Επικαιροτητα

Ερώτηση στη βουή για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.

Written by

Η εφαρμογή του μέτρου του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών των Επιχειρήσεων είχε έναρξη την 3/8/2017, πλην, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι ορατά παρά την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για ρύθμιση των κόκκινων οφειλών τους, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους.
Ώς αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, η εφαρμογή συναντά δυσκολίες, οι οποίες άμεσα πρέπει να αντιμετωπιστούν, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επιζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, γεγονός που υποβοηθά τις ίδιες για την επιβίωσή τους, αλλά και την οικονομία με την εισροή εσόδων.
Κατόπιν των ανωτέρω, ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτή Ν.Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαδημητρίου, ώστε να ρυθμιστούν ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και αποτρέπουν αυτές από την είσοδό τους στη διαδικασία υπαγωγής στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό.

Η ερώτηση

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2017
Α.Π.: 1654
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Οικονομίας
και Ανάπτυξης
κ. Δημήτρη ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δια του Ν.4469/2017 θεσπίστηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων.
Η εφαρμογή είχε έναρξη την 3/8/2017, πλην, όμως τα αποτελέσματα της θέσπισης του μέτρου αυτού δεν είναι ορατά παρά την επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για τη ρύθμιση των ‘’κόκκινων’’ οφειλών τους, έτσι, ώστε να καταστεί δυνατή η επιβίωσή τους.
Η Εφαρμογή του Νόμου, ως αναφέρουν οι παράγοντες της αγοράς, συναντά δυσκολίες, οι οποίες άμεσα πρέπει να αντιμετωπισθούν, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που επιζητούν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών τους, γεγονός που υποβοηθά τις ίδιες για την επιβίωσή τους, αλλά και την οικονομία με την εισροή εσόδων.
Πιο συγκεκριμένα:
α) Ο Νόμος προβλέπει την αναβίωση επιχειρήσεων, πλην, όμως εξακολουθεί να απαιτεί από αυτές την τήρηση των κριτηρίων επιλογής, δηλαδή τη θετική χρήση. Αυτό όμως αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν διαγραφεί από το ΓΕΜΗ, αλλά και εάν ακόμη αναβιώσουν ο Νόμος απαιτεί την άμεση εκκίνηση της παραγωγικής λειτουργίας και τη θετική χρήση. Ως γίνεται αντιληπτό το γεγονός αυτό αποκλείει από τον εξωδικαστικό μηχανισμό ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που έπαυσαν να λειτουργούν, αλλά όμως θέλουν να καταβάλλουν τις οφειλές τους. Επιπλέον ο Νόμος επιπροσθέτως αποκλείει και την εισροή εσόδων στα δημόσια ταμεία, καθότι επιβάλλει μία σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών για μία επιχείρηση που έχει κλείσει, αλλά επιζητά την τακτοποίηση των χρεών της.
β) Η επιβολή της κατάθεσης μίας σειράς εγγράφων για να διαπιστωθούν οι προϋποθέσεις, οι οποίες υπάρχουν ήδη λόγω της ανταλλαγής πληροφοριών (πλατφόρμας) μεταξύ των πιστωτών του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι επίσης ένα βάρος όχι αναγκαίο, καθόσον όλα αυτά τα στοιχεία, όπως και η φορολογική εικόνα κάθε επιχείρησης ανακτάται αυτομάτως από την ηλεκτρονική πλατφόρμα.
γ) Για τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις οι πιστωτές απορρίπτουν τις αιτήσεις υπαγωγής στο εξωδικαστικό μηχανισμό, με την αιτιολογία ότι αυτές έχουν ήδη κάνει αίτηση για την υπαγωγής τους στο Νόμο Κατσέλη, ενώ κάτι τέτοιο δεν προβλέπει-απαγορεύει ο Νόμος 4469/2017. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω επιχειρήσεις, ενώ είχαν τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών μέχρι την έκδοση του Νόμου του εξωδικαστικού, σήμερα ‘’απώλεσαν’’ αυτή τη δυνατότητα και απορρίπτονται οι αιτήσεις τους αναιτιολόγητα-αυθαίρετα. Αυτό βεβαίως δημιουργεί επιπρόσθετη  ανασφάλεια στον επιχειρηματικό κόσμο, καθότι τελικά ‘’αγνοείται’’ το καθεστώς υπαγωγής του, δηλαδή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ή στο Νόμο Κατσέλη, ώστε να ακολουθήσει την αντίστοιχη διαδικασία.
δ) Επίσης από την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό εξαιρούνται οφειλές, οι οποίες αφορούν προηγούμενα έτη βεβαίως, αλλά βεβαιώθηκαν μέσα στο τρέχον έτος (2017), με αποτέλεσμα να εξαιρείται αδικαιολόγητα ένα μεγάλο μέρος οφειλών, οι οποίες πρέπει να ενταχθούν στον εν λόγω μηχανισμό, καθότι βεβαιώθηκαν εκ των υστέρων αδικαιολογήτως και όχι με ευθύνη των οφειλετών.
ε) Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, μολονότι βρισκόμαστε στα τέλη του έτους, δεν έχει στην ουσία φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα λόγω αδικαιολόγητης αδυναμίας ρύθμισης των χρεών έτους 2017, ενώ υπάρχει ρητή εξαίρεσή τους.
στ) Πέραν των όσων αναφέρθησαν, ένα ιδιαίτερο πρόβλημα που αφορά τα αγροτοκτηνοτροφικά κλπ. δάνεια που είχαν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, δεδομένου ότι ο Νόμος αναφέρει ότι η εγγύηση θα ακολουθήσει τη ρύθμιση, δυστυχώς από συγκεκριμένες ειδικές διατάξεις προκύπτει ότι όλες οι εγγυήσεις του Δημοσίου λήγουν το 2022, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να δέχονται τη ρύθμιση των δανείων αυτών μέχρι το έτος αυτό (2022), με κίνδυνο να χάσουν την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με ότι αυτό συνεπάγεται για το δανειολήπτη.
Ύστερα από τα ανωτέρω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:
1) Πώς προτίθεσθε να ρυθμίσετε τα προρρηθέντα ζητήματα που αποτελούν τροχοπέδη για τις επιχειρήσεις και αποτρέπουν αυτές από την είσοδό τους στη διαδικασία υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό ;
2) Υπάρχει σκέψη για βελτιώσεις –αλλαγές στο εν λόγο Νόμο και εάν ναι, ποιες είναι αυτές και σε ποιο βάθος χρόνου;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ