ατζεντα

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία» με ένα συγκεκριμένο έργο που έχει τίτλο: «Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή (entrepreneurial spirit through the setting up of innovative structures in the cross-border territory- Social Forces).
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να καταγραφούν οι δράσεις και οι πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης στη διασυνοριακή περιοχή και να εντοπιστούν οι ανάγκες της. Στη συνέχεια, με τη χρήση καινοτόμων ‘εργαλείων’ να βοηθηθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, για την ανάπτυξη της εργασίας τους στη χώρα εγκατάστασή τους, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών εργασιών σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον.
Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα μέλη του εταιρικού σχήματος του προγράμματος  –πέρα από το Επιμελητήριο Δράμας - είναι: η Αναπτυξιακή Ροδόπης, ο Δήμος του Χάσκοβο, το Επιμελητήριο Ξάνθης, δύο (2) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μια από Ελλάδα και μια από Βουλγαρία που έχουν σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο  της Φιλιππούπολης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεπίκουροι στην υλοποίηση των δράσεων του έργου θα κληθούν να είναι οι κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.
Το Επιμελητήριο Δράμας έχει αναλάβει να υλοποιήσει σειρά δράσεων προβολής, κατάρτισης, ενημέρωσης καθώς και έναν αριθμό συνεδρίων- ημερίδων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πραγματοποιήσει ημερίδα ενημέρωσης (Info Day) την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου στον τρίτο όροφο, με θέμα την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα του τόπου.

Από τις 13 έως τις 15 Μαΐου, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας κ. Στέφανος Γεωργιάδης θα συμμετέχει στο συνέδριο που θα γίνει στη Δρέσδη της Γερμανίας, καλεσμένος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Μονάδα ESPON. (European Commission –Unit ESPON)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει την συγκεκριμένη  πρωτοβουλία για την χωροταξική διάθεση των πόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο  την ανάπτυξη και την συνοχή των διαφόρων περιφερειών. Μέσα από αυτή τη χωροταξική διαδικασία ορίζονται οι διάφορες γεωγραφικές «Ζώνες Στόχοι» που ανάλογα λαμβάνουν τις σχετικές ενισχύσεις για την ανάπτυξή τους. Το μεγάλο αυτό πρόγραμμα είναι γνωστό ως ESPON και βρίσκεται στον τρίτο κύκλο της χρηματοδότησης διαφόρων μελετητικών  και ερευνητικών δράσεων.
 
Σε μια από τις δράσεις του προγράμματος ESPON συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας σε ένα εταιρικό σχήμα με εταίρους από περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπροσωπώντας όλες τις γεωγραφικές περιοχές αλλά και όλες τις περιφέρεις με διαφορετική βαθμίδα ανάπτυξης και συνοχής.  
Το έργο στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Δράμας έχει να κάνει με την ποιότητα και τη συχνότητα της παροχής των Δημόσιων Υπηρεσιών στις συνοριακές ζώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είναι κατανοητό, η ποιότητα της παροχής Δημόσιων Υπηρεσιών στις συνοριακές περιοχές ποικίλουν από περιοχή σε περιοχή. Σε κάποιες περιφέρειες της ΕΕ είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένες σε τέτοιο βαθμό  ώστε παιδιά να μπορούν να πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο της γειτονικής χώρας ή ασθενείς να πηγαίνουν για ιατρική περίθαλψη στη γειτονική χώρα και ασφαλώς οι δημόσιες υπηρεσίες να επεκτείνουν την προσφορά τους πέρα των συνόρων καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών (π.χ. μεταφορά, σίτιση, κλπ) ή τις ανάγκες των ασθενών καλύπτοντος το κόστος της θεραπείας τους.
Ασφαλώς σε κάποιες άλλες περιφέρειες οι υπηρεσίες αυτές είναι είτε υποτυπώδεις είτε απουσιάζουν παντελώς. Είναι φρόνιμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο της συνοχής οι υπηρεσίες αυτές να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν σε όλες τις συνοριακές περιφέρειες.
 
Στο συνέδριο της Δρέσδης θα γίνει παρουσίαση της μελέτης που έχει κάνει η Κομισιόν για το θέμα και θα γίνουν εκτενείς παρουσιάσεις από διάφορες συνοριακές περιοχές για την κατάσταση που επικρατεί και για την πρόοδο που χρειάζεται να γίνει για την ανάπτυξη των υπηρεσιών. Στο συνέδριο θα μιλήσει ο κ. Πάμπλο Σίλβα, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αλεντέζο και θα παρουσιάσει την κατάσταση στη διασυνοριακή περιοχή Πορτογαλίας – Ισπανίας. Επίσης θα μιλήσει ο κ. Στέφανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας και πρόεδρος της Ευρωπεριοχής Νέστος – Μέστα και θα παρουσιάσει την κατάσταση που επικρατεί στο μοναδικό χερσαίο σύνορο με χώρα της ΕΕ που έχει η χώρα μας, αυτό με τη Βουλγαρία.
 
Δεδομένης της Βουλγαρικής Προεδρίας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η συνάντηση στη Δρέσδη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τη λήψη αποφάσεων εκ μέρους της Κομισιόν για τις περιοχές που οι δημόσιες υπηρεσίες δεν είναι αναπτυγμένες. Επειδή δε, οι Δημόσιες Υπηρεσίες στη συνοριακής περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Νότιας Βουλγαρίας υστερούν ή είναι ανύπαρκτες, υπάρχει ενδιαφέρον από την Ευρωπαία Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κα. Κρέτσου, να ενισχυθεί ο ρόλος της περιφερειακής οργάνωσης. Έτσι η παρουσίαση του Προέδρου κ. Στέφανου Γεωργιάδη θα δώσει τα στοιχεία που χρειάζονται για να ξεκινήσει και στην περιοχή μας μια πιο οργανωμένη και συντονισμένη προσπάθεια.

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία» με ένα συγκεκριμένο έργο που έχει τίτλο: «Ενδυνάμωση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας με τη χρήση καινοτόμων υποστηρικτικών δράσεων στη διασυνοριακή περιοχή (entrepreneurial spirit through the setting up of innovative structures in the cross-border territory- Social Forces).
Ο κύριος στόχος του έργου είναι να καταγραφούν οι δράσεις και οι πρακτικές της κοινωνικής επιχειρηματικής δράσης στη διασυνοριακή περιοχή και να εντοπιστούν οι ανάγκες της. Στη συνέχεια, με τη χρήση καινοτόμων ‘εργαλείων’ να βοηθηθούν οι κοινωνικές επιχειρήσεις και όχι μόνο, για την ανάπτυξη της εργασίας τους στη χώρα εγκατάστασή τους, αλλά και στην ανάπτυξη κοινών εργασιών σε ένα διασυνοριακό περιβάλλον.
Το έργο έχει ξεκινήσει να υλοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα μέλη του εταιρικού σχήματος του προγράμματος  –πέρα από το Επιμελητήριο Δράμας - είναι: η Αναπτυξιακή Ροδόπης, ο Δήμος του Χάσκοβο, το Επιμελητήριο Ξάνθης, δύο (2) Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις μια από Ελλάδα και μια από Βουλγαρία που έχουν σχέση με την κοινωνική επιχειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο  της Φιλιππούπολης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συνεπίκουροι στην υλοποίηση των πολλών και σημαντικών δράσεων του έργου θα κληθούν να είναι οι κοινωνικοί εταίροι, τοπικοί φορείς και κοινωνικές επιχειρήσεις.
Το Επιμελητήριο Δράμας έχει αναλάβει να υλοποιήσει μια σειρά δράσεων προβολής, κατάρτισης, ενημέρωσης καθώς και έναν αριθμό συνεδρίων- ημερίδων. Τέλος θα πρέπει να προωθήσει τα καινοτόμα ‘εργαλεία’ τα οποία θα αναπτυχθούν μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος.
Πριν από λίγες ημέρες, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας με θέμα την πρόοδο στον κλάδο της κοινωνικής οικονομίας. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά εξίσου την Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως προς την ανάπτυξη των σχέσεων των δυο κρατών σε επίπεδο ανταλλαγής εμπειριών.
Όλοι οι εταίροι που συμμετείχαν στη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου και του Επιμελητηρίου Δράμας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν σχετικά με την κοινή γραμμή που ακολουθείται παράλληλα και από άλλες διασυνοριακές περιοχές εντός της ΕΕ. Ως αποτέλεσμα, ο φορέας της διοργάνωσης, το Επιμελητήριο του Χασκόβου, προσέφερε τη δυνατότητα στους τοπικούς αντιπροσώπους και των δυο κρατών να συνδιαλλαχθούν και να εκφράσουν όποιες τυχόν δυσκολίες αντιμετωπίζει η ένταξη των κοινωνιών επιχειρήσεων στην αγορά του σήμερα.

 

Το Επιμελητήριο Δράμας στα πλαίσια των δράσεων Εξωστρέφειας και της έμπρακτης στήριξης των Επιχειρήσεων του Νομού, αλλά και των Δράσεων της Περιφέρειας, αποφάσισε την συμμετοχή στην 25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» στην Κομοτηνή, από 18 έως 20 Μαΐου 2018, με ένα περίπτερο έως 30τ.μ, το οποίο θα προσφέρει σε Επιχειρήσεις που επιθυμούν να προβάλλουν τα προϊόντα τους και είναι ταμειακά ενήμερες στο Επιμελητήριο και στο Γ.Ε.ΜΗ. Η κατανομή του χώρου θα είναι ανάλογη του ενδιαφέροντος που θα εκδηλωθεί. Η βασική κατεύθυνση της Έκθεσης στη φετινή διοργάνωση, είναι στον αγροδιατροφικό τομέα με έμφαση στην επιχειρηματική εξωστρέφεια και την καινοτομία.
Εφόσον επιθυμείτε να λάβετε μέρος στην 25η Πανελλήνια Εμπορική Έκθεση «Ανατολική Μακεδονία – Θράκη» στην Κομοτηνή, από 18 έως 20 Μαΐου 2018, παρακαλούμε να δηλώσετε την συμμετοχή σας, μέχρι τις 20 Απριλίου 2018, συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας την συνημμένη δήλωση συμμετοχής στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. η στη διεύθυνση του Επιμελητηρίου Λαμπριανίδη 40 66132 Δράμα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Στέφανος Γεωργιάδης

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ,
η Διαχειριστική Έργων Στήριξης ΜΜΕ – Οικονομική Συμβουλευτική (ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ) εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ σας προσκαλεί στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας, για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ:  «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στις  26/01/18, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου, Λαμπριανίδου 40, Δράμα.
(Η αίθουσα είναι προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Πληροφορίες για συμμετοχή ΑμεΑ στο τηλ.: 2521022750)
 
Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών

Το Επιμελητήριο Δράμας διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης Απολογισμού του έργου του της περιόδου 2012-2017 και απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του να συμμετέχουν και να παρακολουθήσουν την εκδήλωση.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι κυριότερες ενέργειες, δράσεις, παρεμβάσεις, και πρωτοβουλίες της διοίκησης του Επιμελητηρίου Δράμας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:30 στο Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Δράμας.

22894609 10213583859046718 364477259 n

Πραγματοποιήθηκε από 25-29 Οκτωβρίου 2017 στο Badajoz της Ισπανίας, η Γενική Συνέλευση και το συνέδριο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (AEBR) στο οποίο συμμετείχε το Επιμελητήριο Δράμας.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και Πρόεδρος της Ευρωπεριοχής ΝΕΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ,  συμμετείχε στην συνεδρίαση, ως ένας από τους βασικούς ομιλητές για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Συνοχής και ειδικότερα στις συνοριακές περιοχές. Στην ομιλία του παρουσίασε τον προβληματισμό για την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ με αποτελέσματα που θίγουν την ευρωπαϊκή συνοχή. Παρουσίασε την πρόταση για εφαρμογή καλών πρακτικών στις συνοριακές περιοχές, όπως αυτή του Επιμελητηρίου Δράμας που αφορά την καινοτομία και συγκεκριμένα των επιταχυντή ιδεών με στόχο την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Ζήτησε επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειών κ. Karl Heinz Lamberz και την κυρία Natalie Veschelde υπεύθυνη του INTERREG στη ΓΔ Περιφερειακής και Αστικής Ανάπτυξης, να υιοθετήσουν την πρόταση του Επιμελητηρίου Δράμας, ως πιλότο για τις συνοριακές περιοχές της Ευρώπης και να την εντάξουν σε ένα από τα 10 ευρωπαϊκά προγράμματα –πρωτοβουλίες που ετοιμάζονται.
Επιπρόσθετα το Επιμελητήριο Δράμας και ο Πρόεδρος ως μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου, καθορίσθηκε να συμμετέχει και ως μέλος της Task Force  για τα σύνορα.

Στην συνεδρίαση επίσης της Task Force, καθορίσθηκε το πρώτο φόρουμ των νέων από τις συνοριακές περιοχές της Ευρώπης, με θέμα την καινοτομία και την επιτάχυνση ιδεών, να πραγματοποιηθεί στην Δράμα τον Ιούνιο του 2018 και αυτό αποτελεί τεράστια επιτυχία και αναγνώριση των προσπαθειών του Επιμελητηρίου Δράμας σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Στα πλαίσια της συνάντησης της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών (ΣΕΣΠ-AEBR), που πραγματοποιήθηκε στην Lappeenranta της Περιφέρεια της νότιας Καρέλια  της Φινλανδίας (23/8-27/8), ταυτόχρονα με το ετήσιο φόρουμ για το πρόγραμμα Interreg Youth, το Επιμελητήριο Δράμας δια του προέδρου του κ. Στέφανου Γεωργιάδη κατέθεσε πρόταση ώστε  το επόμενο φόρουμ του 2018 & η συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής,   να φιλοξενηθούν στην Δράμα.
Η πρόταση αφορά το επόμενο φόρουμ νέων, να έχει θεματολογία την επιτάχυνση ιδεών και την καινοτομία με στόχο την επιχειρηματικότητα. Η συμμετοχή αφορά νέους από συνοριακές περιοχές της Ευρώπης μέλη του ΣΕΣΠ- AEBR και κυρίως νέους επιστήμονες στην υψηλή τεχνολογία και τις εφαρμοσμένες θετικές επιστήμες.
Ο Γενικός Γραμματέας του AEBR κ. Martín Guillermo Ramírez και οι εταίροι της εκτελεστικής επιτροπής, στην οποία προήδρευσε ο κ. Johannes Moisio της Περιφέρειας της νότιας Καρέλια, αποδέχθηκαν  θετικά την πρόταση και μένει η οριστικοποίηση του χρόνου καθορισμού της εντός του 2018 για την υλοποίησης της.
Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις συνοριακές περιοχές όπως είναι η Δράμα, να μπορέσουμε να αναδείξουμε διαφορετικές και ποιοτικές μεθόδους αξιοποίησης του δυναμικού των νέων ανθρώπων και κυρίως των νέων επιστημόνων, με στόχο την συγκράτηση τους στις περιοχές αυτές. Επίσης πιστεύουμε ότι δράσεις αυτού του είδους από το AEBR, ενισχύουν την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία RIS3 σε τομείς και κλάδους αιχμής στις Περιφέρειες που οργανώνονται ανάλογες συναντήσεις και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους.

IMG 20170713 204235

Βράβευση του Προέδρου της Επιτροπής Περιφερειών κ. Karl Heinz Lambertz από τον Στέφανο Γεωργιάδη Πρόεδρο Επιμελητηρίου Δράμας  
Το Επιμελητήριο Δράμας, με τον Πρόεδρο του κ. Στέφανο Γεωργιάδη, που είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Συνοριακών Περιοχών καθώς και τον επιστημονικό συνεργάτη κ. Αλκιβιάδης Παπαδημητρίου, συμμετείχε στην συνεδρίαση της 13ης & 14ης Ιουλίου στις Βρυξέλλες, με θέματα που αφορούν τα νέα διασυνοριακά προγράμματα και την υφιστάμενη κατάσταση στις Περιφέρειες της ΕΕ.  
Την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2017 στο «Σπίτι της Ολλανδίας στις Βρυξέλλες» ο Πρόεδρος κ. Στ. Γεωργιάδης υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ του Επιμελητηρίου Δράμας βράβευσε σε μια σεμνή τελετή τον τέως πλέον πρόεδρο του ΣΕΣΠ κ. Karl Heinz Lamberz, ο οποίος όμως αναλαμβάνει την ιδιαίτερα σημαντικής σημασίας θέση του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών, που αποτελεί ένα από τα μεγάλα θεσμικά όργανα της ΕΕ.  
Ο κ. Karl-Heinz Lambertz, Πρόεδρο του ΣΕΣΠ ήταν υποστηρικτής του έργου του Επιμελητηρίου Δράμας και φίλος της συνοριακής περιοχής Νέστος –Mesta. Με τις αποφάσεις και πράξεις του έχει επιφέρει μεγάλο όφελος στις πολιτικές που χαρακτηρίζουν το Επιμελητήριο Δράμας σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Με την εργασία του στον ΣΕΣΠ και την πολιτική πίεση που έχει εξασκήσει στα επίσημα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχουν επωφεληθεί οι συνοριακές περιφέρειες της ΕΕ και έχουν εγκριθεί αναπτυξιακά προγράμματα και πολιτικές υποστήριξης.
Στις δηλώσεις του κατά την βράβευση ο κ. Lamberz τόνισε ότι, η πολύ καλή συνεργασία με το Επιμελητήριο Δράμας και την Ευρωπεριοχή θα συνεχισθεί και θα την υποστηρίζει από τη νέα του θέση, ενώ δήλωσε ότι θα επισκεφθεί την Δράμα και το Επιμελητήριο το προσεχές διάστημα. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας προσφέροντας την τιμητική πλακέτα και αναγνωρίζοντας την προσφορά του κ. Lamberz   του ευχήθηκε καλή επιτυχία στο μελλοντικό του έργο. Όπως δήλωσε «Είμαστε σίγουροι ότι από την νέα του θέση θα είναι πάντοτε φίλος και υποστηρικτής μας».
Στέφανος Γεωργιάδης
  Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας

Page 1 of 3