τους με την αύξηση της απασχόλησης στο νομό, λαμβάνοντας υπόψη τις ευρωπαϊκές, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές. Παράλληλα θα δίνεται έμφαση στη δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών και ενισχυτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο (χωροταξική οργάνωση, αναπτυξιακές υποδομές, συγκροτημένες θεσμικές ρυθμίσεις, κίνητρα κλπ), ιδιαίτερα για κρίσιμες οικονομικές δραστηριότητες όπως η εξόρυξη και επεξεργασία μαρμάρου, η αγροτική παραγωγή κλπ.
• Ως επιβεβλημένη κρίνεται η συνεργασία της Περιφέρειας ΑΜΘ (Περιφερειακή Ενότητα Δράμας), των Δήμων του νομού και των Επιμελητηρίων (ΕΒΕ, ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ) για την εκπόνηση του προαναφερθέντος Σχεδίου Ανάπτυξης της Τοπικής Οικονομίας, κυρίως όμως για την υλοποίηση δράσεων σύμφωνα με τις Κατευθύνσεις που θα διατυπώνονται σε αυτό.

Δράμα Ιανουάριος 2020
Μάκης Μουρατίδης

 ΜΑΚΗΣ

Οι πρώτες Κοινότητες του Νομού Δράμας αναγνωρίστηκαν επίσημα ως μέρος του ελληνικού διοικητικού συστήματος με το Βασιλικό Διάταγμα ΄΄Περί συστάσεως κοινοτήτων εν τω νομώ Δράμας και ενώσεως συνοικισμών τινων εις τον δήμον Δράμας και τας κοινότητας τούτου΄΄, που υπογράφτηκε στις 13 Νοεμβρίου 1919 και δημοσιεύτηκε στις 20 Νοεμβρίου 1919 (ΦΕΚ 251/20-11-1919 τ. Α). Το Βασιλικό αυτό Διάταγμα αποτελεί ουσιαστικά τη ΄΄Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης΄΄ των τότε κοινοτήτων του νομού Δράμας και σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή τους στον θεσμό της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το συγκεκριμένο Βασιλικό Διάταγμα που αφορούσε στον τότε νομό Δράμας, αναγνωρίστηκαν 30 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Δράμας (βλ. σχετικό πίνακα), 8 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Καβάλας, 11 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Πραβίου και 7 κοινότητες στην Υποδιοίκηση Νέστου.
Με το Νομοθετικό Διάταγμα ΄΄Περί διαιρέσεως διοικητικώς εις δύο Νομούς της Δυτικής Θράκης΄΄, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 349/3-12-1923 τ. Α, αποσπάστηκαν από το Ν. Δράμας οι κοινότητες Σταυρουπόλεως, Κοζλούτσης (Καρυόφυτου) και Σαρνίτσης (Κρωμνικού), οι οποίες εντάχθηκαν στην υποδιοίκηση Ξάνθης του νομού Ροδόπης.
Οι υπόλοιπες Κοινότητες του Ν. Δράμας αναγνωρίστηκαν ή εντάχθηκαν στο νομό αργότερα.
Από την ημερομηνία των αρχικών αναγνωρίσεων (20 Νοεμβρίου 1919) μέχρι σήμερα καταγράφονται αρκετές Διοικητικές Μεταβολές στο Νομό Δράμας με αναγνωρίσεις, καταργήσεις, προσαρτήσεις, αποσπάσεις, μετονομασίες Κοινοτήτων και οικισμών.
Οι κυριότερες πάντως Διοικητικές Μεταβολές στις Κοινότητες του Ν. Δράμας καταγράφονται στην αρχή και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (σύσταση Κοινοτήτων μέχρι σήμερα).
Ειδικότερα, αμέσως μετά τη σύστασή τους και κατά τη δεκαετία 1920-1930 καταγράφονται μαζικές μετονομασίες Κοινοτήτων και οικισμών, όπου είχαν αποδοθεί προγενέστερα ονομασίες μη ελληνικές.
Με την εφαρμογή των Προγραμμάτων Ι. Καποδίστριας (Ν. 2539/1997) και Καλλικράτης (Ν. 3852/2010) καταργήθηκαν σταδιακά όλες οι Κοινότητες ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Τα Τοπικά Διαμερίσματα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), τα οποία προσδιορίστηκαν ως Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες με το Πρόγραμμα Καλλικράτης, μετονομάστηκαν σε Κοινότητες με τον πρόσφατο Ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης), χωρίς ωστόσο αυτές να διαθέτουν ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα, λειτουργώντας ως μονάδες ενδοδημοτικής αποκέντρωσης των δήμων με εκλεγόμενα Συμβούλια Κοινοτήτων.

Δράμα Νοέμβριος 2019
Μάκης Μουρατίδης

Published in ΙΣΤΟΡΙΑ

Η πόλη της Δράμας αναγνωρίστηκε ως Δήμος Δράμας με το Βασιλικό Διάταγμα ΄΄Περί συστάσεως δήμων εν τη Ανατολική Μακεδονία΄΄ που υπογράφτηκε στις 29 Νοεμβρίου 1918 και δημοσιεύτηκε στις 3 Δεκεμβρίου 1918 (ΦΕΚ 248 / 3-12-1918 τ. Α) σε εφαρμογή εξουσιοδότησης του νόμου 1051/13-11-1917 (ΦΕΚ 259 τ.Α). Το Βασιλικό αυτό Διάταγμα αποτελεί ουσιαστικά τη ΄΄Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης΄΄ του Δήμου Δράμας και σηματοδοτεί την επίσημη ένταξή του στον θεσμό της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την ημερομηνία σύστασής του μέχρι σήμερα καταγράφονται αρκετές Διοικητικές Μεταβολές στο Δήμο Δράμας (αναγνωρίσεις, καταργήσεις, προσαρτήσεις, αποσπάσεις, μετονομασίες οικισμών και κοινοτήτων).
Οι κυριότερες πάντως Διοικητικές Μεταβολές στο Δ. Δράμας καταγράφονται στην αρχή και στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου (σύσταση Δήμου μέχρι σήμερα).
Ειδικότερα, αμέσως μετά τη σύσταση του Δ. Δράμας και κατά τη δεκαετία 1920-1930 καταγράφονται μαζικές μετονομασίες οικισμών, στους οποίους είχαν αποδοθεί προγενέστερα ονομασίες μη ελληνικές.
Οι κυρίαρχες ωστόσο Διοικητικές Μεταβολές στο Δ. Δράμας (όπως και στο σύνολο της χώρας) επήλθαν κατά το πρόσφατο χρονικό διάστημα με την εφαρμογή του Ν. 2539/1997 (Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας) και την προσάρτηση των Κοινοτήτων Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Ξηροποτάμου, Χωριστής και του οικισμού Νικοτσάρα, καθώς και με την εφαρμογή του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και την προσάρτηση της Κοινότητας Σιδηρονέρου.
Μάκης Μουρατίδης

MOYRATIDHS MAKHS 756x630

Στοιχεία Σύστασης και Διοικητικών Μεταβολών Δήμου Δράμας

 ΦΕΚ 248 τ. Α - 03/12/1918
Σύσταση του Δήμου Δράμας με έδρα τον οικισμό Δράμα

 ΦΕΚ 251 τ. Α - 20/11/1919
Ο οικισμός Εσκή-Κιόι προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Νεοχώρι προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Λατζίστα προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Τσάι-Τσιφλίκ προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ προσαρτάται στο Δήμο Δράμας

 ΦΕΚ 67 τ. Α - 18/03/1920
Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από την Κοινότητα Βησωτσάνης και προσαρτάται στο Δήμο

 ΦΕΚ 244 τ. Α 27/12/1921 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 18/12/1920)
Ο οικισμός Νεοχώρι του Δήμου καταργείται.
Αναγνώριση του οικισμού Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας και προσάρτησή του στο Δήμο Δράμας

 ΦΕΚ 18 τ. Α - 07/02/1922
Ο οικισμός Ζίψα αποσπάται από την Κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο Δήμο
Ο οικισμός Μαχαλετζίκ αποσπάται από την Κοινότητα Ραβενίων και προσαρτάται στο Δήμο

 ΦΕΚ 49 τ. Α - 06/03/1924
Ο οικισμός Δράνοβον αποσπάται από το Δήμο και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Δρανόβου

 ΦΕΚ 7 τ. Α - 12/01/1925
Ο οικισμός Τσάι-Τσιφλίκ του Δήμου μετονομάζεται σε Νέα Αμισός

 ΦΕΚ 81 τ. Α - 14/05/1928
Ο οικισμός Εσκή-Κιόι του Δήμου μετονομάζεται σε Νικοτσάρας
Ο οικισμός Λατζίστα του Δήμου μετονομάζεται σε Προάστειον
Ο οικισμός Γενή-Τσιφλίκ του Δήμου μετονομάζεται σε Σεβαστιανόν

 ΦΕΚ 269 τ. Α 20/12/1928 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 15/5/1928)
Ο οικισμός Σιδηροδρομικός Σταθμός Δράμας του Δήμου καταργείται.
Αναγνώριση του οικισμού Πασαλή Τσιφλίκ και προσάρτησή του στο Δήμο Δράμας

 ΦΕΚ 156 τ. Α - 08/08/1928
Ο οικισμός Ζίψα του Δήμου μετονομάζεται σε Τιμόθεος
Ο οικισμός Τσαλή Τσιφλίκ του Δήμου μετονομάζεται σε Μαυρότοπος
Ο οικισμός Σανδήκ-Τσιφλίκ του Δήμου μετονομάζεται σε Αρκαδικός
Ο οικισμός Μαχαλετζίκ του Δήμου μετονομάζεται σε Ταξιάρχης

 ΦΕΚ 172 τ. Α - 21/08/1928
Ο οικισμός Μαυρότοπος αποσπάται από το Δήμο και ορίζεται έδρα της Κοινότητας Μαυροτόπου
Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από το Δήμο και προσαρτάται στην Κοινότητα Μαυροτόπου

 ΦΕΚ 29 τ. Α 2/2/1946 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 16/10/1940)
Ο οικισμός Σεβαστιανόν του Δήμου μετονομάζεται σε Νέα Σεβάστεια
Ο οικισμός Πασαλή Τσιφλίκ του Δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του Δήμου Δράμας
Αναγνώριση του οικισμού Αμπελάκια και προσάρτησή του στο Δήμο Δράμας

 ΦΕΚ 104 τ. A 27-6-1961 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 07/04/1951)
Ο οικισμός Τιμόθεος του Δήμου καταργείται.

 ΦΕΚ 19 τ. Α 19/1/1962 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 19/03/1961)
Ο οικισμός Προάστειον του Δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του Δήμου Δράμας
Ο οικισμός Νέα Αμισός του Δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του Δήμου Δράμας
Ο οικισμός Αρκαδικός του Δήμου καταργείται και προσαρτάται στον οικισμό Δράμα του Δήμου Δράμας

 ΦΕΚ 244 τ. Α - 04/12/1997 (Ν. 2539/1997 Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Πρόγραμμα Ι. Καποδίστριας)
Ο οικισμός Νικοτσάρας αποσπάται από την Κοινότητα Αργυρουπόλεως (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Καλλίφυτος αποσπάται από την Κοινότητα Καλλιφύτου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Φυλάκιον αποσπάται από την Κοινότητα Καλλιφύτου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Πανόραμα αποσπάται από την Κοινότητα Καλλιφύτου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Καλός Αγρός αποσπάται από την Κοινότητα Καλού Αγρού (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Κουδούνια αποσπάται από την Κοινότητα Κουδουνίων(η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Λιβαδερόν αποσπάται από την Κοινότητα Λιβαδερού (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Δενδράκια αποσπάται από την Κοινότητα Λιβαδερού (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Πολύκαρπος αποσπάται από την Κοινότητα Μακρυπλαγίου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Μακρυπλάγιον αποσπάται από την κοινότητα Μακρυπλαγίου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Μαυρόβατος αποσπάται από την Κοινότητα Μαυροβάτου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Μικροχώριον αποσπάται από την Κοινότητα Μικροχωρίου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Βαθύλακκος αποσπάται από την Κοινότητα Μοναστηρακίου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Μοναστηράκιον αποσπάται από την Κοινότητα Μοναστηρακίου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Μυλοπόταμος αποσπάται από την Κοινότητα Μυλοποτάμου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Μεταμόρφωσις Σωτήρος αποσπάται από την Κοινότητα Ξηροποτάμου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Ξηροπόταμος αποσπάται από την Κοινότητα Ξηροποτάμου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Χωριστή αποσπάται από την Κοινότητα Χωριστής (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας

 ΦΕΚ 715 τ. Β 12/6/2002 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 18/03/2001)
Ο οικισμός Φυλάκιον του Δήμου Δράμας καταργείται.

 ΦΕΚ 87 τ. Α - 07/06/2010 (Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)
Ο οικισμός Σιδηρόνερον αποσπάται από την Κοινότητα Σιδηρονέρου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Σκαλωτή αποσπάται από την Κοινότητα Σιδηρονέρου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Οροπέδιον αποσπάται από την Κοινότητα Σιδηρονέρου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Παππάδες αποσπάται από την Κοινότητα Σιδηρονέρου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας
Ο οικισμός Καλλίκαρπον αποσπάται από την Κοινότητα Σιδηρονέρου (η οποία καταργείται ως ΝΠΔΔ) και προσαρτάται στο Δήμο Δράμας

 ΦΕΚ 3465 τ. Β 28/12/2012 (Κύρωση Αποτελεσμάτων Απογραφής Πληθυσμού 09/05/2011)
Αναγνώριση του οικισμού Τιμόθεος και προσάρτησή του στο Δήμο Δράμας
Αναγνώριση του οικισμού Χαράδρα και προσάρτησή του στο Δήμο Δράμας

Πηγές:
ΕΕΤΑΑ : Μεταβολές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ΚΕΔΚΕ – ΕΕΤΑΑ: Λεξικό Διοικητικών Μεταβολών των Δήμων και Κοινοτήτων (1912-2001). Αθήνα 2002
Μ. Μουρατίδη : Στοιχεία σύστασης και εξέλιξης των Δήμων και Κοινοτήτων του Ν. Δράμας. Αρχεία Περιφερειακής Διοίκησης Δράμας. Δράμα 1997

 

Published in ΙΣΤΟΡΙΑ

Όπως είναι γνωστό, στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές, για την κατανομή των εδρών στις παρατάξεις εφαρμόστηκε ένα σύστημα απλής αναλογικής (Κλεισθένης).
Σύμφωνα με το σύστημα αυτό οι έδρες κατανεμήθηκαν στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αποτελέσματα του Α΄ γύρου των εκλογών. Κατά τον Β΄ γύρο εκλέχτηκαν οι Δήμαρχοι, όπου αυτό δεν έγινε απευθείας από τον Α΄ γύρο, χωρίς να επηρεάζεται η κατανομή των εδρών.
Στους δήμους του Ν. Δράμας η κατανομή των εδρών στις παρατάξεις καταγράφεται ως εξής:

Α. Δήμος στον οποίο η παράταξη του Δημάρχου διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία εδρών στο Δ.Σ.

Δήμος Προσοτσάνης
Δήμαρχος: Αθανασιάδης Θεόδωρος
Έδρες Δημοτικού Συμβουλίου: 27
Υποψήφιος Δήμαρχος/ Έδρες

Συνδυασμός
Αθανασιάδης Θεόδωρος - ΔΥΝΑΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (Δήμαρχος) 14
Λύσσελης Αγγελος - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 12
Τσαουσίδου-Αετοπούλου Κατίνα - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ 1

Β. Δήμος στον οποίο η παράταξη του Δημάρχου δεν θα έχει πλειοψηφία εδρών στο Δ.Σ., αλλά θα έχει αριθμό εδρών μεγαλύτερο από την παράταξη του αποτυχόντος υποψηφίου Δημάρχου της Β΄ Κυριακής.

Δήμος: Δράμας
Δήμαρχος: Μαμσάκος Χριστόδουλος
Έδρες Δημοτικού Συμβουλίου: 33
Υποψήφιος Δήμαρχος/ Έδρες

Συνδυασμός
Μαμσάκος Χριστόδουλος - ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΜΑ (Δήμαρχος) 11
Χαρακίδης Κυριάκος - ΠΟΛΗ + ΖΩΗ 8
Τσιαμπούσης Αλέξανδρος - ΠΡΟΤΖΕΚΤ ΔΡΑΜΑ 2020 8
Καλλινικίδης Ελευθέριος - ΔΡΑΜΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ 2
Ηλιόπουλος Στέργιος - Αυτοδιοίκηση Πολιτών 2
Μήτρου Γεώργιος - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΡΑΜΑΣ 1
Καλαϊδόπουλος Κοσμάς - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ για τη ΔΡΑΜΑ 1

 

Γ. Δήμοι στους οποίους η παράταξη του Δημάρχου θα έχει στο Δ.Σ. ίσο αριθμό εδρών με την παράταξη του αποτυχόντος υποψηφίου Δημάρχου της Β΄ Κυριακής.

Δήμος: Κάτω Νευροκοπίου
Δήμαρχος: Κυριακίδης Γιάννης
Έδρες Δημοτικού Συμβουλίου: 21
Υποψήφιος Δήμαρχος/ Έδρες
Συνδυασμός

Ταμπουρίδης Ελευθέριος - ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 8
Κυριακίδης Γιάννης - ΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ (Δήμαρχος) 8
Θεοδωρίδης Γεώργιος - ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 5

Δήμος: Παρανεστίου
Δήμαρχος: Καγιάογλου Αναστάσιος
Έδρες Δημοτικού Συμβουλίου: 17
Υποψήφιος Δήμαρχος/ Έδρες
Συνδυασμός

Καγιάογλου Αναστάσιος - ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΟΠΟΣ ΝΑ ΖΩ (Δήμαρχος) 7
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα-Μαρίνα - ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 7
Παρλόγλου Μιχαήλ - ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΖΙ 2
Γεωργιάδης Γεώργιος - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΜΑΧΗ ΕΩΣ ΤΗ ΝΙΚΗ 1

Δ. Δήμος στον οποίο η παράταξη του Δημάρχου θα έχει στο Δ.Σ. αριθμό εδρών μικρότερο από την παράταξη του αποτυχόντος υποψηφίου Δημάρχου της Β΄ Κυριακής.
Δήμος: Δοξάτου

Δήμαρχος: Ζεκερίδης Θεμιστοκλής (Θέμης)
Έδρες Δημοτικού Συμβουλίου: 27
Υποψήφιος Δήμαρχος/ Έδρες
Συνδυασμός

Δαλακάκης Δημήτριος - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 8
Ζεκερίδης Θεμιστοκλής (Θέμης) - ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ (Δήμαρχος) 7
Παπαζώτου Κυριακή - συνΕργάζομαι 6
Παπαδόπουλος Παρασκευάς - Πορεία ελπίδας για την αλλαγή 3
Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΧΗ για το Δήμο Δοξάτου 2
Αμανατίδης Μάριος - ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΟΞΑΤΟΥ 1
Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα - ΝΕΑ ΠΝΟΗ -

 

Εάν υποθέσουμε ότι οι εκλογές θα διεξάγονταν με το προηγούμενο σύστημα του Καλλικράτη, έχοντας τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα στον αριθμό ψήφων των παρατάξεων, τότε στον Δ. Προσοτσάνης ο κ. Αθανασιάδης θα διέθετε 16 έδρες αντί 14, στον Δ. Δράμας ο κ. Μαμσάκος θα διέθετε 20 έδρες αντί 11, στον Δ. Κάτω Νευροκοπίου ο κ. Κυριακίδης θα διέθετε 13 έδρες αντί 8, στον Δ. Παρανεστίου ο κ. Καγιάογλου θα διέθετε 10 έδρες αντί 7 και στον Δ. Δοξάτου ο κ. Ζεκερίδης θα διέθετε 16 έδρες αντί 7. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί αντίστοιχα, θα είχαν υποστεί σημαντική μείωση του αριθμού των εδρών τους.
Η αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος και οι επιπτώσεις του τόσο στην πολιτική λειτουργία των οργάνων των δήμων, όσο και στην άσκηση της διοίκησης προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, θα αποδειχθεί στην πράξη.
Ιδιαίτερα όμως θα δοκιμασθεί κατά την δεύτερη διετία της νέας δημοτικής περιόδου 2019-2023.
Μάκης Μουρατίδης

για την εκλογή Δημάρχων, Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβούλων.
Μέρος Α
Στις προσεχείς δημοτικές εκλογές τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων είναι διακριτά από εκείνα για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας και όχι ενιαία όπως γινόταν μέχρι τώρα, ακόμη και αν φέρουν ίδιο τίτλο συνδυασμού. Κατά την ψηφοφορία λοιπόν χρησιμοποιούνται διακριτά ψηφοδέλτια και δύο διαφορετικές κάλπες.
Εκλογή Δημάρχου
Για την εκλογή δημάρχου απαιτείται ο συνδυασμός του υποψηφίου κατά τον Α΄ γύρο (26 Μαΐου 2019) ή ο ίδιος, ως επικεφαλής ενός εκ των δύο πρώτων συνδυασμών, κατά τον Β΄ γύρο (2 Ιουνίου 2019) να λάβει πλέον του 50% των έγκυρων ψηφοδελτίων.
Στους υποψήφιους δημάρχους δεν τίθεται σταυρός προτίμησης. Αν όμως τεθεί, το ψηφοδέλτιο δεν ακυρώνεται.
Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
Η σταυροδοσία στα ψηφοδέλτια για την εκλογή δημοτικών συμβούλων γίνεται κατά Εκλογική Περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα).
Τέσσερις δήμοι του Ν. Δράμας αποτελούνται από δύο (2) εκλογικές περιφέρειες ο καθένας.
Δήμος Δράμας: Εκλογική Περιφέρεια Δράμας - Εκλογική Περιφέρεια Σιδηρονέρου
Δήμος Δοξάτου: Εκλογική Περιφέρεια Δοξάτου - Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπακίου
Δήμος Παρανεστίου: Εκλογική Περιφέρεια Παρανεστίου - Εκλογική Περιφέρεια Νικηφόρου
Δήμος Προσοτσάνης: Εκλογική Περιφέρεια Προσοτσάνης - Εκλογική Περιφέρεια Σιταγρών
Ο Δήμος Κάτω Νευροκοπίου αποτελεί ενιαία Εκλογική Περιφέρεια.
Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σταυροδοσίας στα ψηφοδέλτια κατά δήμο και κατά εκλογική περιφέρεια γίνεται παρακάτω.
Εκλογές για τις Κοινότητες
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας χρησιμοποιείται διαφορετική κάλπη.
Στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων (5,7 ή 11) τίθενται μέχρι 2 σταυροί προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού. Στις Κοινότητες αυτές Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς σε περίπτωση όπου ο συνδυασμός λάβει ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Σε διαφορετική περίπτωση ως Πρόεδρος εκλέγεται, έμμεσα από το σύνολο των εκλεγμένων κοινοτικών συμβούλων, ένας από τους δύο πρώτους σε ψήφους των δύο πρώτων κατά σειρά εκλογής συνδυασμών.
Στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων τίθεται ένας (1) σταυρός προτίμησης σε υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου. Στις Κοινότητες αυτές Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα όποιος συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς.

Μέρος Β
1. Δήμος Δράμας
Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
Εκλογική Περιφέρεια Δράμας
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Δράμας, δηλαδή στις Κοινότητες Δράμας, Καλλιφύτου, Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Λιβαδερού, Μακρυπλαγίου, Μαυροβάτου, Μικροχωρίου, Μοναστηρακίου, Μυλοποτάμου, Νικοτσάρα, Ξηροποτάμου και Χωριστής, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Σιδηρονέρου.
Εκλογική Περιφέρεια Σιδηρονέρου
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Σιδηρονέρου, δηλαδή στις Κοινότητες Σιδηρονέρου και Σκαλωτής, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Σιδηρονέρου και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Δράμας.
Εκλογές για τις Κοινότητες του Δήμου Δράμας
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, δηλαδή στις Κοινότητες Μακρυπλαγίου, Λιβαδερού και Σκαλωτής, βάζουν ένα (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου της οικείας Κοινότητας.
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (όλες οι Κοινότητες πλην των τριών προαναφερόμενων), ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων (5,7 ή 11), βάζουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού.
2. Δήμος Δοξάτου
Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
Εκλογική Περιφέρεια Δοξάτου
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Δοξάτου, δηλαδή στις Κοινότητες Αγίου Αθανασίου, Αγοράς, Δοξάτου, Κεφαλαρίου, Κυρίων και Πηγαδίων, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Καλαμπακίου.
Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπακίου
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Καλαμπακίου, δηλαδή στις Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Καλαμπακίου, Καλαμώνος, Νεροφράκτου και Φτελιάς, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Δοξάτου.
Εκλογές για τις Κοινότητες του Δήμου Δοξάτου
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, δηλαδή στις Κοινότητες Αγοράς και Πηγαδίων, βάζουν ένα (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου της οικείας Κοινότητας.
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (όλες οι Κοινότητες πλην των δύο προαναφερόμενων), ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων (5 ή 7), βάζουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού.
3. Δήμος Παρανεστίου
Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
Εκλογική Περιφέρεια Παρανεστίου
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Παρανεστίου, δηλαδή στις Κοινότητες Θόλου, Παρανεστίου και Σίλης, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Νικηφόρου.
Εκλογική Περιφέρεια Νικηφόρου
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Νικηφόρου, δηλαδή στις Κοινότητες Αδριανής, Άνω Πυξαρίου, Νικηφόρου, Πλατανιάς, Πλατανόβρυσης, Πτελέας Πλατανιάς και Υψηλής Ράχης, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Παρανεστίου.
Εκλογές για τις Κοινότητες του Δήμου Παρανεστίου
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, δηλαδή στις Κοινότητες Θόλου, Σίλης, Άνω Πυξαρίου, Πλατανόβρυσης, Πτελέας Πλατανιάς και Υψηλής Ράχης, βάζουν ένα (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου της οικείας Κοινότητας.
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (όλες οι Κοινότητες πλην των προαναφερόμενων), βάζουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού.
4. Δήμος Προσοτσάνης
Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
Εκλογική Περιφέρεια Προσοτσάνης
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Προσοτσάνης, δηλαδή στις Κοινότητες Ανθοχωρίου, Γραμμένης, Καλής Βρύσης, Καλλιθέας, Κοκκινογείων, Μικροπόλεως, Πανοράματος, Πετρούσσης, Προσοτσάνης, Πύργων και Χαριτωμένης, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Σιταγρών.
Εκλογική Περιφέρεια Σιταγρών
Όσοι ψηφίζουν στην Εκλογική Περιφέρεια Σιταγρών, δηλαδή στις Κοινότητες Αργυρούπολης, Μαυρολεύκης, Μεγαλοκάμπου, Μικροκάμπου, Περιχώρας, Σιταγρών και Φωτολίβους, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες της εκλογικής αυτής περιφέρειας και επιπλέον ένα (1) σταυρό σε υποψήφιο/α της εκλογικής περιφέρειας Προσοτσάνης.
Εκλογές για τις Κοινότητες του Δήμου Προσοτσάνης
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, δηλαδή στις Κοινότητες Ανθοχωρίου, Πανοράματος, Πύργων, Χαριτωμένης, Μικροκάμπου και Περιχώρας, βάζουν ένα (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου της οικείας Κοινότητας.
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (όλες οι υπόλοιπες Κοινότητες πλην των προαναφερόμενων), ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων (5 ή 7), βάζουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού.
5. Δήμος Κ. Νευροκοπίου
Εκλογή Δημοτικών Συμβούλων
Όσοι ψηφίζουν στην ενιαία Εκλογική Περιφέρεια Κ. Νευροκοπίου, αφού επιλέξουν τον συνδυασμό της προτίμησής τους, βάζουν μέχρι τρεις (3) σταυρούς σε υποψήφιους/ες του συνδυασμού αυτού.
Εκλογές για τις Κοινότητες του Δήμου Κ. Νευροκοπίου
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες κάτω των 300 κατοίκων, δηλαδή στις Κοινότητες Αχλαδέας, Γρανίτου, Δασωτού, Εξοχής, Καταφύτου, Μικροκλεισούρας, Μικρομηλέας και Παγονερίου, βάζουν ένα (1) σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο του ενιαίου ψηφοδελτίου της οικείας Κοινότητας.
Όσοι ψηφίζουν στις Κοινότητες άνω των 300 κατοίκων (όλες οι υπόλοιπες Κοινότητες πλην των προαναφερόμενων), ανεξάρτητα από τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων (5 ή 7), βάζουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης σε υποψήφιους ενός συνδυασμού.

Μάκης Μουρατίδης

του Μ. Μουρατίδη
ΜΕΡΟΣ Β
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εκλογή
Προέδρων και Συμβούλων Κοινοτήτων

1. Ερώτηση: Για να συμμετάσχει στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές ένας συνδυασμός με υποψήφιους συμβούλους Κοινότητας, είναι απαραίτητο να ταυτίζεται με συνδυασμό υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμου; Απάντηση: Όχι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογές, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Οι διαδικασίες εκλογής Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων αποδεσμεύονται από εκείνες για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας, αφού πραγματοποιούνται με χωριστά ψηφοδέλτια. Ένας συνδυασμός λοιπόν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με το ψηφοδέλτιο για την εκλογή συμβούλων μιας κοινότητας. Σημειώνεται όμως ότι επιτρέπεται να κατατεθούν συνδυασμοί με το ίδιο όνομα και έμβλημα σε περισσότερες της μίας κοινότητες του ίδιου δήμου, εφόσον αυτό ταυτίζεται με το όνομα και το έμβλημα συνδυασμού υποψηφίου δημάρχου και δημοτικών συμβούλων του ίδιου δήμου.

2. Ερώτηση: Από πόσα μέλη αποτελείται το συμβούλιο μιας κοινότητας; Απάντηση: Το συμβούλιο της κοινότητας αποτελείται από πέντε (5) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους, από επτά (7) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους, από έντεκα (11) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους και από δεκαπέντε (15) μέλη σε κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους. Όργανο των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίους (300) κατοίκους είναι μόνο ο πρόεδρος της κοινότητας, αφού δεν προβλέπεται συμβούλιο.

TOLIOY MARIA

3. Ερώτηση: Ποια είναι τα νέα δεδομένα για τις εκλογές κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων; Απάντηση: Η εκλογή των συμβούλων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται με χωριστή κάλπη και κατά συνδυασμούς. Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείονται. Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει τους υποψήφιους συμβούλους της κοινότητας. Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της οικείας κοινότητας με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Ο αριθμός των υποψήφιων συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων συμβούλων του οικείου συνδυασμού. Έτσι για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 5 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 8. Για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 7 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 11. Για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 11 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 17. Για τις κοινότητες με συμβούλιο που αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη, , ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 15 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 23.

4. Ερώτηση: Ποια είναι τα νέα δεδομένα για τις εκλογές κοινοτήτων έως τριακοσίων (300) κατοίκων; Απάντηση: Η εκλογή προέδρων των κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως τριακοσίων (300) κατοίκων γίνεται πλέον με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο, όλων των μεμονωμένων υποψηφίων. Οι υποψηφιότητες κατατίθενται με γραπτή δήλωση κάθε υποψήφιου στον πρόεδρο του πολυμελούς πρωτοδικείου το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.

5. Ερώτηση: Ποιο είναι το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις κοινοτικές εκλογές; Απάντηση: Για τις εκλογές των κοινοτήτων άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία της κοινότητας και το όνομα ή τυχόν έμβλημα του συνδυασμού αναγράφονται, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης και κατ’ αλφαβητική σειρά, το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων συμβούλων της κοινότητας. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο κάθε κοινότητας έως και τριακοσίων (300) κατοίκων φέρει τον τίτλο «Υποψήφιοι Πρόεδροι της Κοινότητας ... του Δήμου...», όπου τίθεται το όνομα της οικείας κοινότητας και του οικείου δήμου και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων της κοινότητας αυτής που έχουν ανακηρυχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο.

6. Ερώτηση: Πώς γίνεται η εκτύπωση και η διανομή των ψηφοδελτίων εκλογής των οργάνων διοίκησης κοινοτήτων; Απάντηση: Τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών υποψηφίων συμβούλων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων εκτυπώνονται με μέριμνα του οικείου συνδυασμού. Οι συνδυασμοί οφείλουν να τυπώσουν τα ψηφοδέλτια και να παραδώσουν, με απόδειξη, στο δήμαρχο του οικείου δήμου, οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ψηφοφορία, ψηφοδέλτια σε αριθμό επαρκή για τις ανάγκες των εκλογικών τμημάτων του οικείου δήμου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τον αριθμό των αντίστοιχων εκλογέων, προσαυξημένος κατά είκοσι τοις εκατό (20%). Τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές των κοινοτήτων έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, καταρτίζονται και εκτυπώνονται με ευθύνη του οικείου δημάρχου και με πιστώσεις του δήμου.

53362484 1946150472179412 8437027820617596928 n

7. Ερώτηση: Πώς γίνεται η σταυροδοσία στα ψηφοδέλτια για την εκλογή των οργάνων διοίκησης κοινοτήτων; Απάντηση: Για την εκλογή προέδρου κοινότητας έως τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός (1) υποψηφίου. Για την εκλογή συμβουλίων κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ δύο (2) υποψηφίων συμβούλων κοινότητας.

8. Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή εδρών συμβούλων της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων; Απάντηση: Στις εκλογές των συμβουλίων κοινότητας με μόνιμο πληθυσμό άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων, η κατανομή των εδρών γίνεται αναλογικά, μεταξύ όλων των συνδυασμών που συμμετείχαν στις εκλογές για το συμβούλιο της κοινότητας. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στην κοινότητα, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του συμβουλίου της κοινότητας και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται με το εκλογικό μέτρο και κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσο και το ακέραιο πηλίκο αυτής της διαίρεσης (σύστημα απλής αναλογικής). Αν απομένουν αδιάθετες έδρες αυτές κατανέμονται ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα των συνδυασμών.
Αν έχει ανακηρυχθεί ένας μόνο συνδυασμός για το συμβούλιο της κοινότητας, οι σύμβουλοι της κοινότητας εκλέγονται από το μοναδικό αυτό συνδυασμό.

9. Ερώτηση: Πώς γίνεται η εκλογή προέδρου κοινότητας κάτω των τριακοσίων (300) κατοίκων; Απάντηση: Στις κοινότητες έως και τριακοσίων (300) κατοίκων, όπου η εκλογή του προέδρου του συμβουλίου διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, πρόεδρος της κοινότητας εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης. Οι υπόλοιποι, κατά τη σειρά των σταυρών που έλαβαν, λογίζονται ως αναπληρωματικοί.

10. Ερώτηση: Πώς γίνεται η εκλογή προέδρου κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων; Απάντηση: Σε περίπτωση όπου ο πρώτος συνδυασµός στις εκλογές κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων έλαβε ποσοστό µεγαλύτερο από το 50%, πρόεδρος του συµβουλίου της οικείας κοινότητας αναδεικνύεται απευθείας ο πρώτος σε σταυρούς προτίµησης υποψήφιος σύµβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού. Σε διαφορετική περίπτωση πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας εκλέγεται, από το σύνολο των μελών του οικείου συμβουλίου και για το σύνολο της δημοτικής περιόδου, ο εκλεγείς με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης ενός από τους δύο πρώτους κατά σειρά εκλογής συνδυασμούς, που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του. Μετά την εκλογή του το συμβούλιο της κοινότητας συνέρχεται σε ειδική συνεδρίαση, για να εκλέξει τον πρόεδρό του. Κατά τη συνεδρίαση τίθενται σε μυστική ψηφοφορία οι υποψηφιότητες, για το αξίωμα του προέδρου του συμβουλίου, των εκλεγέντων με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης των δύο πρώτων, κατά σειρά εκλογής, συνδυασμών. Κάθε μέλος του συμβουλίου έχει δικαίωμα να επιλέξει έναν μόνο υποψήφιο. Πρόεδρος εκλέγεται εκείνος που θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του συμβουλίου.

του Μ. Μουρατίδη

ΜΕΡΟΣ Α

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την εκλογή
Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων στο Ν. Δράμας

1. Ερώτηση: Για να συμμετάσχει στις προσεχείς δημοτικές εκλογές ένας συνδυασμός με υποψήφιο Δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους, είναι απαραίτητο να διαθέτει συνδυασμούς στις Κοινότητες του Δήμου; Απάντηση: Όχι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες εκλογές, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ένας συνδυασμός μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με το ψηφοδέλτιο για την εκλογή Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων. Οι διαδικασίες εκλογής Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων αποδεσμεύονται από εκείνες για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας. Τα ψηφοδέλτια για την εκλογή Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων είναι διακριτά από εκείνα για την εκλογή συμβούλων Κοινότητας και όχι ενιαία όπως γινόταν μέχρι τώρα, ακόμη και αν φέρουν ίδιο τίτλο συνδυασμού. Κατά την ψηφοφορία λοιπόν χρησιμοποιούνται διακριτά ψηφοδέλτια και δύο διαφορετικές κάλπες.

2. Ερώτηση: Αλλάζουν οι αριθμοί των εκλεγόμενων Συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα) και συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο; Απάντηση: Ο συνολικός αριθμός εκλεγόμενων Συμβούλων στο Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει ίδιος με αυτόν που ισχύει σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για τον αριθμό των εκλεγόμενων συμβούλων ανά εκλογική περιφέρεια στους Δήμους του Ν. Δράμας. Ως εκλογική περιφέρεια ορίζεται είτε ο δήμος που δεν συνενώθηκε κατά τον Καλλικράτη (Δήμος Κ. Νευροκοπίου), είτε ο πρώην δήμος ή κοινότητα του Καποδίστρια που συνενώθηκε κατά τον Καλλικράτη, δηλαδή η Δημοτική Ενότητα (πρώην κοινότητα Σιδηρονέρου και δήμος Δράμας, πρώην δήμοι Νικηφόρου και Παρανεστίου, Δοξάτου και Καλαμπακίου, Σιταγρών και Προσοτσάνης).

3. Ερώτηση: Τι αλλάζει στα δεδομένα για την κατάρτιση των συνδυασμών εκλογής Δημάρχου και δημοτικών συμβούλων; Απάντηση: Οι βασικότερες αλλαγές αφορούν στον αριθμό και στις ποσοστώσεις των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων. Ειδικότερα ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας (Δημοτικής Ενότητας) με δυνατότητα προσαύξησης έως και πενήντα τοις εκατό (50%). Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι (π.χ. ΔΕ Σιδηρονέρου), ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%), τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.
Έτσι για το Δήμο Δράμας με τον Κλεισθένη ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 33 υποψηφίους και μέγιστο αριθμό υποψηφίων 50. Αντίστοιχα για τους δήμους Δοξάτου και Προσοτσάνης ένας συνδυασμός θα πρέπει να διαθέτει 27 τουλάχιστον έως 41, για τον Δήμο Κ. Νευροκοπίου 21 τουλάχιστον έως 32 και για τον Δήμο Παρανεστίου 17 τουλάχιστον έως 26 υποψηφίους.

20 χρόνια κοντά σας

4. Ερώτηση: Ποιο είναι το περιεχόμενο των ψηφοδελτίων για τις δημοτικές εκλογές; Απάντηση: Στους δήμους του Ν. Δράμας που αποτελούνται από δύο εκλογικές περιφέρειες (όλοι πλην Κ. Νευροκοπίου), στο ψηφοδέλτιο, μετά την ονομασία του συνδυασμού, αναγράφονται κατά σειρά, όπως αναφέρονται στην απόφαση ανακήρυξης:
α. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο του υποψήφιου δημάρχου,
β. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της αντίστοιχης εκλογικής περιφέρειας (ΔΕ Δράμας, ΔΕ Προσοτσάνης κλπ), με αλφαβητική σειρά,
γ. το επώνυμο, το κύριο όνομα και το πατρώνυμο των υποψηφίων, με αλφαβητική σειρά, της άλλης εκλογικής περιφέρειας του οικείου δήμου (αντίστοιχα ΔΕ Σιδηρονέρου, ΔΕ Σιταγρών κλπ). Στην περίπτωση του Δήμου Κ. Νευροκοπίου αναγράφονται μόνο τα στοιχεία α και β.

5. Ερώτηση: Πώς γίνεται η σταυροδοσία στα ψηφοδέλτια για την εκλογή των δημοτικών συμβούλων; Απάντηση: Η σταυροδοσία γίνεται κατά εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα). Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων, σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια (Δήμος Κ. Νευροκοπίου), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων. Για την εκλογή δημοτικών συμβούλων σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες εκλογικές περιφέρειες (όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι του Ν. Δράμας έχουν δύο εκλογικές περιφέρειες), ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ ενός ή δύο ή τριών υποψηφίων της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος (π.χ. ΔΕ Προσοτσάνης) και υπέρ ενός υποψηφίου από την άλλη εκλογική περιφέρεια του οικείου δήμου (π.χ. ΔΕ Σιταγρών). Στις μονοεδρικές περιφέρειες (π.χ. ΔΕ Σιδηρονέρου) ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον υπέρ ενός υποψηφίου της εκλογικής περιφέρειας στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι γραμμένος (π.χ. ΔΕ Σιδηρονέρου) και υπέρ ενός υποψηφίου στην άλλη εκλογική περιφέρεια του οικείου δήμου (π.χ. ΔΕ Δράμας).

6. Ερώτηση: Ποια είναι η κύρια διαφορά του νέου εκλογικού συστήματος (Κλεισθένης) σε σχέση με το προηγούμενο (Καλλικράτης); Απάντηση: Με τον Καλλικράτη ο επιτυχών συνδυασμός (του εκλεγομένου Δημάρχου κατά τον Α΄ ή και Β΄ γύρο) καταλάμβανε τα 3/5 του συνόλου των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανεξάρτητα από το ποσοστό που έλαβε στον Α΄γύρο. Με τον Κλεισθένη το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον Α' γύρο.
Ο Β΄γύρος διεξάγεται μόνο για την εκλογή του Δημάρχου, σε περίπτωση που ο συνδυασμός του δεν πλειοψήφησε µε ποσοστό µεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων κατά τον Α΄γύρο.

7. Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή εδρών του δημοτικού συμβουλίου στους συνδυασμούς; Απάντηση: Η αναλογική κατανομή των εδρών στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.
Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ μικρο 2

8. Ερώτηση: Πώς γίνεται η κατανομή εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια (Δημοτική Ενότητα); Απάντηση: Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου (στο νομό Δράμας μόνο η ΔΕ Σιδηρονέρου). Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφόσον βέβαια αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα. Στη συνέχεια (για τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες) ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο (το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει) και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

9. Ερώτηση: Πότε έχουμε επανάληψη ψηφοφορίας; Απάντηση: Ο Β΄γύρος αφορά μόνο στην εκλογή δημάρχου. Αν κανένας συνδυασμός δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων (πλέον του 50%) κατά τον Α΄γύρο, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή (Β' γύρος), ανάμεσα μόνο στους υποψήφιους δημάρχους των δύο συνδυασμών που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους. Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος δήμαρχος, που συγκέντρωσε στην επαναληπτική ψηφοφορία την απόλυτη πλειοψηφία ολόκληρου του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων.

10. Ερώτηση: Το αποτέλεσμα των επαναληπτικών εκλογών επηρεάζει τον αριθμό των εκλεγομένων δημοτικών συμβούλων; Απάντηση: Όχι δεν τον επηρεάζει. Όπως προαναφέρθηκε, ο Β΄γύρος αφορά μόνο στην εκλογή δημάρχου, χωρίς να επηρεάζει την κατανομή των δημοτικών συμβούλων στους συνδυασμούς, αφού η διαδικασία αυτή ολοκληρώνεται πλέον στον Α΄ γύρο των εκλογών. Σε κάθε περίπτωση η παράταξη του επιτυχόντος δημάρχου σε Β΄γύρο των εκλογών με τον Κλεισθένη δεν θα διαθέτει το 50% των εδρών του δημοτικού συμβουλίου, ενώ με τον Καλλικράτη διέθετε το 60% των εδρών ανεξάρτητα από το ποσοστό που κατέλαβε στον Α΄γύρο.

Page 1 of 2
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ

1. ΙΣΤΟΡΙΑ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3. ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ

© 2018 Destanea. All Rights Reserved. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΡΕΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΑΙΓΑΙΟΥ 4 ΔΡΑΜΑ, 66100 | 6932416400 - eirtrian@otenet.gr