Επικαιροτητα

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.), έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6 του Ν. 1474/84, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 2458/97, καθώς και το αρ. 2 του Π.Δ. 334/85 και την υπ’ αριθ. 549/122548/20-11-2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την μετάθεση της ημερομηνίας των εκλογών του Επιμελητηρίου, προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησής του. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε ολόκληρη τη χώρα στις 22 Απριλίου 2018, ημέρα Κυριακή, από τις 08:00 το πρωί μέχρι τις 18:00 το απόγευμα.

Καλούνται όλα τα μέλη του Επιμελητηρίου που επιθυμούν να εκλεγούν στα Όργανα Διοίκησής του, να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους στο Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μέχρι και τις 13 Μαρτίου 2018. Γίνονται δεκτές οι υποψηφιότητες για την εκλογή αντιπροσώπων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διοικουσών Επιτροπών, που υποβάλλονται από συνδυασμούς ή μεμονωμένους υποψηφίους με δήλωσή τους προς το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε..

Οι υποψηφιότητες μπορεί να κατατεθούν και στα Περιφερειακά Παραρτήματα του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τις οποίες υποχρεούται ο Πρόεδρος της Δ.Ε. να διαβιβάσει στο Δ.Σ. την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Μπορεί, επίσης, οι υποψηφιότητες να σταλούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. (Βενιζέλου 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της υποψηφιότητάς τους, να έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Επιμελητήριο και για το έτος 2017 (πληροφορίες για οικονομικές υποχρεώσεις στο Λογιστήριο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., τηλ. 2310278817-8 και 2310236305, εσωτ. 3).

Οι υποψήφιοι για τα όργανα διοίκησης των Περιφερειακών Παραρτημάτων πρέπει να ασκούν την επαγγελματική τους δραστηριότητα (ή να διαμένουν, προκειμένου για τα ανεπάγγελτα, άνεργα ή ομότιμα μέλη) στην περιφέρεια αρμοδιότητας του συγκεκριμένου παραρτήματος, στα όργανα του οποίου επιθυμούν να εκλεγούν.

Τέλος, κάθε μέλος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει ταυτόχρονα υποψηφιότητα για:
α) το Διοικητικό Συμβούλιο του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
β) τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος στο οποίο ανήκει και
γ) τους Αντιπροσώπους των Κλάδων, στη Συνέλευση του Παραρτήματός του και στη Γενική Συνέλευση του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Για το Δ.Σ. του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Μάμαλης Αν. Σπυρίδων

Αμπελιδης Θεόδωρος
Γεωπόνος Msc
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο
Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας
Τηλ. 2510222942

Αυτές τις ημέρες, είναι έντονη η πίεση που ασκείται από τους αγρότες για την άρδευση των καλλιεργειών τους από την κεντρική τάφρο Φιλίππων. Εντούτοις, οι ανάγκες σε νερό λόγω των φαινομένων της ξηρασίας και λειψυδρίας είναι δύσκολο να ικανοποιηθούν και κατά συνέπεια υπάρχουν εντονότερα προβλήματα τις τελευταίες ημέρες στις περιοχές των Τεναγών Φιλίππων στους Ν. Καβάλας, Δράμας και Σερρών.
Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Α.Μ. με αυτήν την ευκαιρία θέλει να τονίσει την ανάγκη να γίνουν νέες μελέτες και να υλοποιηθούν τα απαραίτητα έργα έτσι ώστε να επιλυθούν μακροπρόθεσμα τα προβλήματα των Τεναγών με βάση την χρηματοδότηση ύψους 3.499.750,51 € για την μελέτη που προκηρύχθηκε κι αφορά την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων στους Ν. Καβάλας, Δράμας και Σερρών, η οποία δύναται να επιλύσει και προβλήματα ξηρασίας.
Η εκάστοτε διαχειρίστρια αρχή (Δ/νση Υδάτων, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.-Θ.) του φράγματος της Συμβολής και των άλλων 2 (Νικήσιανης και Παλαιοχωρίου) είναι υποχρεωμένη να επιδιώκει 2 στόχους που είναι αντίθετοι μεταξύ τους λόγω της έντονης υψομετρικής διαφοράς που υπάρχει. Ο ένας στόχος είναι η εξασφάλιση της καλής στράγγισης και ο δεύτερος στόχος είναι η αύξηση της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα για την κατά το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα διατήρηση της ζωής της τύρφης καθώς και για την υπάρδευση των περισσότερων εκτάσεων. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να βρεθεί η «χρυσή τομή», αφενός μεταξύ της στράγγισης για την αποφυγή ζημιών και αφετέρου της ελαχιστοποίησης της συνίζησης και της άρδευσης των καλλιεργειών. Η εξίσωση αυτή περιπλέκεται ακόμα περισσότερο λόγω της κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά κι εξαιτίας των διαφορετικών αναγκών των αγροτών.
Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είχε συστήσει για τα Τενάγη Φιλίππων διεπιστημονική ομάδα εργασίας που κατέγραψε και επεξεργάστηκε την κατάσταση που επικρατεί στον μεγαλύτερο τυρφώνα των Βαλκανίων, προτείνοντας και τις αντίστοιχες λύσεις κατά περίπτωση. Το πόρισμα της ομάδας εργασίας είναι αναρτημένο και μπορείτε να το δείτε αναλυτικά στο http://www.geotee-anmak.gr/ img/ekdiloseis/keimeno_tenagh.pdf. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε ορισμένες από τις προτάσεις της ομάδας εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ Α.Μ. για τα Τενάγη Φιλίππων:
•    Ρύθμιση της στάθμης της αποστραγγιστικής τάφρου των Τεναγών Φιλίππων μέσω του υποβιβασμού του πυθμένα του φράγματος Συμβολής.
•    Δημιουργία ενδιάμεσων θυροφραγμάτων στις δευτερεύουσες τάφρους, ως χώροι αποθήκευσης πλεοναζόντων χειμερινών απορροών για την άρδευση των καλλιεργειών τις «ξηρές» χρονικές περιόδους, αλλά και για τη συγκράτηση υδάτων για τη μετρίαση των ακραίων πλημμυρικών φαινομένων στην κεντρική τάφρο.
•    Λήψη μέτρων πρέπει να γίνει για τα ύδατα που προέρχονται από τις πηγές Κεφαλαρίου με στόχο την διαχείριση του, είτε για υπάρδευση, είτε για παροχέτευση τους προς στον Αγγίτη, είτε για τεχνητό εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.
•    Κατασκευή αντλιοστασίων σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο και με ανεξαρτητοποίηση της στράγγισης τους από την κεντρική τάφρο.
•    Αναβάθμιση των υπαρχόντων αντλητικών εγκαταστάσεων για την αύξηση της δυναμικότητας τους.
•    Τέλος, θα πρέπει να γίνουν έργα εκμετάλλευσης των υπόγειων και των επιφανειακών υδάτων των γειτονικών ορεινών όγκων για την άρδευση των καλλιεργειών και τη μετρίαση των πλημμυρών.
Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε την επιδείνωση της υδραυλικής κατάστασης των Τεναγών Φιλίππων και της τύρφης από τις εργασίες άντλησης νερού από τα συνεργεία του αγωγού ΤΑΡ. Τέτοιες επιπτώσεις ανάλογων παρεμβάσεων έχουν τονισθεί από όλες τις σχετικές μελέτες και έρευνες που έχουν γίνει στα Τενάγη Φιλίππων και τις έχουμε επισημάνει συγκεντρωτικά στο υπ. αρ. πρωτ. 274/14-3-2014 έγγραφο μας που υπάρχει αναρτημένο στο  http://www.geotee-anmak.gr/img/paremvaseis/yliko_tenagi_tap.pdf . Συνέπεια των εργασιών άντλησης θα είναι η επιδείνωση των επιπτώσεων της λειψυδρίας στην άρδευση των καλλιεργειών και συνεπώς καθίσταται απαραίτητη η αναστολή τους τουλάχιστον κατά την αρδευτική περίοδο.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
του ΓΕΩΤΕ.Ε.
Ανατολικής Μακεδονίας


Ζαφείρης Μυστακίδης