πολιτισμος

Ως γνωστό με την υπ’αριθμ. 40/38/27-4-2017 ομόφωνη απόφαση, η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου αποφάσισε τη σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση νέων Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών και ταυτοχρόνως επικαιροποίησε τον σχετικό φάκελο για την ίδρυση  Φυσικομαθηματικής Σχολής του Δ.Π.Θ. ο οποίος ήδη είναι κατατεθειμένος στο Υπουργείο Παιδείας, δημιουργώντας κατ’επέκταση Τμήμα Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα τη Δράμα.
Ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, με σχετική ερώτηση (1601/4-10-2017) προς τον Υπουργό Παιδείας κο. Γαβρόγλου ζήτησε να πληροφορηθεί για την πρόοδο του όλου ζητήματος. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί το γεγονός της αυθαίρετης απομάκρυνσης του Πρυτάνεως του Δ.Π.Θ. Καθηγητή κ. Αθανασίου Καραμπίνη από τον ανωτέρω κο. Υπουργό, με αποτέλεσμα ο διορισθείς Πρυτανεύων του Δ.Π.Θ. να ενημερώσει το Υπουργείο μετά τη σχετική ερώτηση του Βουλευτή, ήτοι την 12-10-2017 (υπ’αριθμ ΔΠΘ/ΑΠΦΘΕΥ/9069/177/12-10-2017) ότι για την επίτευξη της ίδρυσης του Τμήματος Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα τη Δράμα, συστάθηκε επιτροπή, η οποία και θα επεξεργασθεί την πρόταση για την υποβολή του σχετικού ακαδημαϊκού φακέλου προς το Υπουργείο εντός του έτους.
Δηλαδή έφυγε το 2017 και μέσα στο 2018 θα υποβληθεί (αν υποβληθεί) ο ακαδημαϊκός φάκελος και βλέπουμε…
Με λίγα λόγια και για το ζήτημα αναβάθμισης σε ακαδημαϊκό επίπεδο του Νομού «τρέχα γύρευε και Νικολό καρτέρει».
Τώρα πώς γίνεται να δημιουργούνται Πανεπιστήμια – Σχολές –Τμήματα, αλλά και να συγχωνεύονται Σχολές-Τμήματα ερήμην της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών, αυτό αποτελεί «προνόμιο» της καθεστωτικής αντίληψης των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Περαστικά μας.
Επισυνάπτεται η ερώτηση του Βουλευτή και η σχετική απάντηση του Υπουργού.

Η Ερώτηση του Δ. Κυριαζίδη

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κ. Κωνσταντίνο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 40/38/27-4-2017 απόφασης της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης αποφασίστηκε η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για ίδρυση νέων Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών αλλά και η επανεπικαιροποίηση του ήδη κατατεθέντος στο Υπουργείο Παιδείας φακέλου ίδρυσης Φυσικομαθηματικής Σχολής, η οποία θα αποτελείται, μεταξύ άλλων, και από τα Τμήματα Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα την Δράμα. Για το τελευταίο αυτό ζήτημα, για το οποίο βέβαια και δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση εκ μέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου σας, επιβάλλεται να αναληφθούν εκ μέρους της Κυβέρνησης οι αναγκαίες εκείνες θεσμικές πρωτοβουλίες ούτως ώστε σε άμεσο χρόνο να υλοποιηθεί το σχετικό σχέδιο επέκτασης του Πανεπιστημίου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι λόγοι εθνικού συμφέροντος επέβαλαν και επιβάλλουν την εκ μέρους της κεντρικής διοίκησης διαρκή στήριξη του υγιούς και επιτυχημένου αυτού πανεπιστημιακού ιδρύματος, από την λειτουργία του οποίου επωφελούνται πολλαπλώς και οι τοπικές κοινωνίες. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την Δράμα, ο ακριτικός αυτός Νομός, αναμένει να δει έμπρακτα επιτέλους το ενδιαφέρον της Πολιτείας και κατά τούτο φρονώ ότι το Υπουργείο σας θα παράσχει τις αναγκαίες εγκρίσεις ούτως ώστε το σχέδιο επέκτασης του Πανεπιστημίου να γίνει πραγματικότητα και η Δράμα να αποκτήσει την θέση και τον ρόλο που της αρμόζει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.    
Εν όψει των ανωτέρω, και επειδή η Δραμινή κοινωνία απαιτεί να πληροφορηθεί επίσημα την θέση του Υπουργείου στο εν λόγω ζήτημα (σημειώνεται ότι στην ομοίου περιεχομένου με αριθμ. πρωτ. 5758/2017 ερώτηση καμμία απάντηση δεν έλαβα), ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.    Ποια η επίσημη θέση του Υπουργείου σας όσον αφορά την ίδρυση των Τμημάτων Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα την Δράμα; Θα στηρίξει το δίκαιο αυτό αίτημα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και όλης της δραμινής κοινωνίας;
2.    Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η όλη διαδικασία παροχής των αναγκαίων εγκρίσεων σε ό,τι αφορά τον ήδη υποβληθέντα φάκελο;  

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

 

Η απάντηση του Υπουργού

ΘΕΜΑ : «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 178/5-10-2017»

Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 178/5-10-2017, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτρης Κυριαζίδης σχετικά με την ίδρυση νέων Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 6 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’) «………….με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μπορούν να υγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Α.Ε.Ι. και να μεταβάλλεται η έδρα τους, καθώς επίσης και να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται και καταργούνται Σχολές ή και Τμήματα και να μεταβάλλεται η έδρα τους, για τους ακόλουθους, κατά περίπτωση, λόγους: α) Όταν είναι αναγκαίο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης ή για την καλλιέργεια νέων επιστημονικών και τεχνικών πεδίων ή πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομικοκοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις Σχολές ή τα Τμήματα που λειτουργούν. β) Όταν επιβάλλεται από το δυσανάλογα μεγάλο ή αντίστοιχα μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων ανά καθηγητή σε ένα Α.Ε.Ι. ή μια Σχολή ή ένα Τμήμα. γ) Όταν η λειτουργία μεμονωμένων Α.Ε.Ι. ή Σχολών ή Τμήματος δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία. δ) Όταν είναι σύμφωνες με τις ανάγκες και τις δυνατότητες της εθνικής οικονομίας……..».. Της υποβολής δε της σχετικής πρότασης για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος προηγείται η διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου και ακολούθως του Συμβουλίου του Ιδρύματος και της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Ειδικότερα, στην αριθμ. 40/38/27 Απριλίου 2017 (Β9 - έκτακτα Διοικητικά) απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δεν διατυπώνεται θετική γνώμη για την ίδρυση των αναφερόμενων στην Ερώτηση τμημάτων, αλλά αποφασίζεται η σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για την ίδρυση αυτών, ως επίσης η επικαιροποίηση του φακέλου για την ίδρυση Φυσικομαθηματικής Σχολής. Κατά συνέπεια, το αίτημα θα εξεταστεί και θα προωθηθεί στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) όταν περιέλθει στο ΥΠΠΕΘ η σχετική θετική γνώμη της Συγκλήτου του εν λόγω Ιδρύματος.
Τέλος, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΑΠΦΘΕΥ/9069/177/12-10-2017 έγγραφο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, για την επίτευξη των ανωτέρω έχουν συσταθεί επιτροπές για κάθε νέο Τμήμα, οι οποίες επεξεργάζονται τις αντίστοιχες προτάσεις για την υποβολή σχετικών ακαδημαϊκών φακέλων προς το ΥΠΠΕΘ εντός του έτους.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα 12-3 ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης στην Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας.
Ο κ. Βουλευτής συναντήθηκε με τον νέο Αστυνομικό Δ/ντη κ. Χρήστο Σταμπουλή, όπου, αφού πρώτα τον συνεχάρη για την τοποθέτησή του στη Δράμα, συνομίλησαν για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού μας και τη λειτουργία των Υπηρεσιών. Βασικό στοιχείο της συνάντησης επίσης υπήρξε το αξιόμαχο του αστυνομικού προσωπικού του Νομού, αλλά και τα προβλήματα που απασχολούν τους αστυνομικούς, ως εργαζομένους και πολίτες αυτού του τόπου. Προς δε από πλευράς του Βουλευτή τονίσθηκε η ιδιαιτερότητα του Δραμινού λαού με το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που τον διακρίνει και αυτό έχει να κάνει με το διαχρονικό φιλόνομο του χαρακτήρα του, γεγονός που υποβοηθά το κοινωνικό έργο που επιτελεί η Αστυνομία, διασφαλίζοντας τα πολυτιμότερα αγαθά κάθε πολίτη (ζωή, τιμή, περιουσία).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2
Στη συνέχεια επισκέφτηκε το Σωματείο Αστυνομικών Δράμας, όπου και συναντήθηκε με το νεοεκλεγέν  Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Βουλευτής συνεχάρη τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τονίζοντας προς αυτά ότι πέρα των άλλων (εργασιακών – επαγγελματικών – οικονομικών κλπ) ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να φέρουν εις πέρας, έχουν ένα επιπλέον ιδιαίτερο βάρος που έχει να κάνει με την ιστορία του Σωματείου Αστυνομικών Δράμας, το οποίο έχει μια μοναδική διαδρομή στα αστυνομικά συλλογικά πράγματα.
Ο Πρόεδρος του σωματείου κ. Απόστολος Πιτσίκογλου εκ μέρους των μελών αναφέρθηκε για τα ζητήματα – προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως κλάδος εργαζομένων λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλματος, ζητώντας από τον Βουλευτή μια συνεργασία επ’ ωφελεία  του αστυνομικού προσωπικού και της Δραμινής κοινωνίας που υπηρετούν.
Επίσης, στο Βουλευτή δόθηκε η ευκαιρία να συναντήσει τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Α.Μ.Θ. κ. Αναστάσιο Δραγουδάκη, ο οποίος υπηρετεί στην Α.Δ. Δράμας και τους, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Αποστράτων Αστυνομικών κ.κ. Στέργιο Τσούκα και Γιώργο Κουντουρή, οι οποίοι και μετέφεραν προς τον Βουλευτή τα ειδικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, τα οποία και με πρόσφατες αναφορές τους γνωστοποίησαν προς αυτόν, αναμένοντες τα όποια αποτελέσματα από τις παρεμβάσεις του.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 3

Στην ανοιχτή επιστολή που απέστειλε ο βουλευτής του Νομού Δράμας της ΝΔ κ. Δημήτρης Κυριαζίδης αναφορικά με την Εγνατία Οδό, αναφέρει τα ακόλουθα:
«Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες!
Την Κυριακή, 4 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκλησή σας στην Πόλη της Δράμας σύσκεψη με θέμα που αφορούσε τη σύνδεση της πόλης με την Εγνατία Οδό μέσω Αμφίπολης.
Στην πρόσκληση αναφέρθηκε ότι θα συμμετείχε ο πρόεδρος της Εγνατίας Α.Ε. καθώς  και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Δικτύων εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο οποίος τελικά δεν προσήλθε.
Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν, εκτός από τους οργανωτές φορείς, σχεδόν όλες οι πολιτικές αρχές του τόπου, πλήθος δραμινών πολιτών και εκπρόσωποι άλλων φορέων, όπου διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:
1.    Δεν αναδείχτηκε και δεν καταδείχτηκε το μέγεθος του προβλήματος που βιώνει ο τόπος από τους αρμοδίους, για πολλοστή φορά, ώστε επιτέλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους έναντι της δραμινής κοινωνίας.
2.    Το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα αφού πρωθύστερες ενέργειες και πράξεις, αναιρούνται από νεώτερες απόψεις «περί βιωσιμότητας» του έργου, όπου προτάσσεται το οικονομικό σκέλος της αναγκαιότητας και παραμελείται το κοινωνικό (μετακίνησης πολιτών, ασθενών, δημόσιες συγκοινωνείες, επαγγελματική προαγωγή, λοιπές επενδύσεις και λοιπά).
3.    Για άλλη μια φορά μέσα από «σχέδια επί χάρτου» κατατέθηκαν προτάσεις που δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τους προηγούμενες μελέτες ή αγνοούσαν την ύπαρξή τους παντελώς οι αρμόδιοι, δείχνοντας τον εμπαικτικό χαρακτήρα της έλευσης και συμμετοχής τους στη σύσκεψη με την παράλληλη ανεπάρκειά τους
Θα μπορούσα να συνεχίσω αναλύοντας την προκλητική άγνοιά τους ακόμη και για την καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους και άλλα, όπως εκστόμιση απειλών όμως δεν είναι αυτή η πρόθεση της επιστολής μου, αλλά η προσπάθεια συμβολής μου για μια ακόμα φορά στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος.
Αγαπητοί φίλοι!
Επί σειρά ετών πραγματοποιούνται συσκέψεις και συνεδρίες αυτού του είδους, που απέτυχαν για διάφορους λόγους (υπονόμευση πρωτοβουλιών, επικάλυψη δράσεων, απαξίωση ενεργειών, ευτελείς σκοπιμότητες) που εν τέλει ζημίωσαν και ζημιώνουν τη γενιά μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας.
Σε προηγούμενη προσπάθειά μου, που σκόπιμα ναρκοθετήθηκε,   παραιτήθηκα από κάθε είδους προσωπική προβολή, παρακαλώντας τον κ. Πρόεδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας και τον κ. Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, τους οποίους ευχαριστώ για την ανταπόκρισή τους, να αναλάβουν να συνεχίσουν τις εργασίες εκείνης της πρωτοβουλίας.
Η ίδια πρόθεση με διακατέχει και τώρα. Καμία προσωπική προβολή. Με αλήθεια και εντιμότητα απέναντι σους συμπολίτες μας. Στους μοναδικά και αναίτια απαξιωμένους Έλληνες πολίτες,
σας ζητώ
να προχωρήσετε σε ενέργειες, συμπεριλαμβάνοντας και άλλους φορείς (ενδεικτικά αναφέρω τους εκπροσώπους των δημόσιων συγκοινωνιών, συλλόγων ταξί, την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών κ.ά.), ώστε αφού ιεραρχηθούν δράσεις, όπως πραγματοποίηση διαμαρτυρίας στην πλατεία της Δράμας και έκδοση σχετικού ψηφίσματος, επίσκεψη όλων των δυνάμεων του τόπου για άλλη μια φορά στον αρμόδιο υπουργό, στον πρωθυπουργό, στους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με κατάθεση και απαίτηση συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (περάτωσης μελετών, κτηματολογικές απαλλοτριώσεις,   χρηματοδότηση  και ολοκλήρωσης εργασιών) και να σχεδιάσετε ακόμη και δυναμικές κινητοποιήσεις ποικίλων μορφών (π.χ. εκδήλωση διαμαρτυρίας στον κόμβο Αμφίπολης κ.ά.) σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα.
Να είστε βέβαιοι ότι θα είμαι στο πλευρό σας, απλός στρατιώτης στις όποιες επιλογές, που σκοπό θα έχουν την προσπάθεια για την επίλυση του προβλήματος.
Πιστεύω ότι κατ΄ αρχάς πρέπει ΑΜΕΣΑ να συντηρηθεί πλήρως το υπάρχον οδικό δίκτυο Δράμας – Αμφίπολης, να ηλεκτροφωτισθεί και να διαγραμμιστεί, και παράλληλα να συντρέχουν οι μελέτες για την ολοκλήρωση της νέα πρότασης.
Με την πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε για χάρη της προαγωγής του τόπου, αφού αρθούμε των περιστάσεων, πέρα από μικρό-αντιλήψεις, να προχωρήσουμε στις δέουσες ενέργειες για την επιτυχία της στόχευσης, σας καλώ να αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες, ουσιαστικές, στη κατεύθυνση αυτή».
Με εκτίμηση
Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ


 ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ:
1.    Επιμελητήριο Δράμας
2.    ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας
3.    Εργατικό Κέντρο Δράμας
4.    Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας
5.    Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
6.    Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας
7.    Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Δράμας
8.    Εμπορικός Σύλλογος Δράμας
9.    Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας
10.    Αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Ν. Δράμας
11.    Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας
12.    Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Δράμας
13.    Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Α.Μ.Θ.
14.    ΚΤΕΛ Δράμας
15.    Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας

Φύκια για μεταξωτές κορδέλες αποπειράθηκαν να πουλήσουν στη Δραμινή κοινωνία ο εκπρόσωπος της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. κος Αντωνούδης Απόστολος και μια υπάλληλος της εταιρείας (ως γνωστό ο κ. Αντωνούδης έχει διορισθεί, ως πρόεδρος της εταιρείας από την Κυβέρνηση και ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Πυλαίας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ).
Μάλιστα ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών που θα παραβρισκόταν, "έχασε" το δρόμο και δεν παρέστη στη φαρσοκωμωδία που στήθηκε εν αγνοία προφανώς των εντίμως και άνευ ιδίου συμφέροντος κινούμενων φορέων.
Έτσι, σήμερα σε αίθουσα του Δήμου από τον διορισμένο εκπρόσωπο της ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε. έγινε προσπάθεια, χωρίς βεβαίως να πεισθεί και ο πλέον εύπιστος, ότι η Κυβέρνηση έχει δρομολογήσει το σύνολο των έργων, έτσι, ώστε το "όνειρο" των Δραμινών αναφορικά με την οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία να γίνει πραγματικότητα. Παρά δε την ορχηστρωμένη και επιχειρηθείσα κατευθυνόμενη συζήτηση (δυνατή η παρέμβαση των παρισταμένων μόνο ύστερα από κατάθεση γραπτών ερωτήσεων κλπ), προς απογοήτευση των επιθυμούντων αυτό, υπήρξαν από τους προσελθόντες παρεμβάσεις-τοποθετήσεις οπότε και παρουσιάσθηκε η σκληρή πραγματικότητα, ότι δηλαδή ο δρόμος του έργου είναι μακρύς και νεφελώδης, καθ’ ότι η Κυβέρνηση δεν έχει αυτόν σε προτεραιότητα και ως δήλωσε και ο αρμόδιος Υπουργός την 30/11/2017 στη Βουλή σε ερώτηση του βουλευτή “Αν δεν μπορούμε να αποδείξουμε, λοιπόν, τη βιωσιμότητα ενός έργου, πρέπει να χρηματοδοτηθεί ή μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων -που, όπως γνωρίζετε, το κόστος αυτών των έργων, ειδικά για τους δύο άξονες της Δράμας για τους οποίους μπορώ να σας έχω άμεσα μία προσέγγιση για το πόσο κοστίζουν και στη δευτερομιλία μου να σας τα δώσω, είναι τέτοιο που δεν επιτρέπει να χρηματοδοτηθούν στο σύνολό τους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου- ή μέσα από δανεισμό είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε από αλλού”.
Με λίγα λόγια πρέπει η Δραμινή κοινωνία πρέπει να αποδείξει η ίδια τη βιωσιμότητα του έργου, άλλως να το ξεχάσει.
Πιο συγκεκριμένα από πλευράς του Αν. Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη κατά την παρέμβασή του τονίσθηκαν τα εξής :
Α. Αυτού του είδους οι ενημερώσεις έχουν επαναληφθεί χωρίς αποτέλεσμα
Β. Είναι ανάγκη η ανάληψη-εκδήλωση συγκεκριμένων ενεργειών (π.χ. παράσταση στο Υπουργείο Υποδομών, θέτοντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης κάθε σταδίου του όλου έργου , διαμαρτυρία επί της Εγνατίας οδού κ.α.).
 Προς δε παρουσιάσθηκαν από τον Βουλευτή η νέα υπουργική απόφαση (επισυνάπτεται), η οποία δίδει νέα παράταση στις μελέτες μέχρι 31/12/2018, αλλά και τρεις Υπουργικές αποφάσεις έγκρισης κτηματολογικών μελετών (επισυνάπτονται) και μόνο για 16 χιλιόμετρα, δηλαδή τμήματα Οδικού άξονα Δράμας-Αμφίπολης, από χ.θ. 4+707,08 έως 20+7000 στην Π.Ε. Σερρών (δηλαδή από το 4ο χιλ γεωγρ. ορίων Δράμας-Σερρών. Δεν συμπεριλαμβάνεται δηλαδή η Π.Ε. Δράμας και ένα μεγάλο μέρος της Π.Ε. Σερρών).
Κοντολογίς, τα παθήματα επιτέλους να μας γίνουν μαθήματα και με εντιμότητα-καθαρότητα έκαστος ν´ αναλάβει τις ευθύνες του (εκπρόσωποι-κοινωνία).

2018 01 22 4707 9216 Page 1

2018 01 22 4707 9216 Page 2

2018 02 22 9216 14112 Page 1

2018 02 22 9216 14112 Page 2

2018 02 22 14112 20700 Page 1

2018 02 22 14112 20700 Page 2

Έγκριση παράτασης της μελέτης Μελέτη οδού Δράμας Αμφίπολης Page 1

Έγκριση παράτασης της μελέτης Μελέτη οδού Δράμας Αμφίπολης Page 2

Έγκριση παράτασης της μελέτης Μελέτη οδού Δράμας Αμφίπολης Page 3

Έγκριση παράτασης της μελέτης Μελέτη οδού Δράμας Αμφίπολης Page 4

Για μια ακόμα φορά, ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης επανέρχεται με επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας για το πάγιο αίτημα της Δραμινής Κοινωνίας για σύσταση και λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος (Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας) στο Νοσοκομείο Δράμας.
Κατά το έτος 2017, 3200 συμπολίτες μας καρκινοπαθείς νοσηλεύτηκαν στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και επίσης ένας μεγάλος αριθμός οδηγήθηκε για περίθαλψη σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη.
Ως προκύπτει από τα πρακτικά συζητήσεως της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 και την υπ’ αριθμ. Γ.Π. 83830/8-12-2017 απάντηση που έλαβε επί αναφοράς του ο κ. Βουλευτής, ο αν. Υπουργός Υγείας, κ. Παύλος Πολάκης, αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα του προβλήματος και ανταποκρινόμενος θετικά στο σχετικό αίτημα, γνωστοποίησε ότι  έως τέλος του 2017, στο πλαίσιο της τροποποίησης των οργανισμών των Νοσοκομείων, θα ήταν δυνατή η ανασύσταση της Β΄ Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Δράμας και η δημιουργία του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας Καρκινοπαθών, προβλέποντας σχετικώς θέσεις παθολόγων-ογκολόγων.
Επειδή ήδη διανύουμε το 2018, θα πρέπει να ενημερωθούμε για τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη σύσταση της Β’ Παθολογικής κλινικής (δημιουργία του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας Καρκινοπαθών) και στελέχωση αυτής με ογκολόγους.
Επισυνάπτεται η σχετική επίκαιρη ερώτηση.


ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα ΞΑΝΘΟ

ΘΕΜΑ: ‘’SOS εκπέμπουν οι καρκινοπαθείς Νομού Δράμας ’’
Κύριε Υπουργέ,
Το πάγιο αίτημα της Δραμινής κοινωνίας για σύσταση και λειτουργία Ογκολογικού Τμήματος (Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας) στο Νοσοκομείο της Δράμας έχει τεθεί υπ’ όψιν σας στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου (ιδ. σχετ.  τις υπ’ αριθμ. 837/15-5-2017, 1325/22-8-2017 και ΠΑΒ 204/9-11-2017 επίκαιρες ερωτήσεις και αναφορά). Πρόκειται για ένα ζήτημα, το οποίο καλείται η Πολιτεία να επιλύσει άμεσα, καθώς, δυστυχώς, οι πάσχοντες από την ασθένεια αυτή συμπολίτες μας διαρκώς αυξάνονται και συνεχώς ταλαιπωρούνται από την έλλειψη σχετικών υποδομών στον Νομό (κατά το έτος 2017 3200 συμπολίτες μου καρκινοπαθείς νοσηλεύτηκαν στο Ογκολογικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και επίσης ένας μεγάλος αριθμός οδηγήθηκε για περίθαλψη σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Αλεξανδρούπολη και στη Θεσσαλονίκη). Στο πλαίσιο αυτό και αναφερόμενος στα πρακτικά συζητήσεως της 4ης Σεπτεμβρίου 2017 και στην υπ’ αριθμ. Γ.Π. 83830/8-12-2017 απάντηση που έλαβα επί αναφοράς μου, ο αν. Υπουργός Υγείας, κ.  Παύλος Πολάκης, αντιλαμβανόμενος την σοβαρότητα του προβλήματος και ανταποκρινόμενος θετικά στο σχετικό αίτημα, γνωστοποίησε ότι  έως τέλος του 2017, στο πλαίσιο της τροποποίησης των οργανισμών των Νοσοκομείων, θα ήταν δυνατή η ανασύσταση της Β΄ Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Δράμας (όπου να στεγαστεί το Τμήμα Βραχείας Νοσηλείας καρκινοπαθών), προβλέποντας σχετικώς θέσεις παθολόγων-ογκολόγων ούτως ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης χημειοθεραπειών και παροχής υποστήριξης στους καρκινοπαθείς συμπολίτες μας.
Εν όψει των ανωτέρω και επειδή ήδη διανύουμε το 2018, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
Με βάση τις εισηγήσεις που έχουν υποβληθεί, επίκειται η ανασύσταση της Β’ Παθολογικής Κλινικής στο Νοσοκομείο της Δράμας (δημιουργία Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας καρκινοπαθών) και η στελέχωση αυτής με ογκολόγους; Εάν ναι, πότε; Εάν όχι, πώς σκοπεύει το Υπουργείο να αντιμετωπίσει το όλο πρόβλημα της νοσηλείας των καρκινοπαθών στον Νομό της Δράμας;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας
Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Ύστερα από μία πολύμηνη καθυστέρηση και προ της επιμονής του Αν.Γενικού Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτή Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη, προσήλθε ως υποχρεώθηκε ο Υπουργός Παιδείας  κ. Κώστας Γαβρόγλου στη Βουλή σε σχετική Κοινοβουλευτική Διαδικασία, προκειμένου να απαντήσει για τα ζητήματα-προβλήματα που προέκυψαν στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών Δράμας, αλλά και αναφορικά με τις προθέσεις του για τις συγχωνεύσεις τμημάτων του Τ.Ε.Ι.  Α.Μ.Θ.  σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Θεσ/νίκης, ως και με τη δημιουργία τέταρτης Νομικής Σχολής στην Πάτρα, με ο,τι αυτό σημαίνει για το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο και ειδικότερα για τη Νομική Σχολή αυτού.
    Επισυνάπτονται τα πρακτικά της σχετικής συζήτησης.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΒ΄
Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018

Αθήνα, σήμερα στις 12 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.02΄ συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.
[…………]
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση για τον κ. Γαβρόγλου.
Είναι η δεύτερη με αριθμό 1643/29-11-2017 ερώτηση του κύκλου αναφορών – ερωτήσεων του Βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Δημητρίου Κυριαζίδη με θέμα: «Καθαίρεση του Πρόεδρου του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Κύριε Κυριαζίδη, έχετε τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Η σημερινή επίκαιρη θα έλεγα ότι είναι μια μετεξέλιξη μιας ερώτησης που εκκρεμεί από τον Νοέμβριο, κύριε Υπουργέ, και θα ήθελα να σας πληροφορήσω με ιδιαίτερη θλίψη και συνάμα αγωνία για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης όπου, όπως μου καταγγέλθηκε με πραγματικά άστοχες, αιφνίδιες και ελεγχόμενης νομιμότητας ενέργειες της Διοίκησης του ΤΕΙ, κυριολεκτικά καθαιρέθηκε ο Πρόεδρος του Τμήματος, ο κ. Μάμαλης, ένας πανεπιστημιακός λειτουργός, του οποίου η προσφορά στο ίδρυμα είναι ευρέως αναγνωρισμένη, μέσα από πρωτοφανείς διαδικασίες εχθές, χωρίς νόμιμη σύνθεση -παράσταση εκπροσώπου φοιτητών, η ανάδειξη του οποίου δεν είχε ολοκληρωθεί-, χωρίς την αποστολή ημερήσιας διάταξης, η οποία είναι άγνωστο αν συνετάγη, χωρίς την διανομή σχετικής εισήγησης και, κυρίως, χωρίς διαβούλευση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων εντός και εκτός ΤΕΙ.
Η Πρυτανεία αποφάσισε να απομακρύνει έναν πρωτοπόρο Πρόεδρο από ένα Τμήμα, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το όνομά του. Ως γνωστόν, η δική του προσπάθεια έχει ως αποτέλεσμα να προσελκύσει μεγάλο αριθμό φοιτητών στο συγκεκριμένο ΤΕΙ, με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα κόσμημα, θα έλεγα, της πανεπιστημιακής κοινότητας.
Προφανώς, βέβαια, οι δημόσιες τοποθετήσεις του και αναφορές του σχετικά με το μέλλον του Τμήματος και κυρίως, η κάθετη αντίδρασή του σε τυχόν συγχώνευση ή μεταφορά του σε άλλες πανεπιστημιακές μονάδες δεν ήταν αρεστές. Ως διαφαίνεται, οι φωνές αυτές αντίστασης και διαμαρτυρίας σε ένα σχέδιο απογύμνωσης του Τμήματος και εν τέλει απαξίωσης, έπρεπε να πνιγούν. Και όλα αυτά σε μια περίοδο που το υποστελεχωμένο και παραγκωνισμένο από τη Διοίκηση ΤΕΙ του Τμήματος Οινολογίας έχει μια εκπληκτική προσφορά.
Κύριε Υπουργέ, σας καταθέτω και το ψήφισμα των φοιτητών, που είναι ομόφωνο, και του εκπαιδευτικού προσωπικού και της Ένωσης Οινοποιών Δράμας.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)
Ερωτάσθε κύριε Υπουργέ: Τελούνταν τα ανωτέρω σε γνώση του Υπουργείου; Ποια η επίσημη θέση επ’ αυτών; Θα παρέμβει το Υπουργείο στο πλαίσιο της ασκούμενης εποπτείας και πώς θα υπάρξει αυτό, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα και η ηρεμία στην πανεπιστημιακή κοινότητα;
Δεύτερον -και πιο βασικό ενδεχομένως-, υφίστανται σχέδια κατάργησης, μεταφοράς ή συγχώνευσης του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών σε άλλες πανεπιστημιακές μονάδες εντός ή εκτός ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης; Με δεδομένη την ανοδική πορεία του εν λόγω Τμήματος, τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και παραγωγή, τα επιτεύγματα και την εν γένει υψηλή αξιολόγηση του Τμήματος, το μεγάλο επιστημονικό ενδιαφέρον που αυτό παρουσιάζει και απαιτεί και η δραμινή κοινωνία, να παραμείνει αυτό στη Δράμα, θέλουμε βεβαίως να ακούσουμε τι ακριβώς προτίθεσθε και για το δεύτερο αυτό σημαντικό ζήτημα και ερώτημα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ο κύριος Υπουργός έχει τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Ας αρχίσουμε με το εάν τυχόν υπήρξε καθαίρεση, αυθαίρετη απομάκρυνση κ.λπ. Η θητεία του συγκεκριμένου συναδέλφου είχε λήξει τον Μάιο. Ο νόμος έδινε το δικαίωμα παράτασης μέχρι 30 Νοεμβρίου. Άρα, ό,τι έγινε, έγινε νόμιμα. Άλλο αν δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Αλλά μη δημιουργούμε εντυπώσεις ότι πάλι στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ κυριαρχεί το χάος. Όλα, λοιπόν, έγιναν νόμιμα.
Τώρα, τι ακριβώς έγινε. Οι πρόεδροι μη αυτοδύναμων τμημάτων –και για να γίνει ένα τμήμα αυτοδύναμο, πρέπει να έχει τουλάχιστον οκτώ καθηγητές- διορίζονται από τη διοίκηση. Δεν εκλέγονται. Δεν υπάρχει ο μίνιμουμ αριθμός των διδασκόντων να εκλέξει τους προέδρους. Εδώ, λοιπόν, η διοίκηση παίρνει κάποιο άτομο από ένα τμήμα και το ζητάει να είναι προσωρινός πρόεδρος, μέχρις ότου αποκτήσει αυτοδυναμία αυτό το τμήμα.
Είθισται, να μη ζητάει κανείς πολλές φορές από το ίδιο άτομο να είναι πρόεδρος, διότι έχει τεράστιες ευθύνες αυτός ο άνθρωπος, συν όλη τη δουλειά που κάνει στο δικό του τμήμα από το οποίο προέρχεται. Συν το γεγονός ότι έχει και μια σημασία μέσα στο πανεπιστήμιο, να εναλλάσσονται τα άτομα, για να μπορούν να αποκτούν εμπειρία κ.λπ.
Και να σας πω και κάτι; Η διοίκηση δεν είχε δώσει θέσεις σε αυτό το Τμήμα τόσα χρόνια. Εμείς τώρα έχουμε πεντακόσιες συν πεντακόσιες θέσεις που έχουμε στα πανεπιστήμια. Από τα πρώτα πεντακόσια δεν έδωσε καμία θέση, από τα δεύτερα πεντακόσια έδωσε η διοίκηση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και καλώς δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν είναι νομικό το θέμα, είναι επί της ουσίας. Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ γνωρίζουν τα προβλήματά τους και έτσι πρέπει να ενεργούν.
Εδώ, λοιπόν, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να μη δημιουργούμε ένα κλίμα έντασης εκεί που δεν υπάρχει.
Διάβασα και τις διαμαρτυρίες των φοιτητών. Είναι μια διαμαρτυρία η οποία έχει σχέση με το πρόσωπο του συγκεκριμένου συναδέλφου. Εγώ, διαβάζοντας και το βιογραφικό του και την ακαδημαϊκή και κοινωνική πορεία του συναδέλφου, καταλαβαίνω ότι είναι ένας αξιολογότατος συνάδελφος και μάλιστα νομίζω ότι τον είχα συναντήσει όταν ήμουν πάνω και επισκέφτηκα το ΤΕΙ. Τέτοιου είδους αποφάσεις της διοίκησης δεν πρέπει να μεταφράζονται ως αποτέλεσμα προσωπικών αντιπαραθέσεων κ.λπ.
Δεν έγινε, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, τίποτα που να πούμε ότι η διοίκηση φταίει ή κάτι βαριά αντιακαδημαϊκό.
Τώρα ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος θα ήθελε να συνεχίσει και η διοίκηση δεν το δέχθηκε αυτό και έβαλε κάποιον άλλο, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δεχθούμε σαν μέρος πάλι της δημοκρατίας μας.
Επειδή δεν θέλω να μακρηγορήσω, κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία θα απαντήσω στο ερώτημα τι θα γίνει με τη μετεξέλιξη των ΤΕΙ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ο κ. Κυριαζίδης έχει τον λόγο.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία με την έννοια της εποπτείας. Όταν, όμως, αναφερθήκατε στο ότι και πρόπερσι και πέρυσι τοποθετήθηκαν είκοσι τρεις εκπαιδευτές ως μόνιμο προσωπικό και στο συγκεκριμένο Τμήμα τοποθετήθηκε ένας μόνο και αυτός πολιτικός μηχανικός και απομακρύνει η διοίκηση τον έναν στον οποίο αναφερθήκατε, αντιλαμβάνομαι πώς θα λειτουργήσει αυτό το Τμήμα, εκτός αν θέλετε να κλείσει. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, με ένα άτομο και αυτό πολιτικό μηχανικό δεν μπορεί να λειτουργήσει ένα Τμήμα Οινολογίας που βρίσκεται σε μια ανάπτυξη, που ιδιώτες προσφέρθηκαν να δημιουργηθεί και οινοποιείο, έτσι ώστε να εκπαιδεύονται οι πεντακόσιοι περίπου φοιτητές. Αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα.

Από την άλλη πλευρά, κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε να πω ότι μόνοι σας, χωρίς καμία διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα, γίνεται λόγος για τις συγχωνεύσεις των τμημάτων, όπως και για τη μεταφορά και του συγκεκριμένου ΤΕΙ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, γίνεται λόγος και για δημιουργία μιας τέταρτης Νομικής Σχολής. Δηλαδή, από το Δημοκρίτειο, όπου είναι η τρίτη Νομική Σχολή, οδηγούμαστε και σε μια τέταρτη σχολή στην Πάτρα. Ήδη, όπως γνωρίζετε –εσείς έχετε δεσμευτεί γι’ αυτά- η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Νομικής του Δημοκριτείου αντιδρά για αυτό το ζήτημα, δηλαδή με την ίδρυση νέας Νομικής Σχολής, διότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανάγκη περιορισμού αποφοίτων νομικών τμημάτων που μπορεί να απορροφήσει η επαγγελματική ελληνική κοινωνία σε συνδυασμό με τη δραματική μείωση των δαπανών κλπ, σε ό,τι αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το ίδιο και στη Νομική Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου γι’ αυτό το ζήτημα προχθές συνήλθαν, μένοντας σ’ αυτά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε σ’ αυτά τα περιφερειακά συνέδρια που ως ΣΥΡΙΖΑ είχατε πραγματοποιήσει και είχε δεσμευτεί για την αναβάθμιση του Δημοκριτείου. Τώρα βλέπουμε ότι συμβαίνουν τα αντίθετα, κύριε Υπουργέ.
Εν πάση περιπτώσει, επειδή υπάρχει υπερπληθώρα πλέον νομικών σε ολόκληρη τη χώρα, θα έλεγα ότι δεν ήταν εύστοχη η αναφορά σας ή η προσπάθειά σας να δημιουργηθεί μια τέταρτη νέα Νομική Σχολή. Μάλιστα, εάν υπήρχαν ανάγκες νομικής κάλυψης από νέους επιστήμονες, τότε θα έλεγε κανείς ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί να γίνει αποδεκτό.
Θα παρακαλούσα, λοιπόν, και για το ένα ζήτημα και για το άλλο να έχουμε μια θέση από εσάς και εν πάση περιπτώσει, αυτά για τα οποία δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός στην Περιφέρειά μας να είναι πράξη και όχι να μείνουμε μόνο σε απλές δεσμεύσεις και υποσχέσεις.
(Στο σημείο αυτό ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Κυριαζίδης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν έγγραφο, το οποίο βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και  Πρακτικών της Βουλής)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Κύριε Κυριαζίδη, εάν στείλετε τη δική σας πρωτομιλία και δευτερολογία στο όποιο site, ελπίζω να έχετε και τις δικές μου απαντήσεις, ώστε να έχει νόημα η συζήτηση.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Γι’ αυτό είμαστε εδώ, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Λέω να βάλετε και τις δικές μου απαντήσεις, γιατί εγώ δεν στέλνω σε κανέναν αυτά που λέω. Εννοώ στα sites κλπ..
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Θα το κάνω, κύριε Υπουργέ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Χαίρομαι ιδιαιτέρως.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εάν είναι θετικά, βεβαίως.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Θα απαντούν στα ερωτήματά σας.
Πρώτον, δόθηκαν αρχικά δεκατρείς θέσεις και έντεκα θέσεις στη συνέχεια. Αυτά δίνονται στα πανεπιστήμια με έναν αλγόριθμο. Εάν τώρα η Διοίκηση μέσα στο ΤΕΙ τα μοίρασε με έναν τρόπο με τον οποίο διαφωνείτε, καλώς το Υπουργείο δεν παρεμβαίνει σ’ αυτό. Καλώς, γιατί φανταστείτε ένα Υπουργείο σε μια δημοκρατική χώρα να επενέβαινε σε τέτοιο επίπεδο μικρομάνατζμεντ. Δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε και εσείς.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Παρεμβαίνετε. Και στο Μακεδονίας παρεμβήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Κυριαζίδη, να ακούσουμε την απάντηση. Ούτως ή άλλως, δεν καταγράφονται αυτά που λέτε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Όχι, όχι, αυτό έχει σημασία. Ποτέ, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις έχουν παρέμβει στην εσωτερική κατανομή του κάθε ιδρύματος.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Εποπτεύετε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Εποπτεύουμε τη νομιμότητα των εκλογών. Δεν εποπτεύουμε εάν πρέπει να δοθούν πέντε θέσεις παραπάνω στο τάδε τμήμα και καλώς, όπως έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, κάτι που προφανώς δεν γνωρίζετε.
Δεύτερον, τι γίνεται με τα ΤΕΙ, τι γίνεται με τη Νομική Σχολή. Ας αρχίσω με τη Νομική Σχολή. Το θεωρώ παντελώς άδικο, όταν όλες οι Νομικές Σχολές κάθε χρόνο διαμαρτύρονται ότι έχουν πάρα πολλά παιδιά στα αμφιθέατρα. Γιατί, λοιπόν, να μην μείνει ίδιος ο αριθμός των εισακτέων και αντί να πηγαίνουν σε τρεις, να πηγαίνουν σε τέσσερις; Για ποιο λόγο να μην γίνεται; Εγώ δεν το καταλαβαίνω, παρά μόνο αντιπολιτευτικά. Γιατί κάθε χρόνο αυτό συμβαίνει. Εκτός εάν εσείς βγείτε και πείτε να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων. Ο ρόλος των πανεπιστημίων δεν είναι να μορφώνουν μόνο για να βρουν δουλειές τα παιδιά. Τα πανεπιστήμια…
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Όλη η κοινότητα διαμαρτύρεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Διαμαρτυρήθηκε η κοινότητα. Εγώ θα δω, μάλιστα, την Πέμπτη το βράδυ τους δικηγορικούς συλλόγους κλπ., οι οποίοι κατάλαβαν το επιχείρημα.
Να σας πω κάτι; Η δική σας παράταξη είναι πολύ υπέρ του ανταγωνισμού. Έτσι δεν είναι; Ότι δηλαδή ο ανταγωνισμός φέρνει κάτι καλό, ότι ειδικά στην εκπαίδευση, εάν το κάνουμε σαν τις επιχειρήσεις, θα προοδεύσει η εκπαίδευση. Πεδίον δόξης λαμπρόν, λοιπόν! Αντί να μας λέτε «γιατί το κάνεις;», που εμείς θέλουμε να αποσυμφορήσουμε, να είναι ανταγωνιστικά τα ιδρύματα με τη δική σας λογική, όχι τη δική μας, ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά εκεί οικειοθελώς.
Για το άλλο θέμα, κοιτάξτε, δεν υπάρχει καμία απολύτως ειλημμένη απόφαση για τι θα γίνει με τα ΤΕΙ και τα πανεπιστήμια. Αυτό που κάνουμε και έχει λειτουργήσει εντυπωσιακά καλά είναι το εξής: Στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο ΤΕΙ Ηπείρου και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο ΤΕΙ Θεσσαλίας και στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπως επίσης και την περασμένη εβδομάδα στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, συμπεριλαμβανομένων και των δύο ΤΕΙ στην Αθήνα, αυτό που κάναμε είναι να συγκροτήσουμε μία ομάδα εργασίας για να μας πουν οι ίδιοι, ΤΕΙ και πανεπιστήμια μαζί, πώς βλέπουν οι ίδιοι το μέλλον τους. Στα Γιάννενα, παραδείγματος χάρη, όπως και στο Ιόνιο, έχουμε ομόφωνη απόφαση εκπροσώπων των ΤΕΙ και εκπροσώπων των πανεπιστημίων. Έχουμε δύσκολες συζητήσεις κτλ. Πάμε όμως με αυτή τη λογική. Έχουμε ομόφωνες αποφάσεις των συγκλήτων των ΤΕΙ Πειραιά και του ΤΕΙ Αθηνών.
Τι κάνει το Υπουργείο; Παίρνει τα πορίσματα και παίρνει τα τις πολιτικές αποφάσεις ως προς τις πρωτοβουλίες και τα χρονοδιαγράμματα. Εκείνο, λοιπόν, που λέμε είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως απόφαση, διότι ακόμη δεν έχει υπάρξει μια ομάδα εργασίας που να συζητήσει τι θα γίνει με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης σε σχέση με τα υπόλοιπα ΤΕΙ, τα δύο ΤΕΙ που έχουμε και στην Καβάλα και στις Σέρρες. Υπάρχει το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Υπάρχει το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Αυτά είναι μεγάλος πλούτος για τη χώρα μας. Αλίμονο, αν όπως έγινε με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», εμείς εδώ επιτελικά λέγαμε: «Κλείνει αυτό. Ανοίγει εκείνο. Να πάει το άλλο εκεί» κτλ. Θα τα κάναμε θάλασσα, όπως έγιναν θάλασσα και δεν μπορούμε ακόμη να τα ξεμπλέξουμε.
Με αυτήν τη λογική, εγώ προτρέπω τους συναδέλφους εκεί –μάλιστα, καταλαβαίνω ότι είναι σε διεργασίες- να καθίσουν σε ένα τραπέζι, να φέρουν τις προτάσεις τους μετά από όσο χρόνο θέλουν και με βάση αυτό να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Αρκεί να μην τα κάνετε ωκεανό, αν εμείς τα κάναμε θάλασσα.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Δεν θα απαντήσω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό.
Βλέπω και τον κ. Κρεμαστινό, κύριε Γαβρόγλου. Πρέπει να σας πούμε οι δύο γιατροί, τώρα, ότι ο αριθμός των γιατρών που έχουμε στην Ελλάδα είναι σαν να έχουμε πληθυσμό είκοσι εκατομμύρια. Δεν είναι επομένως, μόνο ο αριθμός, αλλά είναι και η ποιότητα του τι βγάζουμε. Διότι μετά, κλαίμε όλοι μαζί ότι φεύγουν και πάνε στη Γερμανία. Αυτό είναι προσωπική άποψη εξ εμπειρίας. Μην τη χρεώσετε στη Νέα Δημοκρατία.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής, το οποίο νομίζω βοηθάει στην κουβέντα: Πέρσι, αν θυμάστε, τολμήσαμε μια λελογισμένη μείωση του αριθμού εισακτέων στις ιατρικές σχολές. Το θυμάστε αυτό. Όλος ο αντιπολιτευόμενος Τύπος θεώρησε ότι είμαστε…
Τι κάναμε εμείς; Είπαμε η μείωση να είναι 50%, όπως πέρσι, και να είναι και φέτος κτλ.. Το θέμα των εισακτέων, κυρίως της Ιατρικής Σχολής γιατί έχουμε επτά Ιατρικές Σχολές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Και με τους δικηγόρους το ίδιο γίνεται.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Ξέρετε, είναι λίγο διαφορετικό. Άλλο είναι οι μηχανικοί και οι γιατροί…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Να μην καθυστερούμε τους συναδέλφους μας…
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ (Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων): Οι καλύτεροι λογοτέχνες μας και πάρα πολλοί που ασχολήθηκαν με την κοινωνία σε πολλά επίπεδα προέρχονται από τις νομικές σχολές. Αυτό, επίσης, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράμετρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Ίσως πρέπει να πάρετε την πρωτοβουλία και κάποια στιγμή στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, έξω από νομοσχέδια, να συζητηθούν αυτά τα θέματα.
Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την παρουσία.
[……………]

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι-παραγωγοί γίδινου και πρόβειου γάλακτος λόγω της υποχώρησης των τιμών το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε στη Βουλή ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης η οποία συνυπογράφεται και από έτερους έξι (6) Βουλευτές, τονίζοντας τον κίνδυνο για το ενδεχόμενο κατάρρευσης του δοκιμαζόμενου ήδη κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας.
Η σημαντική κάμψη των τιμών παραγωγού, σε συνδυασμό με τη μείωση της παραγωγής, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του περασμένου χειμώνα, μαζί με τα αντιαγροτικά μέτρα της κυβέρνησης (φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων, υπερδιπλασιασμός των ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση της προκαταβολής φόρου και της εισφοράς αλληλεγγύης, κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο, μη υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών ως εξόδων, συνεχή αναβολή στην προκήρυξη του προγράμματος για τη σύσταση κτηνοτροφικών Ομάδων Παραγωγών, Κοινοπραξιών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, μη σύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας κ.α.), οδηγούν την ελληνική αιγοπροβατοτροφία σε ένα επικίνδυνο αδιέξοδο.
    
Επισυνάπτεται το κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Βαγγέλη Αποστόλου.

ΘΕΜΑ: Σημαντική πτώση τιμών στο αιγοπρόβειο γάλα.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται μια κατακόρυφη κάμψη στις τιμές παραγωγού για το πρόβειο, αλλά και για το γίδινο γάλα. Η τιμή στο πρόβειο γάλα υποχώρησε στα 80 λεπτά το λίτρο, ενώ στο γίδινο γάλα έπεσε στα 52 λεπτά το λίτρο, όταν ένα χρόνο πριν (τέλη του 2016) κινούνταν στα επίπεδα του 1ος ευρώ και των 65 λεπτών το λίτρο αντίστοιχα.
Η κάμψη αυτή των τιμών, κατά 20% σε μέσα επίπεδα, καθιστά την πλειοψηφία των αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Χώρας μας ζημιογόνες, οδηγώντας πολλούς παραγωγούς σε μείωση του ζωικού τους κεφαλαίου, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο κόστος παραγωγής, το οποίο συνεχίζει να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.
Σε συνδυασμό, μάλιστα, με τις δυσμενείς για την αιγοπροβατοτροφία καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια του περασμένου χειμώνα (ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, έντονες χιονοπτώσεις), σημειώθηκε μια αισθητή μείωση και στην παραγωγή γάλακτος, που οδήγησε σε περαιτέρω κάμψη του εισοδήματος των κτηνοτρόφων.
Το τραγελαφικό της υπόθεσης είναι πως, στο σύνολο των 20 Περιφερειακών Ενοτήτων που επλήγησαν από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες του χειμώνα 2016-2017 και οι περιοχές των οποίων κηρύχθηκαν από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η «φιλεύσπλαχνη» πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με καθυστέρηση …μόλις ενός έτους, αποφάσισε να στηρίξει τελικά μόνο 1.709 κτηνοτρόφους (σε ένα σύνολο χιλιάδων αιγοπροβατοτρόφων που επλήγησαν) με ενισχύσεις de minimis.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησε :
* Στη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων των κτηνοτρόφων, με φορολογικό συντελεστή από 22% έως 45%.
 * Στον υπερδιπλασιασμό των ασφαλιστικών τους εισφορών.
* Στην αύξηση κατά 100% της προκαταβολής φόρου έναντι του επομένου έτους.
* Στην αύξηση της εισφοράς αλληλεγγύης από 2,2% έως 10%.

Πέραν τούτων :
Επειδή, εσείς ήσαστε που ψηφίσατε με νόμο να υπολογίζονται από 1/1/2018 οι ασφαλιστικές εισφορές ως έσοδα και όχι ως έξοδα, επιβαρύνοντας περεταίρω τον Έλληνα κτηνοτρόφο και αγρότη.
Επειδή, με δική σας υπογραφή καταργήθηκε η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου για αγροτική χρήση.
Επειδή, εσείς είστε αυτός που από τη μια διακηρύσσετε με τυμπανοκρουσίες ότι για να στηριχθεί η κτηνοτροφία χρειάζονται συλλογικά σχήματα όπως οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, ενώ από την άλλη τρενάρετε απαράδεκτα την έγκριση του φακέλου της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης της «Φέτας» και ταυτόχρονα εδώ και τρία ολόκληρα χρόνια δεν έχετε προκηρύξει το πρόγραμμα (Μέτρο Μ9), προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, για τη σύσταση Ομάδων Παραγωγών, Κοινοπραξιών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων, το οποίο η δική μας κυβέρνηση το ενέταξε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Χώρας (ΠΑΑ 2014-2020).
Επειδή, εμείς ειδικά για την κτηνοτροφία προβλέψαμε αύξηση της άμεσης ενίσχυσης στο 25% των κονδυλίων του Εθνικού Φακέλου της νέας ΚΑΠ, συνολικού προϋπολογισμού 440 εκατ. ευρώ, από τα 300 εκατ. που ήταν πριν,
Επειδή, η δική μας κυβέρνηση ενέταξε για πρώτη φορά στο καθεστώς των συνδεδεμένων με την παραγωγή (γάλακτος και κρέατος) ενισχύσεων τα  αιγοπρόβατα και τα βοοειδή, αλλά και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή για επάρκεια ζωοτροφών και για χαμηλές τιμές εισροών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με στόχο να ενισχυθεί το εγχώριο ζωικό κεφάλαιο και να στηριχθεί το εθνικό προϊόν της φέτας, με συνολικό ποσό 71 εκατ. ευρώ.
Επειδή, εμείς διασφαλίσαμε την κοινοτική εξισωτική αποζημίωση της περιόδου 2015-2020 για τους κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της Χώρας μας (Καν. ΕΕ 1378/23.12.2014), με συνολικό προϋπολογισμό 950 εκατ. ευρώ, αλλά η δική σας απερίσκεπτη χρήση της μεθόδου των λεγόμενων «εμπροσθοβαρών πληρωμών» κινδυνεύει να οδηγήσει στη μη ύπαρξη κονδυλίων για την καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης από το 2019 και μετά.

Ερωτάσθε :
1.       Τι προτίθεστε να πράξετε και σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες θα προβείτε, προκειμένου να στηρίξετε τις τιμές παραγωγού στο αιγοπρόβειο γάλα;
2.       Θα φέρετε ή όχι το θέμα των χαμηλών τιμών στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μέχρι τώρα δεν έχετε πει ούτε κουβέντα, ακόμα και όταν είχε τεθεί θέμα ενημέρωσης για τον γαλακτοκομικό τομέα (19.1.2018);
3.       Πότε επιτέλους θα εγκρίνετε τη σύσταση της Διεπαγγελματικής Οργάνωση Φέτας, που τόσο ανάγκη έχουν οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να προστατεύσουν και να διασφαλίσουν τόσο το προϊόν, όσο και τις τιμές αιγοπρόβειου γάλακτος;
4.       Πότε επιτέλους θα προκηρύξετε το Μέτρο Μ9 για τη σύσταση ισχυρών Ομάδων Παραγωγών, Κοινοπραξιών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων και τι άλλα μέτρα προτίθεσθε να λάβετε προκειμένου να στηρίξετε το εισόδημα των κτηνοτρόφων;
5.       Σε τι ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διασφαλίσετε όλα τα αναγκαία κονδύλια για την εξισωτική αποζημίωση ώστε να μην μείνουν απλήρωτοι οι κτηνοτρόφοι και οι γεωργοί μετά το 2019;

Από το γραφείο ενημέρωσης

Ο Υπουργός Παιδείας, ακολουθώντας την πάγια Κυβερνητική πρακτική να αγνοείται συστηματικά ο επιβαλλόμενος από το Σύνταγμα Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, για Τρίτη φορά αρνείται να προσέλθει στη Βουλή για να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα της στελέχωσης του Τμήματος Οινολογίας και Τροφίμων Δράμας. Και όχι μόνον αρνείται να παράσχει εξηγήσεις για τα πεπραγμένα του Υπουργείου στο ζήτημα αυτό, αλλά συστηματικά δεν απαντά σε κάθε ερώτηση που αφορά το τμήμα αυτό, επιδεικνύοντας στην πράξη το «ενδιαφέρον» του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη Δράμα και τα προβλήματά της.
Ας ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα τον φέρει ο δρόμος στη Βουλή, άλλως καλείται να πράξει ό,τι και ο συνάδελφός του Βρετανός Υπουργός που ζήτησε δημόσια συγγνώμη και υπέβαλε την παραίτησή του, όταν απλώς καθυστέρησε.
Δυστυχώς κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο για ένα μέλος της σημερινής κυβέρνησης που ‘’ευαγγελιζόταν’’ την  δημόσια λογοδοσία και έλεγχο.


ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΟΥΛΗΣ
ΙΖ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΔΟΣ Γ΄
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΞΗ΄

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018
Αθήνα, σήμερα στις 5 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.10΄, συνήλθε στην Αίθουσα των συνεδριάσεων του Βουλευτηρίου η Βουλή σε ολομέλεια για να συνεδριάσει υπό την προεδρία του Δ΄ Αντιπροέδρου αυτής κ. ΝΙΚΗΤΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση.  […]

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): […]
Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση της μίας επίκαιρης ερώτησης που μένει να συζητηθεί, θα δώσω τον λόγο στον κ. Κυριαζίδη για ένα λεπτό.
Κυρία Υπουργέ, παρ’ ότι όσες φορές εγώ τουλάχιστον προεδρεύω είστε παρούσα στην Αίθουσα για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου σας, οφείλω να πω ότι αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, τη μία από τις δύο θεσμικές λειτουργίες του Κοινοβουλίου καλύτερα να την καταργήσουμε. Βλέπω ότι ο κοινοβουλευτικός έλεγχος είναι στα πρόθυρα να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν ξέρω και αν θα βρούμε και κρεβάτι!
Βλέπω υπουργεία, όπου υπάρχουν αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί. Να δεχθώ ότι ο Υπουργός πήγε στην Πάτρα για ένα συνέδριο. Το αντιλαμβάνομαι. Υπάρχει και αναπληρωτής, υπάρχει και υφυπουργός. Εσείς είστε και μόνη σας και έρχεστε.
Κύριε Κυριαζίδη, αντιλαμβάνομαι ότι θέλετε να διαμαρτυρηθείτε, γιατί βλέπω ότι είναι επανειλημμένως αναβληθείσα η ερώτησή σας. Δεν βάζω χρόνο, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα με το ρολόι. Όμως, πάρτε για ένα-ενάμισι λεπτό τον λόγο.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Πράγματι, καλώς κάνατε την εισήγηση και σε ένα βαθμό θα έλεγα ότι ανταποκρίνεται σε ένα κοινό αίτημα των συναδέλφων του Κοινοβουλίου.
Πρέπει να σας πω ειλικρινώς ότι προσπαθώ από τα τέλη Ιουνίου να πάρω μια απάντηση από την αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας. Το τονίζω αυτό, διότι πράγματι η καθ’ ύλην αρμόδια είναι η Αναπληρώτρια Υπουργός. Άρα, θα υπήρχε η δυνατότητα να είναι σήμερα παρούσα. Δυστυχώς, από τον Ιούνιο προσπαθώ με ερωτήσεις και από τον Οκτώβριο προσπαθώ με συγκεκριμένες επίκαιρες μήπως και πάρω μια απάντηση.
Πέρασε ένας χρόνος περίπου και ξανά βλέπω σήμερα εδώ την ίδια τακτική και πρακτική και θα μου επιτρέψετε να πω και να ενισχύσω και να κάνω την αίτηση και παράκληση προς εσάς, επειδή κάναμε μια προσπάθεια ως Βουλευτές, εν πάση περιπτώσει, η  διαδικασία αυτή να βελτιωθεί, να αλλάξει -και πράγματι έγινε αποδεκτή με την έννοια ότι θα βελτιωθεί το όλο ζήτημα- τελικά βλέπω ότι όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά ενώ σήμερα δεκαεπτά συνάδελφοι κατέθεσαν αντίστοιχες ερωτήσεις, από τις δεκαεπτά επίκαιρες ερωτήσεις θα απαντηθεί μόνο η μια.
Εμένα, βεβαίως, με ενδιαφέρει το Τμήμα Οινολογίας της Δράμας. Πράγματι, είχα πάρει μια δέσμευση ότι θα στελεχωνόταν από πλευράς προσωπικού στο καινούριο εκπαιδευτικό έτος και γι’ αυτό προσπαθώ από τον Οκτώβριο. Δεν έχω πάρει μια απάντηση. Τουναντίον, βλέπω μια υποστελέχωση του Τμήματος Οινολογίας βεβαίως και την απομάκρυνση προσφάτως και του Προέδρου του Τμήματος Οινολογίας.
Εάν θέλει η Κυβέρνηση να το κλείσει το Τμήμα Οινολογίας, λέω καθαρά ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί.
Η Δράμα συντηρείται σ’ ένα βαθμό από τα οινοποιεία της, αν θέλετε, και η οικονομία της, αλλά και η κοινωνία από πλευράς εύρεσης εργασίας. Είναι γνωστά και φημισμένα τα οινοποιεία της Δράμας, όπως και το εξαιρετικό κρασί. Δεν θα το επιτρέψουμε.
Από την άλλη πλευρά θα ήθελα να πω, κυρία Υπουργέ, ότι η Κυβέρνησή σας…

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Κύριε Κυριαζίδη, μην απευθύνεστε τώρα στην κυρία Υπουργό. Σας άφησα να αναπτύξετε τη θέση σας, αλλά η κυρία Υπουργός ούτε φταίει ούτε είναι αρμόδια.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε.
Το λέω αυτό με την έννοια ότι ήταν δέσμευση της Κυβέρνησης ότι η δημόσια λογοδοσία θα ήταν ένα από τα πρωτεύοντα ζητήματα που θα υπηρετούσε. Δεν το βλέπω αυτό.
Τουναντίον, αν θέλετε να καταργήσετε τη σχετική διαδικασία, αυτό δεν θα το επιτρέψουμε και δεν πρέπει να συμβεί, κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, όπως το τονίσατε, είναι η μία από τις δύο κοινοβουλευτικές διαδικασίες, που τείνει να καταργηθεί, αυτό που σήμερα συζητούμε εδώ και νομίζω ότι δεν βαδίζουμε καλά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης):  Κλείστε, κύριε Κυριαζίδη.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ: Τουναντίον, κύριε Πρόεδρε, οφείλω να τονίσω, από την άλλη πλευρά, ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αν θέλετε να μας υποβαθμίσετε, να μας απαξιώσετε ως Κοινοβούλιο, το Προεδρείο έχει αυτήν την ευθύνη. Είδαμε και προσφάτως στη Μεγάλη Βρετανία τι ακριβώς συνέβη μ’ έναν Υπουργό, ο οποίος καθυστέρησε επ’ ολίγον, ζήτησε συγγνώμη δημόσια από τους συναδέλφους του και υπέβαλε την παραίτησή του.
Εδώ υπάρχει πρόκληση, υπάρχει ζήτημα, υπάρχει πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Νικήτας Κακλαμάνης): Δεν είναι, βέβαια, δουλειά του Προεδρείου –το Προεδρείο βρίσκεται σε δύσκολη θέση- είναι της Διάσκεψης των Προέδρων. Χωρίς να θέλω να κάνω τον συνήγορο του κ. Βούτση, ο κ. Βούτσης δεν νοιώθει ευτυχής με την κατάσταση αυτή. Έχετε δίκιο, πάντως. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει.

Ερώτηση κατατέθηκε από τον Αν. Γενικό Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτή Ν. Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη προς τον Υπουργό Υγείας σχετικά με την υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας αλλά και των Κέντρων Υγείας του Νομού μας, όπως επίσης και των λοιπών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
Η έλλειψη ικανού αριθμού αναισθησιολόγων  στο Γ.Ν. Δράμας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή των χειρουργείων ενώ και στα Κέντρα Υγείας παρατηρείται υποστελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και έλλειψη ιατρικού εξοπλισμού.
Το Υπουργείο, λοιπόν, καλείται να ενσκήψει συνολικά στα προβλήματα του Νοσοκομείου της Δράμας και των Κέντρων Υγείας του Νομού μας.
Επισυνάπτεται η σχετική ερώτηση

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα ΞΑΝΘΟ


Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του οποίου καταβάλλει κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια για το κρατήσει όρθιο, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας, για μία ακόμη φορά εκπέμπει σήμα κινδύνου, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Διοίκησής του. Ως πληροφορούμαι, η έλλειψη ικανού αριθμού αναισθησιολόγων δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή των χειρουργείων και όχι μόνον τούτο, αλλά η δεύτερη χειρουργική τράπεζα απειλείται πλέον με κλείσιμο. Μολονότι, δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχουν στο Νοσοκομείο μας πέντε κατ’ ελάχιστον ιατροί της ανωτέρω ειδικότητας, αυτή την στιγμή υπηρετούν μόνον δύο, αριθμός που υπολείπεται σημαντικά του αναγκαίου. Αποτέλεσμα αυτής της νοσηρής κατάστασης είναι οι ασθενείς που βρίσκονται στην αναμονή είτε να καταφεύγουν σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα εκτός Νομού είτε να προσφεύγουν σε ιδιωτικές κλινικές. Με αφορμή το ζήτημα αυτό, το Υπουργείο καλείται να ενσκήψει συνολικά στα προβλήματα όχι μόνον του Νοσοκομείου της Δράμας αλλά και των Κέντρων Υγείας του Νομού μας, η κατάσταση των οποίων από πλευράς ελλείψεων ιατρών και υποδομών είναι εξίσου τραγική.   
Ως πληροφορούμαι, στο Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης άμεση παρίσταται η ανάγκη κάλυψης τουλάχιστον δύο εκ των πέντε κενών οργανικών θέσεων ιατρών γενικής ιατρικής για λόγους ασφαλούς λειτουργίας της μονάδος αυτής, ενώ ταυτόχρονα απαιτείται και η κάλυψη των κενών θέσεων παιδιάτρου, μικροβιολόγου και οδοντιάτρου, χωρίς βέβαια να λησμονείται και η ανάγκη κάλυψης της ελλείψεως σε νοσηλευτικό προσωπικό, η άμεση πρόσληψη του οποίου επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς πραγματοποίησης του κυκλικού ωραρίου της  νοσηλευτικής υπηρεσίας. Ανάλογες κατεπείγουσες ανάγκες παρουσιάζουν και τα Κέντρα Υγείας Νευροκοπίου και Παρανεστίου, τα οποία και εκ των πραγμάτων έχει ξεχάσει η επίσημη Πολιτεία. Σε ό,τι δε ειδικότερα αφορά στο Παρανέστι, το οποίο καλύπτει και τις ιατρικές κλπ. ανάγκες του Προαναχωρησιακού Κέντρου, όπου κρατούνται περί τους 500 παράνομους μετανάστες με αυξημένα προβλήματα περίθαλψης κλπ. ελλείπει και εδώ ιατρικό προσωπικό (οδοντίατρος, μικροβιολόγος) και βεβαίως ο ιατρικός εξοπλισμός είναι ανύπαρκτος (π.χ. καρδιολογικός, οδοντιατρικός κλπ). Προς δε, δεν είναι δυνατόν να μην υφίσταται αυτή την στιγμή σε άμεση διάθεση ασθενοφόρο, καθώς εκ των τριών που υπήρχαν, το ένα παροπλίστηκε λόγω παλαιότητας, το δεύτερο παρουσιάζει μηχανική βλάβη και το τρίτο διατίθεται στο ΕΚΑΒ Δράμας. Πρόσθετο ζήτημα είναι και αυτό των ελλείψεων οδηγών/πληρωμάτων στα ασθενοφόρα. Είναι πραγματικά αδιανόητο λ.χ. να μην υπάρχει οδηγός στο Κ.Υ. Προσοτσάνης τα Σάββατα και τις Κυριακές ούτως ώστε να εξυπηρετούνται τα επείγοντα περιστατικά της μεγάλης περιοχής που καλύπτει η εν λόγω μονάδα. Βεβαίως στο Κ.Υ. Παρανεστίου ελλείπουν και οδηγοί.
Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο Υγείας για την άμεση στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας με αναισθησιολόγους; Πότε αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα;
2.    Αναφορικά με τα Κέντρα Υγείας του Νομού, τελούν σε γνώση του Υπουργείου σας τα ανωτέρω προβλήματα και ποιες λύσεις θα δρομολογήσει για αυτά; Θα καλυφθούν εν τέλει οι ελλείπουσες ειδικότητες σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των εν λόγω μονάδων υγείας και πότε;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Επίκαιρη ερώτηση κατέθεσε ο Αν. Γενικός Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας και  Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αποστόλου για την εξαιρετικώς δυσμενής και κυρίως άνιση μεταχείριση που  επιφυλάσσει η Κυβέρνηση προς τον αγροτικό κόσμο της Περιφέρειας ΑΜΘ.
Ωσάν να πρόκειται για πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το συνολικό ποσόν της προγραμματικής υπερδέσμευσης για την Περιφέρεια ΑΜΘ αναφορικά με το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για τους επιλαχόντες, αποτελεί μόλις το 9,57% του αρχικού προϋπολογισμού που της διατέθηκε σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας που λαμβάνουν ποσά αυξημένα από 13,67% έως 59,29% σε σύγκριση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό.
Δυστυχώς, το Υπουργείο δείχνει να αγνοεί ότι η κατ’ εξοχήν αγροτική Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την οποία μαστίζει η ανεργία, βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των λοιπών Περιφερειών της Χώρας.

Επισυνάπτεται η σχετική επίκαιρη ερώτηση

Υπερδέσμευση για το πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ο αγροτικός κόσμος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι κυριολεκτικά εξοργισμένος με την εξαιρετικώς δυσμενή και κυρίως άνιση μεταχείριση που για μία φορά του επιφυλάσσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ωσάν να πρόκειται για πολίτες δεύτερης κατηγορίας, το συνολικό ποσόν της προγραμματικής υπερδέσμευσης για την Περιφέρεια ΑΜΘ αναφορικά με το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 για τους επιλαχόντες, αποτελεί μόλις το 9,57% του αρχικού προϋπολογισμού που της διατέθηκε σε αντίθεση με όλες τις άλλες περιφέρειες της χώρας που λαμβάνουν ποσά αυξημένα από 13,67% έως 59,29% σε σύγκριση με τον αρχικό τους προϋπολογισμό. Το απαράδεκτο αυτό γεγονός, ως καταγγέλλεται επισήμως από την Περιφέρεια ΑΜΘ, δεικνύει ότι η ευαισθησία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εξαντλείται μόνον στα λόγια. Δυστυχώς, το Υπουργείο δείχνει να αγνοεί ότι η κατ’ εξοχήν αγροτική Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την οποία μαστίζει η ανεργία, βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των λοιπών Περιφερειών της Χώρας. Αντί, λοιπόν, να ενισχύσει τον αγροτικό τομέα, αυξάνοντας έτσι τις δυνατότητες για απασχόληση και επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας, το Υπουργείο αδικεί κατάφωρα την ακριτική αυτή Περιφέρεια και τους πολίτες της.
Εν όψει των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:
1.    Με ποια κριτήρια καθορίστηκαν τα ποσά της υπερδέσμευσης και πώς δικαιολογείται η άνιση μεταχείριση εις βάρος της Περιφέρειας ΑΜΘ;
2.    Σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο για την αποκατάσταση της αδικίας αυτής και πότε;

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

Page 1 of 10